ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ: ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна безпека у соціально-трудовій сфері, цифрові компетенції, цифрова культура, зайнятість через платформи, персональні дані

Анотація

У статті досліджено концептуальні та правові засади становлення інформаційної безпеки у соціально-трудовій сфері в умовах переходу до цифрової економіки. Визначено основні передумови зниження інформаційної безпеки: розрив у цифрових навиках носіїв людського капіталу та недостатній рівень цифрової культури. Обґрунтовано виокремлення двох площин інформаційної безпеки у соціально-трудовій сфері: результат праці у цифровій формі та персональні дані. Основними ризиками у першій площині є незаконне заволодіння результатами праці та порушення авторських прав працівника, або виконавця замовлення. Друга площина характеризується неправомірним використанням персональних даних. Обґрунтовано необхідність виокремлення захисту персональних даних зайнятих через цифрові трудові платформи. Запропоновано стратегічні напрямки посилення інформаційної безпеки у сфері соціально-трудових відносин в умовах цифровізації національної економіки.

Посилання

Краус Н.М., Краус К.М., Маслов А.О. Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності «цифрової людини» як «генетичного коду» цифрового підприємництва. Ефективна економіка. 2021. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8734; DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.4

Колот А.М., Герасименко,О.О. Концепт "Праця 4.0": теоретико-прикладні засади формування та розвитку. Економіка і прогнозування. 2020. № 1. С. 7–31. DOI: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34494

Zysman, J., & Kenney, M. The next phase in the digital revolution: intelligent tools, platforms, growth, employment. Communications of the ACM, 2018. 61(2), 54-63. DOI: https://doi.org/10.1145/3173550

Зайнятість через цифрові платформи в Україні. Проблеми і стратегічні перспективи. МОП. 2018. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635371.pdf

Азьмук Н.А. Зайнятість через цифрові платформи–нова реальність сучасної економіки: виклики та стратегії адаптації. Економічний простір. 2019. № 152. С. 66–80. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-6

Легка О. В. Актуальні питання захисту персональних даних: вітчизняний та міжнародний досвід. Міжнародне право. 2021. № 2(31). URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4358; DOI: https://doi.org/10.32836/2521-6473.2021-2.15

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 3. С. 36–50. URL: http://visnyk.kh.ua/web/uploads/journals_pdf/323242422.pdf#page=36

Дзьобань О.П., Соснін О.В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. № 61. С. 24–34. URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/47745

Internet usage statistics. Internet World Stat. 2021. URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm

Worldwide mobile data pricing 2021. Cable.co.uk. 2021. URL: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

Федоров М. Понад 5,5 млн. українців не можуть отримати якісний фіксований інтернет. Українська правда. 2020. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2020/07/30/7261199/

Цифрова грамотність населення України. Міністерство цифрової трансформації України. 2019. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf

Концепція розвитку цифрових компетенцій. Розпорядження КМУ від 3.03.2021 №167-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text

Літвінова К. Про компоненти цифрової культури. Digitle Blog. URL: https://digitle.wordpress.com/2016/10/04/12499875/

Создание глобальной культуры кибербезопасности (2003) Резолюция Генеральной Ассамлеии ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/elements.shtml

Савельева Е.А. Цифровая организация труда: направления, принципы, подходы. Экономика труда. 2018. № 5(4). С. 935–950. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37111715_84842660.pdf

Про захист персональних даних: Закон України, 1.06.2010 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Гудмен М. Злочини майбутнього. Харків : Вид-во «Ранок»: Фабула, 2019. 592 с.

Стратегія інформаційної безпеки: проект. Міністерство культури та інформаційної політики України. 2021 URL: https://mkip.gov.ua/files/pdf/45698712365.pdf

Kraus N., Kraus K., Maslov A. (2021) Instytutsionalno-evoliutsiini freimy mentalnosti “tsyfrovoi liudyny” yak “henetychnoho kodu” tsyfrovoho pidpryiemnytstva. [Institutional-evolutionary frames of the mentality of “digital man” as a “genetic code” of digital entrepreneurship”]. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8734; DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.4 (in Ukrainian)

Kolot A., Herasymenko O. (2020) Kontsept "Pratsia 4.0": teoretyko-prykladni zasady formuvannia ta rozvytku [Labor 4.0 Concept theoretical-applicable principles of formation and development]. Ekonomika i prohnozuvannia. vol 1. Available at: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34494 (in Ukrainian)

Zysman, J., & Kenney, M. (2018). The next phase in the digital revolution: intelligent tools, platforms, growth, employment. Communications of the ACM, 61(2), 54–63. Available at: https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3173550; DOI: https://doi.org/10.1145/3173550

Zainiatist cherez tsyfrovi platformy v Ukraini. Problemy i stratehichni perspektyvy. (2018) ILO. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635371.pdf (in Ukrainian)

Azmuk N. (2019) Zainiatist cherez tsyfrovi platformy–nova realnist suchasnoi ekonomiky: vyklyky ta stratehii adaptatsii [Digital employment platform as a new reality of modern economy: challenges and adaptation strategies]. Ekonomichnyi prostir, 152, 66–80. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-6 (in Ukrainian)

Lehka О. V. (2021) Current issues of personal data protection: domestic and international experience. Mizhnarodne pravo. 2(31). Available at: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4358; DOI: https://doi.org/10.32836/2521-6473.2021-2.15 (in Ukrainian)

Pylypchuk V., Bryzhko V. (2017) Transformatsiia systemy zakhystu personalnykh danykh ta pryvatnosti v konteksti yevrointehratsii Ukrainy [Transformation of the Personal Data and Privacy Protection System in the Context of European Integration of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 3, 36–50. Available at: http://visnyk.kh.ua/web/uploads/journals_pdf/323242422.pdf#page=36 (in Ukrainian)

Dzoban A., Sosnin A. (2015) Transformatsiia systemy zakhystu personalnykh danykh ta pryvatnosti v konteksti yevrointehratsii Ukrainy [Information security: new dimensions threats related information and communication sphere]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 61, 24–34. Available at: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/47745 (in Ukrainian)

Internet usage statistics. Internet World Stat. 2021. Available at: https://www.internetworldstats.com/stats.htm

Worldwide mobile data pricing 2021. Cable.co.uk. 2021 URL: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

Fedorov M. (2020) Ponad 5,5 mln. ukraintsiv ne mozhut otrymaty yakisnyi fiksovanyi internet. Ukrainska pravda. 2020. Available at: https://www.pravda.com.ua/columns/2020/07/30/7261199/ (in Ukrainian)

Tsyfrova hramotnist naselennia Ukrainy. (2019) Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Available at: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf (in Ukrainian)

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovykh kompetentsii. Rozporiadzhennia KMU vid 3.03.2021 №167-r Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Litvinova K. Pro komponenty tsyfrovoi kultury. Digitle Blog. Available at: https://digitle.wordpress.com/2016/10/04/12499875/ (in Ukrainian)

Creation of a global culture of cybersecurity: Resolution adopted by the General Assembly 57/239 (2003) United Nations. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/482184

Saveleva E.A. (2018) Tsyfrovaia orhanyzatsyia truda: napravlenyia, pryntsypy, podkhody. [Digital organization of labor: directions, principles, approaches] Ekonomika truda. 5(4). 935-950. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37111715_84842660.pdf (in Russian)

Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy. 1.06.2010 r. № 2297-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (in Ukrainian)

Hudmen M. (2019) Zlochyny maibutnoho [Crimes of the future]. Kharkiv: Vyd-vo «Ranok»: Fabula, 592 p. (in Ukrainian)

Stratehiia informatsiinoi bezpeky: proekt. (2021) Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy. Available at: https://mkip.gov.ua/files/pdf/45698712365.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Новікова, О., & Азьмук, Н. (2021). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ: ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-30
Розділ
ЕКОНОМІКА