СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: стратегія управління, інформаційно-комунікаційне забезпечення, заклади вищої освіти, надання освітніх послуг

Анотація

Актуальність теми статті визначається провідною роллю закладів вищої освіти для майбутнього покоління фахівців та необхідності удосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення для підвищення якості надання освітніх послуг. У роботі визначено основні напрями формування та реалізації стратегії управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням закладів вищої освіти. З’ясовано, що стратегія управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням ЗВО в умовах війни та важкого соціально-економічного стану нашої країни повинна базуватися на задоволенні споживачів освітніх послуг знаннями, які вони отримують, комфортними умовами навчання та перспективами подальшої побудови власної кар’єри. Зроблено висновок, що стратегія управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням ЗВО повинна у першу чергу базуватися на основі використанні сукупного потенціалу закладу, організаційного та методичного забезпечення прийняття результативних управлінських рішень на основі подальшої цифровізації освітнього процесу, ефективного використання ІТ-технологій, що у підсумку наддасть можливість для виходу вітчизняних ЗВО на міжнародні ринки освітніх послуг.

Посилання

Боровик М.В. Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань: теорія та методологія : монографія / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 440 с.

Грищенко І.М., Крахмальова Н.А. Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг. Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. Київ : Вісник КНУТД. Тем. вип. 2012. № 4. С. 300.

Зацерківна М.О. Зв’язки з громадськістю: основні поняття та етапи становлення у сфері вищої освіти. Молодий вчений. 2017. № 9 (49). С. 146–150.

Кіяновська Н.М., Рашевська Н.В., Семеріков С.О. Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки : монографія. Теорія та методика електронного навчання. Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т», 2014. Т. V. Вип. 1 (5). 316 с.

Кудрявцева С., Колос В. Трансформація системи освіти України на основі впровадження сучасних комунікаційних технологій. Праці семінару НЦІТН. Київ, 2000. С. 9–13.

Санакоєва Н.Д., Кушнір В.О. Планування і реалізація рекламних кампаній у сфері освітніх послуг. Молодий вчений. 2014. № 6 (09). С. 194–196.

Шахіна І.Ю. Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Харків : НТУ «ХПІ», 2013. Вип. 36-37 (40-41). С. 245–255. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13769

Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості. Збірник матеріалів «круглого столу» / за ред. С.О. Білої. Київ : НІСД, 2011. 88 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-07/Broshura_Bila-a47aa.pdf

Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 № 2657-12. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01 Київ, 2004. 26 с.

Моргулець О.Б. Управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку : монографія. Київ : КНУТД, 2017. 454 с.

Borovyk M.V. (2019) Upravlinnja informacijno-komunikacijnym zabezpechennjam stalogho rozvytku zakladiv vyshhoji osvity na zasadakh ekonomiky znanj: teorija ta metodologhija [Management of information and communication support for the sustainable development of higher education institutions on the basis of the knowledge economy: theory and methodology] monohrafiia. Khark. nats. un-t misk. hosp-va im. O.M. Beketova. Kharkiv : Drukarnia Madryd. [in Ukrainian]

Ghryshhenko I.M., Krakhmaljova N.A. (2012) Instrumenty ta formy marketynghovoji komunikaciji na rynku osvitnikh poslugh [Tools and forms of marketing communication in the market of educational services] Efektyvnistj orghanizacijno-ekonomichnogho mekhanizmu innovacijnogho rozvytku vyshhoji osvity Ukrajiny. Kyiv : Visnyk KNUTD, 4, 300. [in Ukrainian]

Zacerkivna M.O. (2017) Zv'jazky z ghromadsjkistju: osnovni ponjattja ta etapy stanovlennja u sferi vyshhoji osvity [Public relations: basic concepts and stages of formation in the field of higher education]. Molodyj vchenyj, 9 (49), 146–150. [in Ukrainian]

Kijanovsjka N.M., Rashevsjka N.V., Semerikov S.O. (2014) Teoretyko-metodychni zasady vykorystannja informacijno-komunikacijnykh tekhnologhij u navchanni vyshhoji matematyky studentiv inzhenernykh specialjnostej u Spoluchenykh Shtatakh Ameryky [Theoretical and methodological principles of the use of information and communication technologies in the teaching of higher mathematics of engineering students in the United States of America], monoghrafija. Teorija ta metodyka elektronnogho navchannja. Kryvyj Righ: DVNZ «Kryvoriz. nac. un-t», 1 (5), 316. [in Ukrainian]

Kudrjavceva S., Kolos V. (2000) Transformacija systemy osvity Ukrajiny na osnovi vprovadzhennja suchasnykh komunikacijnykh tekhnologhij [Transformation of the education system of Ukraine based on the introduction of modern communication technologies] Praci seminaru NCITN. Kyiv, 9–13. [in Ukrainian]

Sanakojeva N.D., Kushnir V.O. (2014) Planuvannja i realizacija reklamnykh kampanij u sferi osvitnikh poslugh [Planning and implementation of advertising campaigns in the field of educational services]. Molodyj vchenyj, 6 (09), 194–196. [in Ukrainian]

Shakhina I.Ju. (2013) Vyznachennja i naprjamy stvorennja informacijnogho osvitnjogho seredovyshha[ Definition and directions of creating an informational educational environment] Problemy ta perspektyvy formuvannja nacionaljnoji ghumanitarno-tekhnichnoji elity. Kharkiv : NTU «KhPI», 36-37 (40-41), 245–255. Available at: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13769 [in Ukrainian]

Strateghiji rozvytku reghioniv: shljakhy zabezpechennja dijevosti (2011) [Regional development strategies: ways to ensure effectiveness] Zbirnyk materialiv «krughlogho stolu» / za red. S.O. Biloji. Kyiv: NISD, 88. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-07/Broshura_Bila-a47aa.pdf13769 [in Ukrainian]

Pro informaciju [About information] : Zakon Ukrajiny (1992) Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny, 48, 650. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 [in Ukrainian]

Prymak T.O. (2004) Marketynghovi komunikaciji v systemi upravlinnja rynkovoju dijaljnistju pidpryjemstva [Marketing communications in the enterprise market activity management system] : Doctor`s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Morghulecj O.B. (2017) Upravlinnja vyshhym navchaljnym zakladom jak sub'jektom rynku [Management of a higher educational institution as a market entity] monoghrafija. Kyiv: KNUTD. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Кондратенко, Н., & Лутак, В. (2023). СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-32
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають