МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ

  • Мар’яна Семків Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-9982-3386
Ключові слова: етнографічний туризм, матеріальні ресурси, нематеріальні ресурси, соціально-демографічні ресурси, інфраструктурні ресурси, ресурсний потенціал

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки ресурсного потенціалу етнографічного туризму. Проаналізовано та систематизовано класифікацію ресурсного потенціалу етнографічного туризму; виділено чотири компоненти класифікації: матеріальні ресурси, нематеріальні ресурси, соціально-демографічні ресурси та інфраструктурні ресурси. Проаналізовано існуючі підходи щодо оцінювання туристичних та рекреаційних ресурсів. Бальна методика оцінки атрактивності ресурсів дозволяє оцінити привабливість досліджуваного регіону відносно пізнавальної цінності. Інший метод інтегральної оцінки дозволяє комплексно оцінити потенціал для розвитку етнографічного туризму досліджуваного регіону та надати йому кількісний вимір. Розробка методології оцінювання ресурсного потенціалу етнографічного туризму дозволить сформувати стратегії розвитку даного виду туризму на певних територіях.

Посилання

Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. Київ : Видавничо-полігр. від. «Київ. ун-т», 2001. 395 с.

Молнар О., Марченко О., Важинський Ф. Оцінка наявного туристично-рекреаційного потенціалу рекреаційних зон Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». 2007. № 24. С. 17–25.

Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України : навч. посіб. для студентів вузів. Львів, 2014. 259 с.

Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В. Кравців та ін. Львів : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 1999. 78 с.

Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України : Навч. посіб. Київ : Альтерпрес, 2007. 369 с.

Поколодна М. Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання : канд. геогр. наук 11.00.11. Харків, 2003. 369 с.

Івченко Л., Погуда Н., Вовк К. Оцінка рівня розвитку туризму методами кваліметрії. Економіка та суспільство. 2021. № 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-5

Кузьмук О. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/23.htm. (дата звернення: 17.05.2023).

Поколодна М., Семків М. Етнографічний туризм: особливості, географія та ресурсний потенціал (на прикладі України). Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. № 20. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/20/4368 (дата звернення: 17.05.2023).

Гаврилова О. В. Етнографічний туризм як інноваційна форма дослідження історико-культурної спадщини Миколаївщини. ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв». URL: http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/824/1/Гаврилова_39-43.pdf. (дата звернення: 26.06.2023).

Beydyk, O. (2001). Rekreatsiyno-turyst·sʹki resursy Ukrayiny: Metodolohiya ta metodyka analizu, terminolohiya, rayonuvannya [Recreational and tourist resources of Ukraine: Methodology and methods of analysis, terminology, zoning]. monohrafiya]. Kyiv: Publishing and Polygr. from. "Kyiv. University", 395 p. (in Ukrainian)

Molnar, O., Marchenko, O., & Vazhynskyi, F. (2007). Otsinka nayavnoho turystychno-rekreatsiynoho potentsialu rekreatsiynykh zon Zakarpattya [Assessment of the existing tourist and recreational potential of recreational zones in Transcarpathia]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 24, 17–25. (in Ukrainian)

Matsola, V.I. (2014). Rekreatsiyno-turystychnyy kompleks Ukrayiny [Recreational and tourist complex of Ukraine]. Lviv. (in Ukrainian)

Kravtsiv, B.C., Hryniv L.S., Kopach, M.V., & Kuzyk S.P. (1999). Naukovo-metodychni zasady reformuvannya rekreatsiynoyi sfery [Scientific and methodological principles of reforming the recreational sphere]. Lviv: Institute of Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)

Lyubitseva, O.O., Pankova, E.V., & Stafiychuk, V.I. (2007). Turystychni resursy Ukrayiny [Tourist resources of Ukraine]. Kyiv: Alterpress. (in Ukrainian)

Pokolodna M.M. (2003). Rekreatsiyni resursy Kharkivsʹkoyi oblasti, yikh heohrafichna kharakterystyka ta ratsionalʹne vykorystannya [Recreational resources of the Kharkiv region, their geographical characteristics and rational use]. Candidate’s thesis. Kharkiv. (in Ukrainian)

Ivchenko, L., Poguda, N., & Vovk, K. (2021). Otsinka rivnya rozvytku turyzmu metodamy kvalimetriyi [Assessment of the level of tourism development by methods of qualimetry]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-5 (in Ukrainian)

Kuzmuk, O. Kulʹturnyy turyzm yak instrument formuvannya natsionalʹnoyi identychnosti [Cultural tourism as a tool for the formation of national identity]. Available at: http://old.niss.gov.ua/Monitor/december08/23.htm. (in Ukrainian)

Pokolodna, M.M., & Semkiv, M. O. (2018). Etnohrafichnyy turyzm: osoblyvosti, heohrafiya ta resursnyy potentsial (na prykladi Ukrayiny) [Ethnographic tourism: features, geography and resource potential (on the example of Ukraine)]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal "Internauka" – International scientific journal "Internauka", 20. Available at: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/20/4368 (in Ukrainian)

Gavrilova, O.V. Etnohrafichnyy turyzm yak innovatsiyna forma doslidzhennya istoryko-kulʹturnoyi spadshchyny Mykolayivshchyny [Ethnographic tourism as an innovative form of research into the historical and cultural heritage of the Mykolaiv region]. VP «Mykolayivsʹka filiya Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu kultury i mystetstv» – VP "Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts". Available at: http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/824/1/Gavrilova_39-43.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Семків, М. (2023). МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-77