ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Ключові слова: публічно-приватне партнерство (ППП), фінансова політика, фінансовий механізм ППП, бюджетний механізм, стратегія, територіальна громада, інституційне середовище

Анотація

Стаття присвячена поглибленню теоретичних засад фінансового механізму публічно-приватного партнерства (ППП) та обґрунтуванню заходів щодо його активізації для реалізації стратегічних орієнтирів розвитку територій України в умовах їх повоєнної розбудови. Для досягнення мети використано методи абстрагування, логічного узагальнення, системний та інституційний підходи. Акцентовано увагу на системній характеристиці фінансового механізму ППП та його значущості для вирішення складних завдань, що стоять зараз перед Україною. Показано, що розвиток ППП в Україні має затухаючу динаміку, що потребує активізації фінансового механізму публічно-приватного партнерства. Наголошено на необхідності задіяння в Україні регуляторних заходів фінансової політики держави та територіальних громад у аспекті стимулювання підприємств приватного сектора щодо участі у формуванні та реалізації проєктів на засадах ППП. Окреслено заходи щодо активізації процесу задіяння фінансового механізму ППП для реалізації проєктів e суспільно значущих сферах, що сприятимуть реалізації стратегічних планів територій України та збалансуванню інтересів держави, приватного сектора та суспільства в складних умовах війни та повоєнного відновлення.

Посилання

Jamali D. Success and Failure Mechanisms of Public Private Partnerships (PPPs) in Developing Countries, Insights from the Lebanese Context. The International Journal of Public Sector Management. 2004. Vol. 17(5). Pp. 414–430. URL: http://www.nwri.gov.ng/userfiles/file/S20-PPPBR1.pdf

Delmont J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and РРР Frameworks. Fourth Edition. Wolters Kluwer Law International B.V., 2021. 704 p.

Запатрина И.В. Публично-частное партнерство для Целей Устойчивого развития. Киев, 2017. 312 с.

Качула С.В. Вдосконалення державної фінансової політики підтримки публічно-приватного партнерства як інструменту соціального розвитку. Економічний вісник університету. 2018. № 36/1. С. 293–302.

Кучер Г.В. Фінансовий механізм державно-приватного партнерства в Україні. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 24. С. 232–238.

Пильтяй О. Фінансові механізми публічно-приватного партнерства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2012. № 3. С. 63–74.

Medall Vela, F. (2006). Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 101 р. URL: http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/3304

Ukraine: Country Snapshots. Private Participation in Infrastructure (РРІ) Database (1990-2022). URL: https://ppi.worldbank.org//en/snapshots/country/ukraine (дата звернення: 25.07.2023).

Стан здійснення ДПП в Україні / Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (дата звернення: 25.07.2023).

Жуковська А.Ю. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 3. С. 21–37.

Introduction to PPPs: Can public-private partnerships improve infrastructure and deliver better public services? UNECE. 2012. № 42. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/images/ICoE/Introductionppp.pdf

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 No 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-vi#Text

Link A.N. Public/private partnerships: innovation strategies and policy alternatives, New York: Springer Science + Business Media. 2006. 160 p.

Лисяк Л., Абдін А. Потенціал публічно-приватного партнерства у фінансуванні охорони здоров’я. Агросвіт. 2023. № 5-6. С. 43–53. DOI: DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.5-6.43

Lysia L., Kachula, S., Hrabchuk O., Ziuzin V. Development of corporative social responsibility and financing of social programs: regional aspect. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. № 11/1 (XV). Рр. 73–82. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_17.pdf

De Los Rios-Carmenado I., Rivera M., Ortuo M. Private-Public Partnership as a Tool to Promote Entre-preneurship for Sustainable Development: WWP Torrearte Experience. Sustainability. 2016. № 8 (3). P. 199. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/8/3/199

Jamali, D. (2004). Success and Failure Mechanisms of Public Private Partnerships (PPPs) in Developing Countries, Insights from the Lebanese Context. The International Journal of Public Sector Management, 17(5), 414–430. Available at: http://www.nwri.gov.ng/userfiles/file/S20-PPPBR1.pdf

Delmont, J. (2021). Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and РРР Frameworks. Fourth Edition. Wolters Kluwer Law International B.V., 704 p.

Zapatrina, I.V. (2017). Publychno-chastnoe partnerstvo dlia Tselei Ustoichyvoho razvytyia [Public-private partnership for the Sustainable Development Goals]. Kyiv, 312 p. [in Russian]

Kachula, S.V. (2018). Vdoskonalennia derzhavnoi finansovoi polityky pidtrymky publichno-pryvatnoho partnerstva yak instrumentu sotsialnoho rozvytku [Improvement of the state financial policy of public-private partnership support as a tool of social development]. Ekonomichnyi visnyk universytetu – Economic Bulletin of the University, 36/1, 293–302. [in Ukrainian]

Kucher, H.V. (2017). Finansovyi mekhanizm derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini [Financial mechanism of public-private partnership in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 24, 232–238. [in Ukrainian]

Pyltiai, O. (2012). Finansovi mekhanizmy publichno-pryvatnoho partnerstva [Financial mechanisms of public-private partnership]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 63–74. [in Ukrainian]

Medall Vela, F. (2006). Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 101 р. Available at: http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/3304

Ukraine: Country Snapshots. Private Participation in Infrastructure (РРІ) Database (1990-2022). Available at: https://ppi.worldbank.org//en/snapshots/country/ukraine (accessed 25.07.2023).

Ministry of Economy of Ukraine (2023). Stan zdiisnennia DPP v Ukraini [State of implementation of PPP in Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (accessed 25.07.2023)

Zhukovs'ka, А.Ju. (2017). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v sotsialnii sferi: zarubizhnyi dosvid ta perspektyvy zaprovadzhennia v Ukraini [Public-private partnership in the social sphere: foreign experience and prospects for implementation in Ukraine]. Visnyk Ternopilskoho natsional'noho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Ternopil National Economic University, 3, 21–37. [in Ukrainian]

Introduction to PPPs: Can public-private partnerships improve infrastructure and deliver better public services? (20212). UNECE, 42. Available at: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/images/ICoE/Introductionppp.pdf

The Verkhovna Rada of Ukraine (2023), The Law of Ukraine "On public-private partnership". Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-vi#Tex. (accessed 9 January 2023).

Link, A.N. (2006). Public/private partnerships: innovation strategies and policy alternatives. New York : Springer Science + Business Media, 160 p.

Lysiak, L., & Abdin, A. (2023). Potentsial publichno-pryvatnoho partnerstva u finansuvanni okhorony zdorovia [The potential of public-private partnership in health care financing]. Ahrosvit – Agroworld, 5-6, 43–53. [in Ukrainian]

Lysiak, L. Kachula, S., Hrabchuk, O., & Ziuzin, V. (2021). Development of corporative social responsibility and financing of social programs: regional aspect. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 11/1 (XV), 73–82. Available at: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_17.pdf

De Los Rios-Carmenado, I., Rivera, M., & Ortuo, M. (2016). Private-Public Partnership as a tool to promote entre-preneurship for sustainable development: WWP Torrearte Experience. Sustainability, 8 (3), 199. Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/8/3/199

Переглядів статті: 69
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Лисяк, Л., & Качула, С. (2023). ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-72
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ