ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

  • Наталя Соколова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-0594-4468
Ключові слова: електронна комерція, бізнес-процес, конкурентоспроможність, підприємство, OLAP, Data Mining

Анотація

В цій статті основна увага зосереджена на актуальному питанні визначення впливу ефективності бізнес-процесів на конкурентоспроможність компаній електронної комерції. Проаналізовано та систематизовано основні елементи бізнес-процесу електронної комерції. Електронна комерція може допомогти компаніям стати більш конкурентоспроможними внаслідок зниження витрат, розширення ринків, моніторингу та обліку процесів продажів, поліпшення обслуговування клієнтів і використання персоналізації. Статистика свідчить про позитивні тенденції в розвитку електронної комерції. Розглянуто швидке зростання та поширення електронної комерції та електронних технологій в Україні. Результати показують, що методи бізнес-аналізу — аналіз і обробка даних OLAP, а також методи аналізу даних — Data Mining — мають застосовуватися для ефективного управління компаніями, пов’язаними зі сферою електронної комерції.

Посилання

Волонтир Л. О. Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Ч. 1. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 114–116. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/28854.pdf (дата звернення: 07.10.2023).

Гросул В., Шинкаренко І. Домінанти та бар’єри адаптивного розвитку системи управління підприємством роздрібної торгівлі в умовах цифрових трансформацій економіки. InterConf. 2022. № 28(137). С. 8–14. URL: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.12.2022.001 (дата звернення: 07.10.2023).

Кубліцька О., Іванова Н. Теоретичні аспекти впровадження електронної комерції малими та середніми підприємствами (мсп) в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». 2022. С. 180-181. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271808 (дата звернення: 7.10.2023).

Плотнікова Л. І., Романенко М. В., Синенко С. І. Сутність електронної торгівлі у світовій економіці. БІЗНЕСІНФОРМ. 2019.№ 1. С. 139-144. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-1_0-pages-139_144.pdf (дата звернення: 7.10.2023).

Правдюк Н. Л., Настенко М. М. «Investments in human capital. Accounting aspect». Jornal of financial management and accounting.№ 1 (2).2013.P. 71-81. URL: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=26266.pdf(дата звернення: 7.10.2023).

Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII : станом на 19 листоп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (дата звернення: 07.10.2023).

Соколова Н. Оцінка впливу ефективності бізнес-процесів на конкурентостійкість підприємств електронного бізнесу. Економіка та суспільство. 2023. № 53. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-47 (дата звернення: 07.10.2023).

Шкригун Ю. О. «Електронний бізнес», «електронна комерція» та «електронна торгівля»: відмінності й особливості. Управління економікою: теорія та практика : Зб. наук. пр. ІЕП НАНУ. 2020. С. 312–325 URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/180444/20-Shkrygun.pdf?sequence=1(дата звернення: 07.10.2023)

Шнайдер Г. Electronic Commerce / Гаррі Шнайдер. // Course Technology. – 2008.

Cellary W.: Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna, Wydanie specjalne Net Forum, 2000.

Data Mining.URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining(date of access: 07.10.2023).

Mobile Banking Market by Transaction: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026. URL: https://www.alliedmarketresearch.com/mobile-banking-market(date of access: 07.10.2023).

OLAP - Online Analytical Processing.URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Online_analytical_processing (date of access: 07.10.2023).

Skliar D. Conceptual basis of business process management of e-commerce enterprises. State and regions. series: economics and business. 2020. No. 6(117). URL: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-6-14 (date of access: 07.10.2023).

1. Volontyr L. O. (2019). Tekhnolohii elektronnoi komertsii yak zasib pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. [Electronic commerce technologies as a means of increasing the competitiveness of enterprises]. Suchasni problemy i perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta kontroliu v umovakh hlobalizatsii ekonomiky: materialy KhI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (7 hrudnia 2019 r). / vidp. red. V.V. Chudovets. Vyp. 13. Ch. 1. Lutsk: IVV Lutskoho NTU, 114–116.[in Ukrainian]

Hrosul V., Shynkarenko I. (2022). Dominanty ta bariery adaptyvnoho rozvytku systemy upravlinnia pidpryiemstvom rozdribnoi torhivli v umovakh tsyfrovykh transformatsii ekonomiky. [Dominants and barriers of adaptive development of the retail trade enterprise management system in the conditions of digital transformations of the economy] InterConf. 28(137). 8–14.[in Ukrainian]

Kublitska O., Ivanova N. (2022). Teoretychni aspekty vprovadzhennia elektronnoi komertsii malymy ta serednimy pidpryiemstvamy (msp) v Ukraini. [ Theoretical aspects of the implementation of electronic commerce by small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ukraine]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy».180-181.[in Ukrainian]

Plotnikova L. I., Romanenko M. V., Synenko S. I. (2019). Sutnist elektronnoi torhivli u svitovii ekonomitsi. [ The essence of electronic trade in the world economy]. BIZNESINFORM. 1. 139-144.[in Ukrainian]

Pravdiuk N. L., Nastenko M. M.(2013). Investments in human capital. Accounting aspect. Jornal of financial management and accounting. 1 (2).71-81.

Pro elektronnu komertsiiu : Zakon Ukrainy vid 03.09.2015 r. № 675-VIII : stanom na 19 lystop. 2022 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text [in Ukrainian]

Sokolova N. (2023). Otsinka vplyvu efektyvnosti biznes-protsesiv na konkurentostiikist pidpryiemstv elektronnoho biznesu. [Assessment of the impact of the efficiency of business processes on the competitiveness of e-business enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo. 53. [in Ukrainian]

Shkryhun Yu. O. (2020).«Elektronnyi biznes», «elektronna komertsiia» ta «elektronna torhivlia»: vidminnosti y osoblyvosti [«E-business», «e-commerce» and «e-commerce»: differences and features]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka : Zb. nauk. pr. IEP NANU. 312–325 [in Ukrainian]

Shnaider H. (2008). Electronic Commerce / Harri Shnaider. // Course Technology

Cellary W.(2000). Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna, Wydanie specjalne Net Forum.

Data Mining.URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining(date of access: 07.10.2023).

Mobile Banking Market by Transaction: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026. URL: https://www.alliedmarketresearch.com/mobile-banking-market(date of access: 07.10.2023).

OLAP - Online Analytical Processing.URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Online_analytical_processing (date of access: 07.10.2023).

Skliar D. (2020). Conceptual basis of business process management of e-commerce enterprises. State and regions. series: economics and business. No. 6(117).

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Соколова, Н. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-27
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ