РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ

  • Ірина Перевозова Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу https://orcid.org/0000-0002-3878-802X
  • Тетяна Жарська Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу https://orcid.org/0009-0000-2493-050X
Ключові слова: бренд-менеджмент, стратегія просування бренду

Анотація

Конкуренція у сучасному бізнес-середовищі стає все більш жорсткою: розвиток технологій, зростання кількості підприємств, підвищення вимог споживачів, обмеженість ресурсів, глобалізація, тощо. Формує додаткові виклики і стагнація умов ведення бізнесу в Україні, що пов’язана з широкомасштабною військовою агресією росії. Очікувані повоєнні перспективи покращення економічної ситуації та ділового середовища спонукають компанію/бренд до пошуку способів виділення поміж конкурентів та привернення уваги споживачів. Дієвим інструментарієм індивідуалізації, впізнаваності, просування торгівельної марки/товару, управління ними виступає бренд-менеджмент. Саме він допомагає побудувати унікальний ідентифікатор, що відрізняє компанію/брендвід інших гравців на ринку та відіграє важливу роль у формуванні й підтримці їх успіху.

Посилання

Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф. та ін. Маркетинговий менеджмент : підручник. Київ : Видавництво «Хімджест», 2008. 720 с.

Al Ries, Jack Trout, Marketing Warfare McGraw-Hill Education, 1997, 106–108.

Ambler T., Barrow S. The Employer Brand. Journal of Brand Management. 1996. Vol. 4. No 3. P. 185–206.

Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 4th Edition: 9780132664257: Keller, Kevin: Books 356–387. URL: http://surl.li/korir

Амосов О.Ю., Діденко Н.В., Лебєдєва К.Ю. Брендинг як основний інструмент маркетингу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. 10–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_12_4

Гевко О. Етапи розроблення стратегії брендингу. Галицький економічний вісник. 2011. № 1 (30). С. 185–197.

Майборода Г.О. Показники бренд-менеджменту та ефективність їх використання. Розвиток економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. Delevopment of Ukraine’s Economy: Problems, prospects, efficiency : матеріали міжн. наук.-практ. конф. м. Арад, Румунія, 17-18 грудня 2020. С. 12–15.

Григорець Л.Г., Гончаренко І.М., Шевчук Ю.А. Впровадження бренд-менеджменту в управлінську діяльність підприємства. Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матеріали III-ої Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : КНУТД, 2019. С. 41–45.

Kapferer, Jean-Noël. New strategic brand management : creating and sustaining brand equity long term / JeanNoël Kapferer. – 4th ed. P. 31–59. URL: https://books.google.com.ua/books?id=8PoItiB7bicC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false

Aaker, David A. Building strong brands / David A. Aaker. P. 205–235. URL: https://www.scribd.com/read/224313057/Building-Strong-Brands

Бойко І.А. Використання ресурсного підходу формування стратегії. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2008. № 27. С. 17–19.

Димитрова С.М. Оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства на основі бренд-підходу : дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Донецьк : НАН, 2008. 256 с.

Гриценюк В.В., Руснак А.В., Надточій І.І. Сутність брендингу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. С. 2–5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7545

Perevozova Iryna, Malynka Oksana. Strategic Corporate Brand Management Process. International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM). May 2019. Volume 4 Issue 5. P. 46–48.

Oklander, M., Chaikovska, M., & Shkeda, O. (2022). Framing as a tool of influencer marketing in the management of marketing communications and brand representation. Economics of Development, 21(3), 15–26. DOI: https://doi.org/10.57111/econ.21(3).2022.15-26

Савицька Н.Л. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. Маркетинг і цифрові технології, [S.l.], v. 1, n. 1, p 20-33, жов. 2017. ISSN 2523-434X. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/5

Fayvishenko D. Modeling of the strategic system brand management. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020. № 3. С. 107–112.

Chukurna O. Methodical approach to accounting intangible assets and brand values in marketing price policy Маркетинг і цифрові технології. 2020. Т. 4, № 3. С. 63–73. URL: http://mdtopu.com.ua/index.php/mdt/article/view/111/104

Зозульов О.В., Нестерова Ю.В. Моделі брендингу: класифікація та стисла характеристика. Маркетинг в Україні. 2006. № 5 (39). С. 44–49.

The mechanism of formation innovations marketing potential / Oklander M., Oklander T., Yashkina O.; Edited by Oklander M. Düsseldorf, Germanis. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 138.

Kotler P., Keller K.L., Pavlenko A.F., et al. (2008) Marketing Management: Textbook. Kyiv: Khimdzhest Publishing, 720 p.

Al Ries, Jack Trout, Marketing Warfare McGraw-Hill Education, 1997, 106–108.

Ambler T., Barrow S. The Employer Brand. Journal of Brand Management. 1996. Vol. 4. № 3. P. 185–206.

Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 4th Edition: 9780132664257: Keller, Kevin: Books 356–387. URL: http://surl.li/korir

Amosov O., Didenko N., Lebedeva K. (2015) Branding as the Key Marketing Tool in Ukraine. Investments: Practice and Experience. № 12. P. 10–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_12_4 [in Ukrainian]

Hevko O. (2011) Stages of Branding Strategy Development. Galician Economic Herald. № 1 (30). P. 185–197. [in Ukrainian]

Maiboroda G.O. (2020) Brand Management Indicators and the Effectiveness of Their Utilization. Development of the Economy of Ukraine: Problems, Prospects, Efficiency. Materials of the International Scientific-Practical Conference. Arad, Romania, December 17-18. P. 12–15. [in Ukrainian]

Hryhorets L.G., Honcharenko I.M., Shevchuk Yu.A. (2019) Implementation of Brand Management in the Management Activities of an Enterprise. Current Issues of Innovative Development of Cluster Entrepreneurship in Ukraine: Materials of the 3rd All-Ukrainian Scientific-Practical Conference. – Kyiv: Kyiv National University of Technology and Design, 2019. P. 41–45. [in Ukrainian]

Kapferer, Jean-Noël. New strategic brand management : creating and sustaining brand equity long term / JeanNoël Kapferer. – 4th ed. 31–59. URL: https://books.google.com.ua/books?id=8PoItiB7bicC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false

Aaker, David A. Building strong brands / David A. Aaker. 205–235. URL: https://www.scribd.com/read/224313057/Building-Strong-Brands

Boiko I.A. (2008) Utilization of the Resource Approach in Strategy Formation. Scientific Works of the National University of Food Technologies. No. 27. P. 17–19. [in Ukrainian]

Dimitrova S.M. (2008) Assessment of the Effectiveness of Enterprise Marketing Strategy Based on the Brand Approach: Candidate's Dissertation in Economics : 08.00.04. Donetsk. NAS, 256 p. [in Ukrainian]

Hrytseniuk V.V., Rusnak A.V., Nadtochiy I.I. (2019) The Essence of Branding and Its Role in Ensuring the Competitiveness of an Enterprise. Effective Economics. № 12. P. 2–5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7545 [in Ukrainian]

Perevozova I,. Malynka O. (2019) Strategic Corporate Brand Management Process / Iryna Perevozova. International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM). May. Volume 4 Issue 5. P. 46–48.

Oklander, M., Chaikovska, M., & Shkeda, O. (2022). Framing as a tool of influencer marketing in the management of marketing communications and brand representation. Economics of Development, 21(3), 15–26. DOI: https://doi.org/10.57111/econ.21(3).2022.15-26

Savytska N.L. Social Media Marketing: Strategies and Tools in the B2C Market. Marketing and Digital Technologies, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 20–33, Oct. 2017. ISSN 2523-434X. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/5 [in Ukrainian]

Fayvishenko D. (2020) Modeling of the Strategic System of Brand Management. Bulletin of Kherson National Technical University. No. 3. P. 107–112.

Chukurna O. (2020) Methodical approach to accounting intangible assets and brand values in marketing price policy. Marketing and digital technologies. Т. 4, № 3. P. 63–73. URL: http://mdtopu.com.ua/index.php/mdt/article/view/111/104

Zozulov O.V., Nesterova Yu.V. (2006) Branding Models: Classification and Concise Characteristics. Marketing in Ukraine. No. 5 (39). P. 44–49. [in Ukrainian]

The mechanism of formation innovations marketing potential / Oklander M., Oklander T., Yashkina O.; Edited by Oklander M. Düsseldorf, Germanis. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 138.

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Перевозова, І., & Жарська, Т. (2023). РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-76
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ