ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ШЛЯХОМ МІНІМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

Ключові слова: комерційні банки, ефективність, фінансовий ринок, ринок банківських послуг, банківська система, монетарна політика, банківські ризики.

Анотація

В статті розглянуто склад фінансового ринку та роль і місце комерційних банків на ньому. Визначено сутність ефективності функціонування комерційного банку та визначено основні показники її оцінки. З впровадженням нових фінансових технологій та постійної конкуренції на фінансовому ринку, комерційні банки змушені шукати інноваційні шляхи розвитку банківських послуг. Крім спроможності комерційного банку адаптуватися до змін в глобальному фінансовому середовищі і впроваджувати нові технології та інновації для поліпшення своєї діяльності та конкурентоспроможності, особливо важливим є уміння керувати ризиками, пов'язаними з кредитами, інвестиціями, ліквідністю і іншими аспектами банківської діяльності. Розглянуто сутність банківського ризику та основні його види. Окреслено способи мінімізації банківських ризиків, які дозволить підвищити ефективність функціонування комерційного банку.

Посилання

Брітченко І.Г. Підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". 2015. Вип. 1 (45). Т.1. С. 176¬179.

Добровольська О.В., Качула С.В., Льовкіна А. С. Фінансовий менеджмент кредитного ризику як запорука безпеки кредитної діяльності банку. Ефективна економіка. 2022. № 2. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10005.

Качула С.В., Жучик М.А. Теоретико-практичний аспект дослідження прибутковості комерційного банку. Ефективна економіка. 2022. № 10. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.10.13

Коваленко В. В., Вербицька Я. Є. Оцінка ефективності функціонування банківської системи в умовах поглиблення глобалізаційних процесів. Ефективна економіка. 2012. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=953.

Kachula S., Zhytar M., Sidelnykova L., Perchuk O., Novosolova O. The Relationship between Economic Growth and Banking Sector Development in Ukraine. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2022.Vol. 19. рр. 222-230. URL: https://wseas.com/journals/articles.php?id=1456. DOI: https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.21.

Khalatur S., Zhylenko K., Masiuk Y., Velychko L. and Kravchenko M. (2018). Assessment of bank lending diversification in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13(3), 141-150. doi:10.21511/bbs.13(3).2018.14

Khalatur S., Velychko L., Pavlenko O., Karamushka O. and Huba M. (2021). A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions. Banks and Bank Systems, 16(1), 182-194. doi:10.21511/bbs.16(1).2021.16

Britchenko, І.Н. (2015), Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti bankiv na rynku bankivskykh posluh Ukrainy [Increasing the competitiveness of banks in the banking services market of Ukraine], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 1 (45), рр. 176¬179. [in Ukrainian]

Dobrovolska, О.V., Кachula, S.V., & Lovkina, А. S. (2022), Finansovyi menedzhment kredytnoho ryzyku yak zaporuka bezpeky kredytnoi diialnosti banku [Financial management of credit risk as a guarantee of the security of the bank's credit activity], Efektyvna ekonomika, no. 2. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.6. (Accessed 19 October 2023).

Кachula, S.V., & Zhuchyk М.А. (2022), Teoretyko-praktychnyi aspekt doslidzhennia prybutkovosti komertsiinoho banku [Theoretical and practical aspects of the study of the profitability of a commercial bank], Efektyvna ekonomika, no. 10. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.10.13 (Accessed 19 October 2023).

Kovalenko V. V., & Verbytska Ya. Ye. (2012), Otsinka efektyvnosti funktsionuvannia bankivskoi systemy v umovakh pohlyblennia hlobalizatsiinykh protsesiv [Assessment of the effectiveness of the functioning of the banking system in the conditions of deepening globalization processes], Efektyvna ekonomika, no. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=953. (Accessed 19 October 2023).

Kachula, S., Zhytar, M., Sidelnykova, L., Perchuk, O., & Novosolova, O. (2022), The Relationship between Economic Growth and Banking Sector Development in Ukraine. WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 19, рр. 222-230. DOI: https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.21. (Accessed 19 October 2023).

Khalatur, S., Zhylenko, K., Masiuk, Y., Velychko, L., & Kravchenko M. (2018), Assessment of bank lending diversification in Ukraine. Banks and Bank Systems, vol. 13(3), рр. 141-150. doi:10.21511/bbs.13(3).2018.14. (Accessed 19 October 2023).

Khalatur, S., Velychko, L., Pavlenko, O., Karamushka, O. & Huba M. (2021), A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions. Banks and Bank Systems, vol. 16(1), рр. 182¬194. doi:10.21511/bbs.16(1).2021.16. (Accessed 19 October 2023).

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Качула, С., & Коткова, А. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ШЛЯХОМ МІНІМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-82
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ