ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В НОВОМУ КОНСТРУКТІ ТІНІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Максим Саврасов Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-3429-5906
Ключові слова: корупція, індекс сприйняття корупції, економічне зростання, тіньова економіка, тінізація, світова економіка, макрогеографічна структура тінізації

Анотація

У статті досліджено вплив корупції на економічне зростання в новому конструкті тінізації світової економіки. Показано, що корупція у світі має повільну тенденцію до зниження, але середньосвітове значення залишається в кластері країн, що сприймаються як більш корумповані. Для визначення щільності та кількісної оцінки впливу корупції на економічне зростання в новому конструкті тінізації світової економіки нами було застосовано кореляційно-регресійний аналіз та інтерпретація отриманих коефіцієнтів щодо взаємовпливу корупції з економічним зростанням, продуктивністю праці, високотехнологічним експортом та емісією вуглецю; побудова економетричної моделі щодо впливу корупції на продуктивність праці; проведення кореляційного аналізу та інтерпретація отриманих коефіцієнтів щодо взаємовпливу корупції та тіньової економіки на світовому рівні та у розрізі макрогеографічних регіонів та субрегіонів.

Посилання

Baklouti N., Boujelbene, Y. Shadow economy, corruption, and economic growth: An empirical analysis. The Review of Black Political Economy. 2020. Vol. 47(3). Pp. 276–294.

Borlea S.N., Achim M.V., Miron M.G. Corruption, shadow economy and economic growth: An empirical survey across the European Union countries. Studia Universitatis Vasile Goldiș Arad, Seria Științe Economics. 2017. Vol. 27(2). Pp. 19–32.

Website of the World Bank. World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator

Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2022

Ugur M. Corruption’s direct effects on per-capita income growth: A meta-analysis. Journal of Economic Surveys. 2014. Vol. 28(3). P. 472–490.

Van Nguyen D., Duong, M.T.H. Shadow economy, corruption and economic growth: an analysis of BRICS countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2021. Vol. 8(4). P. 665–672.

Welsch H. Corruption, growth, and the environment: A cross-country analysis. Environment and Development Economics. 2004. Vol. 9(5). P. 663–693.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції». 1700-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст. 2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Корупція і тіньова економіка: політекономічний аспект : [монографія] / М.В. Фоміна, В.В. Приходько, М.Г. Каптуренко та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. М.В. Фоміна. Донецьк : Дон НУЕТ, 2012. 333 с.

П’ясецька-Устич С.В. Корупція і тіньова економіка в системі соціально-економічних відносин суспільства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 34–39.

Пискун Л.М. Теоретико-методологічні основи дослідження тіньової економіки та корупції. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 143–149.

Семенова К.Д., Тарасова К.І. Бізнес-статистика : підручник / Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2018. С. 97–98.

Шакун В.І. Тіньова економіка як джерело корупції. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІІ Міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 8 груд. 2017 р.) Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 42–46.

Шумська С. Тіньова економіка і корупція як бар'єри для ендогенного зростання в Україні. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації». (Полтава, 28 травня 2020 р.): у 6 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2020. Ч. 5. С. 11–13.

Baklouti, N., & Boujelbene, Y. (2020). Shadow economy, corruption, and economic growth: An empirical analysis. The Review of Black Political Economy, 47(3), 276–294.

Borlea, S.N., Achim, M.V., & Miron, M.G. (2017). Corruption, shadow economy and economic growth: An empirical survey across the European Union countries. Studia Universitatis Vasile Goldiș Arad, Seria Științe Economice, 27(2), 19–32.

The World Bank. World Bank Open Data. Available at: https://data.worldbank.org/indicator

Transparency International. Available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2022

Ugur, M. (2014). Corruption’s direct effects on per-capita income growth: A meta-analysis. Journal of Economic Surveys, 28(3), 472–490.

Van Nguyen, D., & Duong, M.T.H. (2021). Shadow economy, corruption and economic growth: an analysis of BRICS countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 665–672.

Welsch, H. (2004). Corruption, growth, and the environment: A cross-country analysis. Environment and Development Economics, 9(5), 663–693.

Zakon Ukrayiny «Pro zasady zapobigannya ta protydiyi korupciyi». 1700-VII [The Law of Ukraine "On Principles of Prevention and Counteraction of Corruption". 1700-VII]. Vidomosti Verxovnoyi Rady (VVR), 2014, no 49, st.2056. Available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 [in Ukrainian]

Fomina, M.V. (ed.), Prykhodko, V.V., Kapturenko, M.G. et al. (2012). Korupciya i tinova ekonomika: politekonomichnyj aspekt : [monografiya] [Corruption and shadow economy: political economic aspect: [monograph]]. Donetsk : Don NUET. [in Ukrainian]

Pyasetska-Ustych, S.V. (2016). Korupciya i tinova ekonomika v systemi socialno-ekonomichnykh vidnosyn suspilstva [Corruption and shadow economy in the system of socio-economic relations of society]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, 10, 34–39. [in Ukrainian]

Pyskun, L.M. (2021). Teoretyko-metodologichni osnovy doslidzhennya tinovoyi ekonomiky ta korupciyi [Theoretical and methodological foundations of the study of the shadow economy and corruption]. Ekonomika ta derzhava, 4, 143–149. [in Ukrainian]

Semenova, K.D., Tarasova, K.I. (2018). Biznes-statystyka : pidruchnyk [Business statistics: Textbook]. Kyiv: FOP Gulyaeva V.M. [in Ukrainian]

Shakun, V.I. (2017). Tinova ekonomika yak dzherelo korupciyi. Realizaciya derzhavnoyi antykorupcijnoyi polityky v mizhnarodnomu vymiri [Shadow economy as a source of corruption]. Proceedings from: Implementation of the state anti-corruption policy in the international dimension: materials of the II International. science and practice conf. (Kyiv, December 8, 2017) (pp. 42–46). Kyiv: National. Acad. internal of affairs. [in Ukrainian]

Shumska, S. (2020). Tinova ekonomika i korupciya yak baryery dlya endogennogo zrostannya v Ukrayini [Shadow economy and corruption as barriers to endogenous growth in Ukraine]. Proceedings from : International Scientific and Practical Conference "Economics, Finances, Accounting and Law in the Conditions of Globalization" (Part V, pp. 11–13) Poltava: TSFEND. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Саврасов, М. (2023). ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В НОВОМУ КОНСТРУКТІ ТІНІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-65
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ