БЕЗПЕКОВІ ВИКЛИКИ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Мар’яна Біль ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-4979-4019
Ключові слова: безпекові виклики, поведінкова економіка, стійкість, національна формула стійкості, політика реагування, регіональна специфіка

Анотація

У статті поглиблено методологію дослідження безпекових викликів розвитку регіонів з позиції поведінкової економіки, що дозволило обґрунтувати концепт стійкості у сфері національної безпеки. Проаналізовано вплив безпекових викликів на регіони України в умовах російсько-української війни. Визначено стійкість як основну властивість послаблення ризикогенності безпекових викликів розвитку регіонів. Досліджено чинники стійкості населення України та регіональну специфіку їхньої пріоритизації, що виявило низькі оцінки ролі інститутів місцевого самоврядування й громадянського суспільства для подальшого розвитку України. Запропоновано пріоритети політики реагування на безпекові виклики в Україні та складові «національної формули стійкості». Актуалізовано на важливості зростаючої ролі місцевого самоврядування й розвитку громадянського суспільства для досягнення національної стійкості та подальшої євроінтеграції України.

Посилання

Hopkins, A. (2014). Issues in safety science. Safety science, 67, 6–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.01.007

Hollnagel, E., Wears, R. L., & Braithwaite, J. (2015). From Safety-I to Safety-II: a White Paper. The resilient health care net: published simultaneously by the University of Southern Denmark, University of Florida, USA, and Macquarie University, Australia.

Резнікова О.О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища. Київ, 2022. 456 с.

Концепція забезпечення національної системи стійкості. Указ Президента України № 479/2021 від 27.09.2021 року. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4792021-40181

Капленко О. Наратив як модель світу: структурна побудова і проекція в художній текст. Слово і час. 2003. № 11. С. 10–16.

Напрямки діяльності. Національна платформа стійкості та згуртованості. URL: https://national-platform.org/branches/ (дата звернення: 25.08.2023).

Формула стійкості України: основні складові під час війни та у поствоєнний період. 6-11 червня 2023. Група Рейтинг. URL: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_nprsc_062023_press.pdf

Грідін О. В Україні з’явилася «Концепція забезпечення національної стійкості»: для чого вона потрібна. Defence Express. URL: https://defence-ua.com/minds_and_ideas/v_ukrajini_zjavilasja_kontseptsija_zabezpechennja_natsionalnoji_stijkosti_dlja_chogo_vona_potribna-5661.html

Ткачук А.П. Безпекові чинники зовнішньої політики України в умовах російської військової агресії. Військово-науковий вісник. 2019. № 31. С. 69–80. DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.69-80

Про основи національного спротиву. Закон України № 1702-IX від 16.07.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text

Aims and values. European Union. URL: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_en

Hopkins, A. (2014). Issues in safety science. Safety science, 67, 6–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.01.007

Hollnagel, E., Wears, R. L., & Braithwaite, J. (2015). From Safety-I to Safety-II: a White Paper. The resilient health care net: published simultaneously by the University of Southern Denmark, University of Florida, USA, and Macquarie University, Australia.

Reznikova, O.O. (2022). Natsionalna stiikist v umovakh minlyvoho bezpekovoho seredovyshcha [National stability in the conditions of a changing security environment]. Kyiv. [in Ukrainian]

Kontseptsiia zabezpechennia natsionalnoi systemy stiikosti [The concept of ensuring the national system of sustainability]. Decree of the President of Ukraine № 479/2021, 27.09.2021. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/4792021-40181 [in Ukrainian].

Kaplenko, O. (2003). Naratyv yak model svitu: strukturna pobudova i proektsiia v khudozhnii tekst [Narrative as a model of the world: structural construction and projection into an artistic text]. Slovo i chas – Word and time, 11, 10–16. [in Ukrainian]

Napriamky diialnosti [Areas of activity]. National Platform for Sustainability and Cohesion. Available at: https://national-platform.org/branches/ [in Ukrainian]

Formula stiikosti Ukrainy: osnovni skladovi pid chas viiny ta u postvoiennyi period [The Sustainability Formula of Ukraine: the main components during the war and in the post-war period]. Group Rating, 6-11.06.2023. Available at: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_nprsc_062023_press.pdf [in Ukrainian]

Hridin, O. (2021). V Ukraini ziavylasia «Kontseptsiia zabezpechennia natsionalnoi stiikosti»: dlia choho vona potribna [The «Concept of Ensuring National Sustainability» appeared in Ukraine: why is it needed?]. Defence Express. Available at: https://defence-ua.com/minds_and_ideas/v_ukrajini_zjavilasja_kontseptsija_zabezpechennja_natsionalnoji_stijkosti_dlja_chogo_vona_potribna-5661.html [in Ukrainian]

Tkachuk, A.P. (2019). Bezpekovi chynnyky zovnishnoi polityky Ukrainy v umovakh rosiiskoi viiskovoi ahresii [Security factors of Ukraine's foreign policy in the conditions of russian military aggression]. Viiskovo-naukovyi visnyk – Military-scientific bulletin, 31, 69–80. DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.69-80 [in Ukrainian]

Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu [On the foundations of national resistance]. Law of Ukraine № 1702-IX, 16.07.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text [in Ukrainian]

Aims and values. European Union. Available at: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_en

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Біль, М. (2023). БЕЗПЕКОВІ ВИКЛИКИ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-82
Розділ
ЕКОНОМІКА