IT-PRODUCT MANAGER: АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ НА ТЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

Ключові слова: продакт-менеджер, IT-фахівець, менеджмент, ринок праці, воєнний стан

Анотація

У статті вказано на необхідність подолання нових економічних викликів та ризиків ринку праці продакт-менеджерами для впровадження процесу створення та просування продукту, стратегічного управління ІТ-організацією. Розкрито специфіку діяльності ІТ-індустрії та вплив ринку праці на кадрове забезпечення її організацій на основі статистичних даних та експертних суджень. Проаналізовано розвиток цифровізації ІТ-індустрії, який дасть змогу організаціям технологічно модернізуватися, збільшити людський капітал та підвищити мобільність і адаптивність спеціалістів. Проаналізовано роль продакт-менеджера в процесах менеджменту в ІТ-організації, систематизовано його уміння і навички. Зроблено позиціонування продакт-менеджера на ринку праці в сучасних умовах економічних змін. Надані рекомендації щодо покращення ситуації на ринку праці з точки зору ІТ-спеціалістів, які включають стимулювання економічного середовища, розроблення програм професійного розвитку та перепідготовки, вдосконалення системи оплати праці, розроблення мотиваційних методів для підвищення залученості працівників. Для цього необхідно покращувати умови праці, впроваджувати гнучкі графіки роботи та підвищувати доступність робочих місць у високотехнологічному секторі. Запропоновано інструмент професійної цифрової компетентності для фахівців ІТ-сектору з метою покращення їхнього кадрового потенціалу та підбору персоналу.

Посилання

Пак Н.Т., Фолюш М.Т. Функціонування ринку праці в Україні в умовах війни. Молодий вчений. 2023. № 4 (116). С. 160–167 DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-4-116-32

Черьомухіна О., Чалюк Ю. Ринок праці під час війни: стан та перспективи. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-24

Копчак Ю., Матвеєв М., Пугачов В. Трансформація сучасного менеджменту в умовах війни. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-24

Котельникова Ю.М., Кравчук О.А., Касьмін Д.С. Менеджмент програмних продуктів в IT‐компаніях України: роль Product Manager в команді розробників програмного забезпечення. Aкадемічні візії. 2023. Вип. 19. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7861634

Корсовська С.Р., Зелінська О.В. Роль продакт-менеджера в ІТ-компанії Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2022. Том 2. № 14. С. 274–277. URL: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/12829

Parikh N.A. The Software Product Management Framework is Not the Software Product Manager’s. Framework a Systematic Literature Review. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4450114

Tkalich A., Ulfsnes R., Moe, N. B. Toward an Agile Product Management: What Do Product Managers Do in Agile Companies?. In: Stray, V., Stol, KJ., Paasivaara, M., Kruchten, P. (eds), Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming. XP 2022. Lecture Notes in Business Information Processing. 2022. Vol. 445. Pp. 168–184. DOI: https://doi.org/10.1007/978‐3‐031‐08169‐9_11

Прокопенко Т.О., Лавданська О.В. Оцінка конфліктності композиції ролей продуктового менеджера і власника продукту у проектних командах. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2021. № 1. С. 124–132. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2021.231582

Інфляційний звіт, квітень 2023 року. Національний Банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q2.pdf?v=4 (дата звернення: 08.07.2023).

ІТ-галузь України. Огляд результатів за 5 років. URL: https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2022/11/prezentatsiya_IT-galuz-Ukrai-ny.pdf (дата звернення: 09.07.2023).

Результати національного дослідження IT-індустрії. IT Ukraine Association. 2022. URL: https://itukraine.org.ua/results-of-a-national-study-of-the-it-industry.html (дата звернення: 10.07.2023).

Офіційний сайт державної служби статистики України: статистична інформація / Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: електронна торгівля, аналіз «великих даних», фахівці та навички у сфері ІКТ, використання 3D друку. 2021. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.07.2023)

Офіційний сайт державної служби статистики України: статистична інформація / Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: використання мережі Інтернет, послуг хмарних обчислень, робототехніки. 2021. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.07.2023)

Жінки в ІТ: портрет, кар’єра і зарплата. 7 вересня 2020, Редакція DOU Аналітика. URL: https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/?from=similar_posts (дата звернення: 06.07.2023)

10 найпопулярніших професій в IT в 2022. Сases.media. 2022. 29 чер. URL: https://cases.media/article/10-naipopulyarnishikh-profesii-v-it-v-2022 (дата звернення: 06.07.2023)

Pak N.T. & Foliush M.T. (2023) Funktsionuvannia rynku pratsi v Ukraini v umovakh viiny [The functioning of the labor market in Ukraine during the war] Molodyi vchenyi, no 4 (116), pp. 160–167. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-4-116-32

Cheromukhina, O., & Chaliuk, Yu. (2022). Rynok pratsi pid chas viiny: stan ta perspektyvy [The labor market during the war: state and prospects] Ekonomika ta suspilstvo, no 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-24

Kopchak, Yu., Matveiev, M., & Puhachov, V. (2023). Transformatsiia suchasnoho menedzhmentu v umovakh viiny. [Transformation of modern management in conditions of war.] Ekonomika ta suspilstvo, no 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-24

Kotelnykova, Yu.M., Kravchuk, O.A. & Kasmin, D.S. (2023). Menedzhment prohramnykh produktiv v IT‐kompaniiakh Ukrainy: rol Product Manager v komandi rozrobnykiv prohramnoho zabezpechennia [Management of software products in IT companies of Ukraine: the role of the Product Manager in the team of software developers]. Akademichni vizii, no 19. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7861634

Korsovska S.R., Zelinska O.V. (2022) Rol prodakt-menedzhera v IT-kompanii [The role of a product manager in an IT company]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa, no 2, (14) pp. 274–277. Available at: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/12829 (in Ukrainian)

Parikh N.A. The Software Product Management Framework is Not the Software Product Manager’s Framework Systematic Literature Review. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4450114

Tkalich, A., Ulfsnes, R., & Moe, N. B. (2022). Toward an Agile Product Management: What Do Product Managers Do in Agile Companies?. In: Stray, V., Stol, KJ., Paasivaara, M., Kruchten, P. (eds), Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming. XP 2022. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 445, pp. 168–184. DOI: https://doi.org/10.1007/978‐3‐031‐08169‐9_11

Prokopenko, T.O., & Lavdanska, O.V. (2021). Otsinka konfliktnosti kompozytsii rolei produktovoho menedzhera i vlasnyka produktu u proektnykh komandakh [Evaluation of the conflict composition of the roles of product manager and product owner in project teams]. Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, no 1, pp. 124–132. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2021.231582

Infliatsiinyi zvit, kviten 2023 roku [Inflation report, April 2023]. Natsionalnyi Bank Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q2.pdf?v=4 (in Ukrainian)

IT-haluz Ukrainy. Ohliad rezultativ za 5 rokiv [IT industry of Ukraine. Review of results for 5 years]. Available at: https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2022/11/prezentatsiya_IT-galuz-Ukrai-ny.pdf (in Ukrainian)

Rezultaty natsionalnoho doslidzhennia IT-industrii [Results of the national study of the IT industry] IT Ukraine Association. 2022. Available at: https://itukraine.org.ua/results-of-a-national-study-of-the-it-industry.html (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy: statystychna informatsiia / Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh: elektronna torhivlia, analiz «velykykh danykh», fakhivtsi ta navychky u sferi IKT, vykorystannia 3D druku [Official website of the State Statistics Service of Ukraine: statistical information / Use of information and communication technologies at enterprises: e-commerce, "big data" analysis, specialists and skills in the field of ICT, use of 3D printing] 2021. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed: July 05, 2023) (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy: statystychna informatsiia / Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh: vykorystannia merezhi Internet, posluh khmarnykh obchyslen, robototekhniky [Official website of the State Statistics Service of Ukraine: statistical information / Use of information and communication technologies at enterprises: use of the Internet, cloud computing services, robotics]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed: July 05, 2023) (in Ukrainian)

Zhinky v IT: portret, kariera i zarplata [Women in IT: portrait, career and salary] September 07, 2020. Redaktsiia DOU Analityka. Available at: https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/?from=similar_posts (accessed: July 06, 2023) (in Ukrainian)

10 naipopuliarnishykh profesii v IT v 2022 [The 10 most popular professions in IT in 2022]. Сases.media. June 29, 2022. Available at: https://cases.media/article/10-naipopulyarnishikh-profesii-v-it-v-2022 (accessed: July 06, 2023) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Самойленко, В., Прохоровська, С., & Дмитрієнко, О. (2023). IT-PRODUCT MANAGER: АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ НА ТЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-81
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ