ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: інформаційні технології, класифікація інформаційних технологій, професійні програмні продукти, інструменти візуалізації даних, штучний інтелект

Анотація

У статті розглянуто інформаційні технології в маркетинговій діяльності. Визначено поняття інформаційних технологій, їх основні властивості та мету застосування, розглянуто засоби інформаційних технологій. Здійснено класифікацію інформаційних технологій та розглянуто основні класи, котрі використовуються у маркетинговій діяльності. Проведено огляд програм професійного спрямування Expert Marketing, Project Expert. Проаналізовано перелік основних інструментів візуалізації даних Google Data Studio, Tableau, Power BI, надано їх характеристику та функціональні можливості. Розглянуто штучний інтелект як перспективний напрямок для здійснення маркетингової діяльності. Запропоновано підприємствам інтегрувати штучний інтелект, котрий завдяки спеціальним інструментам може вплинути на успішність бізнесу. Зроблено висновок про доцільність активного використання інформаційних технологій та їх новітніх напрямків стосовно їх впровадження у діяльність підприємств, оскільки це сприятиме ефективно та раціонально підтримувати бізнес-процеси, оперативно вирішувати поставлені завдання задля забезпечення конкурентоспроможності в сучасних умовах ведення маркетингової діяльності.

Посилання

Шаповал О.Ф., Коннова Л.О. Інформаційні системи у маркетингу: Конспект лекцій для студентів напряму 6030507 «Маркетинг» усіх форм навч. Київ : НУХТ, 2010. 90 с. URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1893/1/Marketing%20Information%20Systems.pdf

Карпова С.В. Інформаційні технології в маркетингу. URL: https://stud.com.ua/33760/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_v_marketingu

Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. Інформаційні системи і технології маркетингу. Київ : «Видавничий дім «Професіонал», 2018. 320 с.

Риндюк Д.В., Пешко В.А. Інформаційні технології : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 180 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48471/1/Informatsiini_tekhnolohii_lektsii

Kietzmann J. P., Emily J. T. Artificial Intelligence in Advertising: How Marketers Can Leverage Artificial Intelligence Along the Consumer Journey. Journal of Advertising Research, vol. 58, 2018, pp. 263–267.

Wirth N. Hello marketing, what canartificial in telligence help you with. International Journal of Market Research, vol. 60 (5), pp. 435–443.

Rekha M., Asharaf S. Artificial Intelligence Marketing: Anapplication of a novel Lightly Trained Support Vector Data Description. Journal of Information and Optimization Sciences, vol. 37(5), pp. 681–691.

Використання інформаційних технологій у маркетингу. URL: https://pidru4niki.com/82326/marketing/vikoristannya_informatsiynih_tehnologiy_marketingu

Лужаниця Н.Д., Костинець Ю.В. Використання сучасних інформаційних комп‘ютерних технологій, як головна умова прийняття ефективних маркетингових рішень. Актуальні проблеми економіки. 2020. №11 (232). С. 81–87. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2020/12/11.20._topic_Lujanitsa-N.D.-Kostynets-Iu.V.81-87.pdf

Система фінансового моделювання та аналізу Project Expert. URL: https://westudents.com.ua/glavy/46741-144-sistema-fnansovogo-modelyuvannya-ta-analzu-Project-Expert.html

Проскурніна Н. Штучний інтелект у маркетинговій діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 4. С. 129–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2020_4_11

Стеблюк Н.Ф., Копєйкіна Є.В. Технології штучного інтелекту в маркетингу. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 (14). С. 462–466. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/79.pdf

Штучний інтелект у маркетингу: переваги і приклади використання. URL: https://web-promo.ua/ua/blog/shtuchnij-intelekt-u-marketingu-perevagi-i-prikladi-vikoristannya/

Shapoval O.F., Konnova L.O. (2010) Informatsiyni systemy u marketynhu: Konspekt lektsiy dlya studentiv naprmu 6030507 «Marketynh» usikh form navch. [Information systems in marketing: Synopsis of lectures for students of class 6030507 "Marketing" of all forms of education]. Kyiv: NUHT, 90 p. Available at: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1893/1/Marketing%20Information%20Systems.pdf [in Ukrainian]

Karpova S.V. Informatsiyni tekhnolohiyi v marketynhu [Information technologies in marketing]. Available at: https://stud.com.ua/33760/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_v_marketingu

Oksanych A.P., Petrenko V.R., Kostenko O.P. (2018) Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi marketynhu [Information systems and marketing technologies]. Kyiv: «Professional» publishing house, 320 p. [in Ukrainian]

Ryndyuk D.V., Peshko V.A. (2022) Informatsiyni tekhnolohiyi: navchalʹnyy posibnyk [Information technologies: a study guide]. Kyiv: KPI im. Ihorya Sikorskoho, 180 p. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48471/1/Informatsiini_tekhnolohii_lektsii [in Ukrainian]

Kietzmann J.P., Emily J.T. (2018) Artificial Intelligence in Advertising: How Marketers Can Leverage Artificial Intelligence Along the Consumer Journey. Journal of Advertising Research, vol. 58, pp. 263–267.

Wirth N. Hello marketing, what canartificial in intelligence help you with. International Journal of Market Research, vol. 60 (5), pp. 435–443.

Rekha M., Asharaf S. Artificial Intelligence Marketing: An Application of a Novel Lightly Trained Support Vector Data Description. Journal of Information and Optimization Sciences, vol. 37(5), pp. 681–691.

Vykorystannya informatsiynykh tekhnolohiy u marketynhu [Use of information technologies in marketing]. Available at: https://pidru4niki.com/82326/marketing/vikoristannya_informatsiynih_tehnologiy_marketingu

Luzhanytsia N.D., Kostinets Yu.V. (2020) Vykorystannya suchasnykh informatsiynykh kompyuternykh tekhnolohiy, yak holovna umova pryynyattya efektyvnykh marketynhovykh rishen [The use of modern informational computer technologies as the main condition for making effective marketing decisions]. Aktualʹni problemy ekonomiky. – Actual problems of the economy, vol. 11 (232), pp. 81–87. Available at: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2020/12/11.20._topic_Lujanitsa-N.D.-Kostynets-Iu.V.81-87.pdf [in Ukrainian]

Systema finansovoho modelyuvannya ta analizu Project Expert [Project Expert financial modeling and analysis system]. Available at: https://westudents.com.ua/glavy/46741-144-sistema-fnansovogo-modelyuvannya-ta-analzu-Project-Expert.html

Proskurnina N. (2020) Shtuchnyy intelekt u marketynhoviy diyalʹnosti [Artificial intelligence in marketing activity]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. – Foreign trade: economy, finance, law, vol. 4, pp. 129–140. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2020_4_11 [in Ukrainian]

Stebluk N.F., Kopeykina E.V. (2019) Tekhnolohiyi shtuchnoho intelektu v marketynhu [Artificial intelligence technologies in marketing]. Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk. – Pryazovsky Economic Bulletin, vol. 3 (14), pp. 462–466. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/79.pdf [in Ukrainian]

Shtuchnyy intelekt u marketynhu: perevahy i pryklady vykorystannya [Artificial intelligence in marketing: advantages and examples of use]. Available at: https://web-promo.ua/ua/blog/shtuchnij-intelekt-u-marketingu-perevagi-i-prikladi-vikoristannya/

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Білоусько, Т. (2023). ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-41
Розділ
МАРКЕТИНГ