ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: диверсифікація, гірські території, розвиток, регіон, стратегія, соціальна інфраструктура

Анотація

У статті висвітлено результати аналізу існуючих поглядів на визначення терміну «диверсифікація». Наведено різні трактування диверсифікації економіки як фактора соціально-економічного розвитку регіону. Головна стратегія диверсифікації – забезпечення стабільності регіональної економіки. Це досягається за допомогою виконання основних завдань диверсифікації, таких як створення нових робочих місць, скорочення виробничих витрат та наявність стратегії регіону в середньому та довгостроковому плані. Автором зазначається, що диверсифікація соціальної інфраструктури дозволяє розширити асортимент та якість соціальних послуг. Це допомагає забезпечити громадянам більше можливостей для задоволення їхніх потреб та покращення доступності та якості соціальних послуг, сприяє підвищенню привабливості гірських територій як для мешканців так і для вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

Посилання

Andrews К. The Concept of Corporate Strategy. Homewood: Homewood University Press, 1971. 498 p.

Berry C.H. Corporate Growth and Diversification. Journal of Law and Economics. 1971. Vol. 14. № 2. Pp. 371–383. DOI: https://doi.org/10.1086/466714

Florida R. The Rise of the Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Every day Life. New York: Perseus Book Group, 2002.

Gort M. Diversification and integration in American industry. Prinston: Prinston University Press, 1962. 508 p.

Jacobs J. Cities and the wealth of nations. New York: Random House, 1984. 257 р.

Moretti Enrico. The new geography of jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012. 294 р.

Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. 1990. Vol. 68, № 2. pp. 73–93. URL: https://economie.ens.psl.eu/IMG/pdf/porter_1990__the_competitive_advantage_of_nations.pdf

Гузар І.Є. Економіка праці в умовах постіндустріального суспільства: словник термінів і понять / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.К. Семів: ЛІБС УБС НБУ. Львів : Ліга-Прес. 2011. 261 с.

Економічна енциклопедія / редкол. С.В. Мочерний, відповідальний редактор та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 1. С. 705.

Заболоцький Б.Ф. Регіональна економіка : навч. посіб. Львів : Новий світ 2000, 2011. 540 с.

Петрова Н.О. Стратегія диверсифікації сільськогосподарського виробництва, як шлях формування конкурентоспроможності підприємств АПК. Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент». 2009. Вип. 4(35). С. 129–134. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/342/3/Petrova.pdf

Пігуль Н.Г. Сутність і значення соціальної інфраструктури. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 2 (58). С. 37–41. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile /678/749

Пітюлич М.М. Гірські території Українських Карпат: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». Ужгород : Гражда, 2015. 84 c.

Просторовий розвиток регіону, соціально-економічні можливості, ризики і перспективи : монографія / за ред. д.е.н., проф. Л.Т. Шевчук. Львів, 2011. 16 c.

Andrews, K. (1971). The Concept of Corporate Strategy. Homewood: Homewood University Press, 498 p.

Berry, C.H. (1971). Corporate Growth and Diversification. Journal of Law and Economics. Vol. 14. № 2, pp. 371–383. DOI: https://doi.org/10.1086/466714

Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class and How Its Transforming Work, Leisure, Community and Every day Life. New York: Perseus Book Group.

Gort, M. (1962). Diversification and integration in American industry. Prinston: Prinston University Press, 508 p.

Jacobs, J. (1984). Cities and the wealth of nations. New York: Random House, 257 p.

Moretti, Enrico (2012). The new geography of jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 294 p.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. Vol. 68, № 2. P. 73–93. Available at: https://economie.ens.psl.eu/IMG/pdf/porter_1990__the_competitive_advantage_of_nations.pdf

Huzar, I.Ye. (2011). Ekonomika pratsi v umovakh postindustrialnoho suspilstva: slovnyk terminiv i poniat [Labor economics in the post-industrial society: a dictionary of terms and concepts]. In L.K. Semiv (Ed.), LIBS UBS NBU. Lviv: Liha-Pres, 261 p. [in Ukrainian]

Mochernyi, S.V. (Ed.) (2000). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», T. 1. 705 p. [in Ukrainian]

Zabolotskyi, B.F. (2011). Rehionalna ekonomika: navch. posib. [Regional economy: study guide]. Lviv: Novyi svit – 2000, 540 p. [in Ukrainian]

Petrova, N.O. (2009). Stratehiia dyversyfikatsii silskohospodarskoho vyrobnytstva, yak shliakh formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The strategy of diversification of agricultural production as a way of forming the competitiveness of the enterprise]. Visnyk SNAU, vol. 4, pp. 129–130. Available at: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/342/3/Petrova.pdf [in Ukrainian]

Pihul, N.H. (2013). Sutnist i znachennia sotsialnoi infrastruktury [The essence and meaning of social infrastructure]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 2 (58), pp. 37–41. Available at: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile /678/749 [in Ukrainian]

Pitiulych, M.M. (2015). Hirski terytorii Ukrainskykh Karpat: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Mountain areas of the Ukrainian Carpathians: current state and development prospects]. monohrafiia [a monograph]. Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy». Uzhhorod: Hrazhda, 84 p. [in Ukrainian]

Shevchuk, L.T. (Ed.). (2011). Prostorovyi rozvytok rehionu, sotsialno-ekonomichni mozhlyvosti, ryzyky i perspektyvy [Spatial development of the region, socio-economic opportunities, risks and prospects] monohrafiia [a monograph]. Lviv, 16 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Феєр, А. (2023). ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-19
Розділ
ЕКОНОМІКА