ІНТЕГРАЦІЯ ПОНЯТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Й УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Ключові слова: сталий розвиток, житлове будівництво, будівельна організація, управління організаціями, управління проєктами

Анотація

Стаття присвячена розгляду питань впровадження понять сталого розвитку й управління проєктами в галузь житлового будівництва. Житлове будівництво є одним з пріоритетних напрямків економіки. Воно відображає рівень розвитку суспільства й забезпечує певний рівень життя населення. Концепція сталого розвитку, прийнята Україною разом з багатьма провідними країнами світу, передбачає дотримання низки принципів під час проєктування, будівництва й експлуатації житла, а також у галузі управління всіма цими процесами. Їхня реалізація можлива за умови залучення інноваційних технологій, до яких відноситься й менеджмент. Управління проєктами в галузі житлового будівництва дозволить врахувати усі фактори й ризики і вийти на максимально ефективну модель, адаптовану до сучасних умов. Методика дослідження базується на використанні комплексного підходу, що забезпечує багатоаспектність розгляду заявленої проблеми. В роботі узагальнено світовий досвід реалізації принципів сталого розвитку, визначено перспективи його впровадження в реаліях України, проаналізовано наслідки руйнувань внаслідок збройної агресії РФ і шляхи їх подолання за допомогою інтеграції сучасних стратегій управління в моделі житлового будівництва.

Посилання

Бенч Н. Як відбудувати українські міста сучасними. Delo.ua. URL: https://delo.ua/opinions/yak-vidbuduvati-ukrayinski-mista-sucasnimi-422538/

Богданенко А., Гурковський В. Розробка моделей розвитку інвестиційної діяльності в житловому будівництві в Україні. Публічне урядування. 2020. № 5 (25). С. 31–41. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25)-31-41

Заяць В.С. Розвиток житлового будівництва як фактор формування житлових умов населення. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 2 (36). С. 137–151. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.02.137

Матвеєва О., Мунько А. Упровадження концепції розумного міста у процеси цифрової трансформації України заради сталого розвитку. Науковий вісник: Державне управління. 2023. № 1 (13). С. 138–162. DOI: https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-138-162

Микитюк Ю. Управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів у житловому будівництві. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. № 1. С. 151–159. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/34045

Менейлюк О.І., Нікіфоров О.Л. Вимірювання ефективності інженера-консультанта при використанні конструктивно-технологічних шаблонів. Комунальне господарство міст. 2020. Т. 6, вип. 159. С. 10–18. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-6-159-10-18

Хоменко О.М., Цзін Цянь, Ніколаєв Г.В., Приходько О.О., Дружинін М.А., Жалдак Р.Ю., Рижакова Г.С. Сучасна технологія моделювання організаційної підготовки та девелоперського супровіду проєктів будівництва. Менеджмент. 2023. № 3. С. 162–172. DOI: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.3.162-172

Щербініна С.А., Жовнір Н.Н. Зарубіжний досвід реалізації заходів з підвищення енергоефективності житлового сектора економіки. Multidisciplinary academic notes. Science research and practice. International Science Group, 2022. С. 202–207.

Bizonych D. European experience of housing reform and development: lessons for modern Ukraine. Public administration and state security aspects. 2021. Vol.1/1. Р. 128–144.

DIN 69901-1. Projektmanagement – Projekt management systeme – Teil 1: Grundlagen. German. 2009. 10 р.

Isachenko I. Sustainable development of cities. Price, currency and stakeholders. Pragmatika. 17 May 2019. URL: https://pragmatika.media/en/ustojchivoe-razvitie-gorodov-cena-voprosa-valjuta-i-stejkholdery/

Koblianska I., Varakin D., Pihul O., Somushkin V., Glukh V. (2023). Review of scientific literature on BPM concept in social sciences. Problems and Perspectives in Management. Vol. 21, Is. 3. P. 84–99. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.07

Zakrzewska M. Sustainable project management concept development and research directions review. Scientific papers of silesian university of technology. 2022. № 157. P. 699–721.

Zezman clusters. Zezman.ua. URL: https://zezman.ua/ua/zezman-city/

Bench N. Yak vidbuduvaty ukrainski mista suchasnymy [How to rebuild modern Ukrainian cities]. Delo.ua. Available at: https://delo.ua/opinions/yak-vidbuduvati-ukrayinski-mista-sucasnimi-422538/

Bohdanenko A. & Hurkovskyi V. (2020). Rozrobka modelei rozvytku investytsiinoi diialnosti v zhytlovomu budivnytstvi v Ukraini [Development of development models of investment activity in housing construction in Ukraine]. Publichne uriaduvannia, no 5 (25), pp. 31–41. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25)-31-41

Zaiats V.S. (2019). Rozvytok zhytlovoho budivnytstva yak faktor formuvannia zhytlovykh umov naselennia [The development of residential construction as a factor in the formation of living conditions of the population]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, no 2 (36), pp. 137–151. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.02.137

Matveieva O. & Munko A. (2023). Uprovadzhennia kontseptsii rozumnoho mista u protsesy tsyfrovoi transformatsii Ukrainy zarady staloho rozvytku [Implementation of the concept of a smart city in the processes of digital transformation of Ukraine for the sake of sustainable development]. Naukovyi visnyk: Derzhavne upravlinnia, no 1 (13), pp. 138–162. DOI: https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-138-162

Mykytiuk Yu. (2019). Upravlinnia portfelem innovatsiino-investytsiinykh proektiv u zhytlovomu budivnytstvi [Management of a portfolio of innovative investment projects in housing construction]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, no 1, pp. 151–159. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/34045

Meneiliuk O.I. & Nikiforov O.L. (2020). Vymiriuvannia efektyvnosti inzhenera-konsultanta pry vykorystanni konstruktyvno-tekhnolohichnykh shabloniv [Measuring the efficiency of a consulting engineer when using structural and technological templates]. Komunalne hospodarstvo mist, no 6 (159), pp. 10–18. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-6-159-10-18

Khomenko O.M., Tszin Tsian, Nikolaiev H.V. & others (2023). Suchasna tekhnolohiia modeliuvannia orhanizatsiinoi pidhotovky ta developerskoho suprovidu proiektiv budivnytstva [Modern modeling technology of organizational preparation and development support of construction projects]. Menedzhment, no 3, pp. 162–172. DOI: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.3.162-172.

Shcherbinina S.A. & Zhovnir N.N. (2022). Zarubizhnyi dosvid realizatsii zakhodiv z pidvyshchennia enerhoefektyvnosti zhytlovoho sektora ekonomiky [Foreign experience in implementing measures to increase energy efficiency in the residential sector of the economy]. Multidisciplinary academic notes. Science research and practice. International Science Group, pp. 202–207.

Bizonych D. (2021). European experience of housing reform and development: lessons for modern Ukraine. Public administration and state security aspects, no 1/1, pp. 128–144.

DIN 69901-1. Projektmanagement – Projekt management systeme – Teil 1: Grundlagen. German. 2009. 10 р.

Isachenko I. (2019). Sustainable development of cities. Price, currency and stakeholders. Pragmatika. Available at: https://pragmatika.media/en/ustojchivoe-razvitie-gorodov-cena-voprosa-valjuta-i-stejkholdery/

Koblianska I., Varakin D., Pihul O. & others (2023). Review of scientific literature on BPM concept in social sciences. Problems and Perspectives in Management, no 21 (3), pp. 84–99. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.07

Zakrzewska M. (2022). Sustainable project management concept development and research directions review. Scientific papers of silesian university of technology, no 157, pp. 699–721.

Zezman clusters. Zezman.ua. Available at: https://zezman.ua/ua/zezman-city/

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Пігуль, О., & Сьомушкін, В. (2023). ІНТЕГРАЦІЯ ПОНЯТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Й УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-64
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ