ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

  • Наталя Соколова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-0594-4468
Ключові слова: конкурентостійкість, бізнес-процеси, електронний бізнес, клієнти, взаємодія, контроль

Анотація

Електронний бізнес набуває все більшого розповсюдження у сучасному світі, і його успіх залежить від організації та управління ключовими бізнес-процесами. Мета статті – показати вплив менеджменту організації з удосконалення бізнес-процесів на конкурентостійкість електронної комерції. В процесі дослідження для комплексного вивчення проблеми застосовано загальнонаукові методи, зокрема, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію та порівняння. Результати дослідження показують, що електронний бізнес потребує індивідуального підходу, який складається з трьох ключових етапів: налаштування взаємодії, підтримка взаємодії та моніторинг. Налаштування взаємодії включає підготовку сайту, ефективне планування рекламних кампаній та забезпечення високої зручності користування для відвідувачів. Цей етап визначає перший контакт користувача з брендом та його враження від нього. Взаємодія фокусується на обслуговуванні клієнта: відповідь на запити, забезпечення якісної підтримки та швидкість виконання замовлень. Контроль включає в себе постійний аналіз ефективності проведених заходів, що дозволяє своєчасно вносити корективи в стратегію та тактику електронного бізнесу. Кожен із цих процесів впливає на конкурентостійкість підприємства, від рекламної активності до обслуговування та контролю. Від належної підготовки сайту, ефективної реклами та зручності користування залежить, чи зможе компанія привабити та утримати своїх клієнтів. Ефективне обслуговування взаємодії сприяє лояльності клієнтів, а систематичний контроль та аналіз допомагають підтримувати гнучкість бізнесу та адаптуватися до змінних умов ринку, забезпечуючи його конкурентні переваги в довгостроковій перспективі. Практичне значення дослідження полягає в тому, що розуміння того, як бізнес-процеси впливають на конкурентостійкість електронного бізнесу, може слугувати основою для розробки стратегій оптимізації та поліпшення діяльності компанії, а також для зміцнення позицій на ринку, який постійно змінюється.

Посилання

Kostiuk-Pukaliak О., Khoma І. Economic and mathematical models of cash flows for e-commerce enterprises. Інфраструктура ринку. 2019. № 31. С. 814–822.

Король Ю. Конкуренція на цифрових ринках. Досвід інституційного розвитку та бачення майбутнього. Антимонопольний комітет України, 2023. URL: https://amcu.gov.ua/news/konkurenciya-na-cifrovih-rinkah-dosvid-institucijnogo-rozvitku-ta-bachennya-majbutnogo

Сидорченко Б.І., Кузьменко О.М. Конкурентоспроможність підприємства в реаліях цифрової економіки. Матеріали конференцій проведених в Житомирській політехніці, 2021. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/111.pdf

Лапін А.В. Електронна комерція та бізнес-процеси. Вісник ЖНАЕУ. 2018. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/5397/1/EKTBP_2008_338-341.pdf

Зайцева О.О., Болотинюк І.М. Електронний бізнес : Навчальний посібник. Івано-Франківськ : «ЛілеяНВ», 2015. 264 с.

Скляр Д.В. Концептуальні засади управління бізнес-процесами підприємств електронної комерції. Держава та регіони. 2020. № 6 (117). DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-6-14

Писаренко Н.Л. Особливості функціонування та моделі бізнесу на ринку електронної комерції в Україні. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. С. 348–355.

Чорнобай Л.І., Дума О.І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 769. С. 125–131.

Волонтир Л.О. Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Ч. 1. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 114–116.

Cellary W.: Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna, Wydanie specjalne Net Forum, 2000.

Kostiuk-Pukaliak, O., & Khoma, I. (2019). Economic and mathematical models of cash flows for e-commerce enterprises. Infrastruktura rynku, vol. 31, pp. 814–822.

Korol, Y. (2023). Konkurentsіya na tsyfrovykh rynkakh. Dosvid instytutsiinoho rozvytku ta bachennya maibutnoho [Competition in digital markets. Experience of institutional development and vision of the future]. Antimonopolnyi komitet Ukrainy. Available at: https://amcu.gov.ua/news/konkurenciya-na-cifrovih-rinkah-dosvid-institucijnogo-rozvitku-ta-bachennya-majbutnogo [in Ukrainian]

Sydorchenko, B.I., & Kuzmenko, O.M. (2021). Konkurentospromozhnіst pіdpryemstva v realіyah tsyfrovoi ekonomіky [Competitiveness of the enterprise in the realities of the digital economy]. Materialy konferentsii provedenykh v Zhytomyrskiy politekhnitsi. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/111.pdf [in Ukrainian]

Lapіn, A.V. (2018). Elektronna komertsіya ta bіznes-protsesy [E-commerce and business processes]. Vіsnyk ZHNAEU. Available at: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/5397/1/EKTBP_2008_338-341.pdf [in Ukrainian]

Zaytseva, O.O., & Bolotinyuk, I.M. (2015). Elektronnyi bіznes: Navchalnyi posіbnik [E-business: A study guide]. Ivano-Frankivsk: «LіleyaNV». [in Ukrainian]

Sklyar, D.V. (2020). Kontseptualnі zasady upravlіnnya bіznes-protsesamy pіdpryemstv elektronnoi komertsіi [Conceptual principles of managing business processes of e-commerce enterprises]. Derzhava ta rehiony, vol. 6, p. 117. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-6-14 [in Ukrainian]

Pysarenko, N.L. (2017). Osoblyvostі funktsіonuvannya ta modelі bіznesu na rynku elektronnoi komertsіi v Ukrainі [Features of functioning and business models in the e-commerce market in Ukraine]. Ekonomіchnyi vіsnyk Natsіonalnoho tekhnіchnoho unіversytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi іnstitut", vol. 14, pp. 348–355. [in Ukrainian]

Chornobay, L.I., & Duma, O.I. (2013). Bіznes-protsesy pіdpryemstva: zahalna kharakterystyka ta ekonomіchna sut [Business processes of the enterprise: general characteristics and economic essence]. Vіsnyk Natsіonalnoho unіversytetu «Lvіvska polіtekhnіka». Menedzhment ta pіdpryєmnytstvo v Ukrainі: etapy stanovlennya і problemy rozvytku, vol. 769, pp. 125–131. [in Ukrainian]

Volontyr, L.O. (2019). Tekhnolohії elektronnoi komertsіi yak zasіb pіdvyshchennya konkurentospromozhnostі pіdpryemstv [E-commerce technologies as a means to increase the competitiveness of enterprises]. In V.V. Chudovets (Ed.), Suchasni problemy і perspektyvy rozvytku obliku, analіzu ta kontrolyu v umovakh hlobalіzatsіi ekonomіky (Vol. 13, Part 1, pp. 114–116). Lutsk: ІVV Lutskoho NTU. [in Ukrainian]

Cellary, W. (2000). Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna [Electronic business. Safe electronic economy]. Wydanie specjalne Net Forum.

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Соколова, Н. (2023). ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-47
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ