ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Ключові слова: охорона здоров’я, реформування, медичні послуги, моделі фінансування, модель національного солідарного медичного страхування

Анотація

Поліпшення здоров’я має найважливіше значення для благополуччя людини і є необхідною умовою для сталого економічного та соціального розвитку країни в цілому. Дане дослідження покликане проаналізувати системи фінансування охорони здоров’я за кордоном та в Україні, як відбувається реформування в системі охороні здоров’я країни, основні здобутки та проблеми, з якими стикнулася охорона здоров’я під час військової агресії рф. В роботі доведено, що вітчизняна система охорони здоров’я має одноканальне фінансування, виявлені основні здобутки системи реформування. На основі проведеного дослідження було встановлено, що в світі не існує універсальної моделі фінансування системи охорони здоров’я. Охорона здоров’я, як стратегічна галузь має бути стійкою до можливих несприятливих подій ( таких як спалахи інфекційних захворювань, природні та техногенні лиха, а також війни). Це все потребує відповідної системи фінансування.

Посилання

Філіпова Н.В. Досвід європейських країн у фінансуванні охорони здоров’я. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 6. С. 315–320. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-52

Арцатбанова О.В. Порівняльний аналіз підходів до побудови економічних механізмів функціонування системи охорони здоров'я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1399

Бойко О., Хижинська Г. Апробація зарубіжного досвіду активізації медичного страхування в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 27. С. 93–97.

Борисюк О.В. Імплементація зарубіжних моделей соціального страхування до вітчизняних реалій. Молодий вчений. 2017. № 4. С. 5–8.

Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data. URL: http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-countries

International Profiles of Health Care Systems. The Commonwealth Fund. URL: http://www.commonwealthfund.org

Building back better: sustainable mental health care after emergencies. Geneva: World Health Organization; 2017. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/85377

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19 жовтня 2017 р. № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80#Text

Логвиненко Б. Система Охорони здоров’я України: сутність і особливості в сучасний період. URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2016/9-2/20.pdf

Держбюджет-2023: видатки на охорону здоров’я в бюджеті воєнного часу. № 45/46 (1366/1367). 5 грудня 2022 р. URL: https://www.apteka.ua/article/651969

Фінансування охорони здоров’я в Україні: стійкість в умовах війни. URL: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1462188/retrieve

Filipova N.V (2020). Experience of European countries in health care financing. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Vol. 6. P. 315–320. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-52 [in Ukrainian]

Artsatbanova O. V. (2017)/ Comparative analysis of approaches to the construction of economic mechanisms for the functioning of the health care system. Public administration: improvement and development. Vol. 10. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1399 [in Ukrainian]

Boyko O., Khyzhynska G. (2018). Approbation of foreign experience of activation of medical insurance in Ukraine. Black Sea Economic Studies. Vol. 27. P. 93–97. [in Ukrainian]

Borysiuk O.V. (2017). Implementation of foreign models of social insurance to domestic realities. Young Scientist. Vol. 4. P. 5–8. [in Ukrainian]

Most Efficient Health Care: Countries (2022). Bloomberg Visual Data. Available at: http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-countries

International Profiles of Health Care Systems (2022). The Commonwealth Fund. Available at: http://www.commonwealthfund.org

Building back better: sustainable mental health care after emergencies (2017). Geneva: World Health Organization. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/85377

On state financial guarantees of medical care for the population: Law of Ukraine dated N 2168-VIII (2017, October 19). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text [in Ukrainian]

On the approval of the Concept of the reform of the financing of the healthcare system: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated N. 1013-р Kyiv. (2016, November 30). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80#Text [in Ukrainian]

Logvynenko B. (2016) The Health Care System of Ukraine: essence and features in the modern period. Available at: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2016/9-2/20.pdf [in Ukrainian]

State Budget 2023: health care expenditures in the wartime budget (2022). Vol. 45/46 (1366/1367). December 5. Available at: https://www.apteka.ua/article/651969 [in Ukrainian]

Health care financing in Ukraine: sustainability in wartime (2022). Available at: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1462188/retrieve [in Ukrainian]

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Шелєміна, Н. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-80
Розділ
ЕКОНОМІКА