РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО Й МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ, ПРОГНОЗ МАЙБУТТЯ

Ключові слова: менеджмент, перспективи, прогноз, глобалізація, зарубіжний досвід

Анотація

У статті досліджено реалії і перспективи вітчизняного й міжнародного менеджменту. Проаналізовано сучасні напрями розвитку менеджменту, зокрема вплив глобалізації на міжнародні бізнес-процеси, роль технологічних інновацій у вдосконаленні управління, стратегічного й ресурсного управління в умовах підвищеної конкуренції й обмеженості ресурсів. Визначено основні проблеми, які ускладнюють процес трансформації менеджменту в Україні. Зазначено ключові фактори, що впливають на розвиток менеджменту, зокрема формування організаційної культури, ефективних комунікацій, стратегічного й ресурсного управління та соціальної відповідальності бізнесу. Визначено, що для ефективного функціонування в такому динамічному середовищі менеджерам необхідно бути гнучкими, креативними й здатними швидко адаптуватися до нових обставин.

Посилання

Бабій Л. Роль менеджменту в сучасному суспільстві. Матеріали X Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». Тернопіль, 2017. С. 8–9. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21840/2/X_VSNTK_2017v2_Babiy_L-Role_of_management_in_modern_8-9.pdf

Бут-Гусаiм О.Г., Ковтуненко К.В. Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2020. № 6. С. 297–304. URL: http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_6_0_297_304

Денисюк О., Саннікова С. LEAN-Менеджмент як технологія управління вітчизняними підприємствами в умовах кризи. Економіка та суспільство. 2022. № 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-13

Дрік І., Бєлозерцев В. Виклики сучасного менеджменту. Інформаційні системи в бізнесі. Innovation and Sustainability. 2023. № 1. С. 239–245. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.239.245

Копитко М.І. Перспективи розвитку менеджменту. Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.). Київ : Університет «КРОК», 2021. URL: https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/560

Копчак Ю.С., Кулініч Т.В., Гилка У.Л. Практичні засади використання підходів до менеджменту організацій: досвід України та зарубіжних країн. Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. 2021. № 22. С. 44–48. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2021.22.44

Копчак Ю., Слюсаренко К., Чумаков К. Сучасні виклики до менеджменту підприємств та організацій в Україні. Врахування зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці. Економіка та суспільство. 2022. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-79

Небава М. Вузлові аспекти сучасного менеджменту. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року: збірник наукових праць. Вінниця : ВНТУ, 2021. С. 120–124. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/11359

Плахотнік О.О., Кучер М.М. Перспективи та основні напрями розвитку сучасного менеджменту. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Випуск № 5(79). С. 20–28. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-11

Чернікова Н.М., Іщенко І.С., Большая О.В. Трансформація систем менеджменту в умовах цифровізації та інноваційного розвитку підприємств. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2023. № 25. С. 54–58. DOI: https://doi.org/10.32782/2307-5651.25.2023.9

Babij L. (2017) Rol menedzhmentu v suchasnomu suspilstvi [The role of management in modern society]. Materiali X Vseukrayinska studentska naukovo-tehnichna konferenciya «Prirodnichi ta gumanitarni nauki. Aktualni pitannya». Ternopil. S. 8–9. Available at: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21840/2/X_VSNTK_2017v2_Babiy_L-Role_of_management_in_modern_8-9.pdf.

But-Gusaim O.G., Kovtunenko K.V. (2020). Cifrovij menedzhment: problemi ta perspektivi rozvitku [Digital management: problems and prospects for development]. Biznes Inform, no 6, pp. 297–304. Available at: http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_6_0_297_304

Denisyuk O., Sannikova S. (2022). LEAN-Menedzhment yak tehnologiya upravlinnya vitchiznyanimi pidpriyemstvami v umovah krizi [LEAN-Management as a management technology of domestic enterprises in crisis conditions]. Ekonomika ta suspilstvo, no 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-13

Drik I., Byelozercev V. (2023). Vikliki suchasnogo menedzhmentu. Informacijni sistemi v biznesi [Challenges of modern management. Information systems in business]. Innovation and Sustainability, no 1, pp. 239–245. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.239.245

Kopitko M.I. (2021). Perspektivi rozvitku menedzhmentu [Prospects for the development of management]. Suchasnij menedzhment organizaciyi: vitoki, realiyi ta perspektivi rozvitku: tezi dopovidej naukovoyi konferenciyi (Kiyiv, 23 kvitnya 2021 r.). Kyiv: Universitet «KROK». Available at: https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/560

Kopchak YU.S., Kulinich T.V., Gilka U.L. (2021). Praktichni zasadi vikoristannya pidhodiv do menedzhmentu organizacij: dosvid Ukrayini ta zarubizhnih krayin [Practical principles of using approaches to the management of organizations: the experience of Ukraine and foreign countries]. Investiciyi: praktika ta dosvid: naukovo-praktichnij zhurnal, no 22, pp. 44–48. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2021.22.44

Kopchak YU., Slyusarenko K., Chumakov K. (2022). Suchasni vikliki do menedzhmentu pidpriyemstv ta organizacij v Ukrayini. Vrahuvannya zarubizhnogo dosvidu u vitchiznyanij praktici [Modern challenges to the management of enterprises and organizations in Ukraine. Taking into account foreign experience in domestic practice]. Ekonomika ta suspilstvo, no 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-79

Nebava M. (2021). Vuzlovi aspekti suchasnogo menedzhmentu [Nodal aspects of modern management]. Suchasni tendenciyi rozvitku finansovih ta innovacijno-investicijnih procesiv v Ukrayini. Materiali IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi 12 bereznya 2021 roku : zbirnik naukovih prac. Vinnicya: VNTU, pp. 120–124. Available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/11359

Plahotnik O.O., Kucher M.M. (2020). Perspektivi ta osnovni napryami rozvitku suchasnogo menedzhmentu [Prospects and main directions of development of modern management]. Problemi sistemnogo pidhodu v ekonomici, no 5(79), pp. 20–28. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-11

Chernikova N.M., Ishhenko I.S., Bolshaya O.V. (2023). Transformaciya sistem menedzhmentu v umovah cifrovizaciyi ta innovacijnogo rozvitku pidpriyemstv [Transformation of management systems in conditions of digitalization and innovative development of enterprises]. Ekonomichnij visnik NTUU «Kiyivskij politehnichnij institut», no 25, pp. 54–58. DOI: https://doi.org/10.32782/2307-5651.25.2023.9

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Перевозова, І., Шайбан, В., & Деделюк, О. (2023). РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО Й МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ, ПРОГНОЗ МАЙБУТТЯ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ