ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: резільєнтність соціально-трудової сфери, цифровізація, людиновимірна цифровізація, Індустрія 5.0, повоєнне відновлення

Анотація

У статті інтерпретовано теоретичні засади феномену резільєнтність соціально-трудової сфери з точки зору системного підходу. Визначено, що основними засадами формування резільєнтності соціально-трудової сфери є забезпечення стійкості її складових: соціально-трудових відносин, ринку праці, робочої сили, працівника, системи «людина-машина». Досліджено зміну системи резільєнності соціально-трудової сфери в контексті Індустрії 5.0 зі зміщенням акценту на симбіоз «людина – машина». Обґрунтовано доцільність використання цифрових технологій як чинника посилення резільєнтності соціально-трудової сфери. Акцентовано на зміні парадигми цифровізації на засадах Індустрії 5.0 в бік людиновимірної цифровізації. Визначено переваги використання людиновимірної цифровізації для посилення резільєнтності соціально-трудової сфери у період повоєнного відновлення національної економіки. Здійснено якісну оцінку впливу людиновимірної цифровізації на соціально-трудову сферу.

Посилання

Harris, M. (1976). The resilience of industrial relations: The case of Australia. Journal of Industrial Relations. 1976. Vol. 18(3). P. 287–302.

Bigos, M., Qaran, W., Fenger, M., Koster, F., Mascini, P., & Van der Veen, R. Review essay on labour market resilience. Inspires WP. 2013. 1(1).

What Makes Labour Markets Resilient During Recessions? OECD. 2012. DOI: https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2012-en

Hijzen, A., et al. Labour market resilience: The role of structural and macroeconomic policies. OECD. Economics Department Working Papers. 2017. №. 1406, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/d5c950fc-en

Global Labour Resilience Index. The resilience of work amid COVID-19. Whiteshield. 2021. URL: https://whiteshield.com/insights/resilience-of-jobs/global-labour-resilience-index-2021-ranking

Global Labour Resilience Index 2022. Stagnating resilience. Whiteshield. 2022. URL: https://whiteshield.com/insights/resilience-of-jobs/global-labour-resilience-index-2022-stagnating-resilience/

Global Labour Resilience Index 2022. Methodology and country analysis. Whiteshield. 2022. URL: https://whiteshield.com/wp-content/uploads/2022/10/global-labour-resilience-index-2022_methodology.pdf

Global Labour Resilience Index 2023. Uneven recovery. Whiteshield. 2023. URL: https://whiteshield.com/wp-content/uploads/2023/02/glri_2023_whiteshield-1.pdf

Global Labour Resilience Index 2023. Methodology. Whiteshield. 2023. URL: https://whiteshield.com/wp-content/uploads/2023/05/ws-glri-2023_methodology.pdf

Britt, T.W., Shen, W., Sinclair, R.R., Grossman, M.R., & Klieger, D.M. How much do we really know about employee resilience? Industrial and Organizational Psychology. 2016. Vol. 9(2). P. 378–404.

Messer, L. Building a resilient workforce for tomorrow by investing in the employees of today. Journal of Securities Operations & Custody. 2021. Vol. 13. Issue 4.

Romero, D., & Stahre, J. Towards the resilient operator 5.0: The future of work in smart resilient manufacturing systems. Procedia CIRP. 2021. Vol. 104. P. 1089–1094.

Колот А.М. Соціально-трудова сфера в умовах глобальних викликів: тенденції, проблеми, можливості стійкого виклику. 2010. URL.: https://core.ac.uk/download/pdf/32606899.pdf

Новикова О.Ф., Шамілева Л.Л., Шастун А.Д. Перспективи змін у трудовій сфері при цифровізації економіки за інерційним та цільовим сценаріями розвитку України. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2 (60). С. 187–199.

Колот А.М., Герасименко О.О. Модель зайнятості-ХХІ: трансформаційні ефекти цифровізації. Соціоекономіка. 2022. DOI: https://doi.org/10.33111/EE.2022.49.KolotA_HerasymenkoO

Колот А.М., Герасименко О.О. Темпоральність в координатах соціально-трудового розвитку: природа та драйвери трансформації. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2022. № 3 (220). C. 12–21.

Novikova O., Zaloznova. Y, Azmuk N. Human capital recovery in Ukraine in the post-war period using the advantages of digitalization. Journal of European Economy. 2022. Vol. 21(4). P. 399–419.

Zaloznova Y., Novikova O., Azmuk N. Formation of human capital on the basis of resilience. ІІ International scientific conference. Economic trends: new opportunities and threats. Publishing House “Baltija Publishing”, 2022. P. 67–71.

Новікова О.Ф., Остафійчук Я.В. Забезпечення збалансованого соціально-трудового розвитку України: виклики та можливості. Економіка промисловості. 2023. № 2 (102). С. 62–77.

Resilience for sustainable inclusive growth. WEF in collaboration with McKinsey & Company. 2022. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/resilience-for-sustainable-inclusive-growth

Азьмук Н.А. Штучний інтелект у процесі праці у цифровій економіці: нові виклики та можливості. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). С. 137–145.

Ринок праці під час війни: проблеми, перспективи, політика державного регулювання. Центр Разумкова. 2023. URL: https://razumkov.org.ua/

Ukraine Refugee Situation. UNHCR. 2023. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413

Експерти обговорили потребу збереження людського капіталу задля відновлення України після перемоги. ІДСД НАНУ. 2023. URL: https://idss.org.ua/index

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Renda, A., Schwaag Serger, S., Tataj, D., et al., Industry 5.0, a transformative vision for Europe: governing systemic transformations towards a sustainable industry. Publications Office of the European Union. 2022. DOI: https://data.europa.eu/doi/10.2777/17322

Harris, M. (1976). The resilience of industrial relations: The case of Australia. Journal of Industrial Relations, 18(3), 287–302.

Bigos, M., Qaran, W., Fenger, M., Koster, F., Mascini, P., & Van der Veen, R. (2013). Review essay on labour market resilience. INSPIRES WP, 1(1).

What Makes Labour Markets Resilient During Recessions? (2012). OECD. DOI: https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2012-en

Hijzen, A., et al. (2017), Labour market resilience: The role of structural and macroeconomic policies, OECD Economics Department Working Papers, No. 1406, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/d5c950fc-en

Global Labour Resilience Index. The resilience of work amid COVID-19. (2021). Whiteshield. Available at: https://whiteshield.com/insights/resilience-of-jobs/global-labour-resilience-index-2021-ranking

Global Labour Resilience Index 2022. Stagnating resilience. (2022). Whiteshield. Available at: https://whiteshield.com/insights/resilience-of-jobs/global-labour-resilience-index-2022-stagnating-resilience/

Global Labour Resilience Index 2022. Methodology and country analysis (2022). Available at: https://whiteshield.com/wp-content/uploads/2022/10/global-labour-resilience-index-2022_methodology.pdf

Global Labour Resilience Index 2023. Uneven recovery (2023). Whiteshield. Available at: https://whiteshield.com/wp-content/uploads/2023/02/glri_2023_whiteshield-1.pdf

Global Labour Resilience Index 2023. Methodology (2023). Available at: https://whiteshield.com/wp-content/uploads/2023/05/ws-glri-2023_methodology.pdf

Britt, T.W., Shen, W., Sinclair, R.R., Grossman, M.R., & Klieger, D.M. (2016). How much do we really know about employee resilience? Industrial and Organizational Psychology, 9(2), 378–404.

Messer L (2021, August 1). Building a resilient workforce for tomorrow by investing in the employees of today. In the Journal of Securities Operations & Custody, Volume 13, Issue 4.

Romero, D., & Stahre, J. (2021). Towards the resilient operator 5.0: The future of work in smart resilient manufacturing systems. Procedia CIRP, 104, 1089–1094.

Kolot A.M. (2010). Sotsialno-trudova sfera v umovakh hlobalnykh vyklykiv: tendentsii, problemy, mozhlyvosti stiikoho vyklyku. [The social and labor sphere in the conditions of global challenges: trends, problems, opportunities for a sustainable challenge]. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/32606899.pdf [in Ukrainian]

Novykova O.F., Shamileva L.L., Shastun A.D. (2020). Perspektyvy zmin u trudovii sferi pry tsyfrovizatsii ekonomiky za inertsiinym ta tsilovym stsenariiamy rozvytku Ukrainy [Prospects of changes in the labor sphere during the digitization of the economy according to the inertial and target scenarios of the development of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 2 (60), pp. 187–199.

Kolot A.M., Herasymenko, O. O. (2022). Model zayniatosti-XXI: transformatsiyni efekty tsyfrovizatsiii [Model of employment-XXI: transformative effects of digitization]. Sotsioekonomika. DOI https://doi.org/10.33111/EE.2022.49.KolotA_HerasymenkoO [in Ukrainian]

Kolot A.M., Herasymenko O.O. (2022). Temporalnist v koordynatakh sotsialno-trudovoho rozvytku: pryroda ta draivery transformatsii [Temporality in the coordinates of social and labor development: nature and drivers of transformation]. [in Ukrainian]

Novikova O., Zaloznova. Y, Azmuk N. (2022). Human capital recovery in Ukraine in the post-war period using the advantages of digitalization. Journal of European Economy, vol. 21(4), pp. 399–419.

Zaloznova Y., Novikova O., Azmuk N. (2022). Formation of human capital on the basis of resilience. ІІ International scientific conference. Economic trends: new opportunities and threats. Publishing House “Baltija Publishing”. P. 67–71.

Novikova O.F., Ostafiichuk Ya.V. (2023). Zabezpechennia zbalansovanoho sotsialno-trudovoho rozvytku Ukrainy: vyklyky ta mozhlyvosti [Ensuring balanced socio-labor development of Ukraine: challenges and opportunities]. Ekonomika promyslovosti, vol. 2 (102), pp. 62–77. [in Ukrainian]

Resilience for sustainable inclusive growth (2022). WEF in collaboration with McKinsey & Company. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/resilience-for-sustainable-inclusive-growth

Azmuk N. (2019). Shtuchnyi intelekt u protsesi pratsi u tsyfrovii ekonomitsi: novi vyklyky ta mozhlyvosti. [Artificial intelligence in the work process in the digital economy: new challenges and opportunities]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 3(57), 137–145. [in Ukrainian]

Rynok pratsi pid chas viiny: problemy, perspektyvy, polityka derzhavnoho rehuliuvannia. [The labor market during the war: problems, prospects, policy of state regulation.] (2023). Tsentr Razumkova. Available at: https://razumkov.org.ua/ [in Ukrainian]

Ukraine Refugee Situation (1/08/2023) UNHCR. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413

Eksperty obhovoryly potrebu zberezhennia liudskoho kapitalu zadlia vidnovlennia Ukrainy pislia peremohy [Experts discussed the need to preserve human capital in order to restore Ukraine after the victory]. (2023) IDSD NANU. Available at:https://idss.org.ua/index [in Ukrainian]

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Renda, A., Schwaag Serger, S., Tataj, D., et al. (2022). Industry 5.0, a transformative vision for Europe: governing systemic transformations towards a sustainable industry. Publications Office of the European Union. DOI: https://data.europa.eu/doi/10.2777/17322

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Новікова, О., & Азьмук, Н. (2023). ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-27
Розділ
ЕКОНОМІКА