ВПЛИВ ЗАХОДІВ ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, мито, митний тариф, нетарифне регулювання

Анотація

В статті проаналізовано вплив заходів тарифного та нетарифного регулювання на зовнішньоекономічну діяльність, основні принципи їх застосування. Акцентовано увагу на гнучкості системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яке здійснюється за допомогою низки заходів тарифного і нетарифного регулювання, які за змінюються відповідно до ситуації на окремому ринку товарів, до яких вони застосовуються, та враховуючи стан національної економіки в даний момент, також міжнародні зобов’язання нашої країни. Мито, яке є основним елементом системи тарифного регулювання має економічний зміст, в той час як заходи нетарифного регулювання спрямовані передусім на захист вітчизняного товаровиробника та внутрішнього ринку від товарів, що не відповідають певним технічним та санітарним нормам. Аргументовано, що в сучасних умовах нетарифні обмеження є одними з найчастіше використовуваних засобів обмеження доступу до внутрішніх ринків та підтримки вітчизняного виробника, проте їх використання має бути ретельно зваженим та прорахованим.

Посилання

Закон України «Про Митний тариф України». База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#Text (дата звернення: 25.05.2023).

Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14#Text (дата звернення: 25.05.2023).

Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14#Text (дата звернення: 25.05.2023).

Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14#Text (дата звернення: 25.05.2023).

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (дата звернення: 25.05.2023).

Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_20086 (дата звернення: 25.05.2023)

Ватагович М. І. Сучасні теоретичні засади митного регулювання в контексті державного регулювання національної економіки: міжнародні аспекти. Ефективна економіка. 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6933 (дата звернення: 25.05.2023)

Подра О. П., Петришин Н. Я., Ноджак Л. С. Особливості класифікації та використання заходів нетарифного регулювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2021. №2 (8). URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25354/211219ekonomiknove-100-110_0.pdf (дата звернення: 25.05.2023)

Zakon Ukrainy «Pro Mytnyi taryf Ukrainy». Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#Text (accessed 25 May 2023). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro zakhyst natsionalnoho tovarovyrobnyka vid dempinhovoho importu». Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14#Text (accessed 25 May 2023). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro zakhyst natsionalnoho tovarovyrobnyka vid subsydovanoho importu». Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14#Text (accessed 25 May 2023). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro zastosuvannia spetsialnykh zakhodiv shchodo importu v Ukrainu». Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14#Text (accessed 25 May 2023). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro zovnishnoekonomichnu diialnist» Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (accessed 25 May 2023). [in Ukrainian]

Ministerstvo yustytsii Ukrainy. Available at: https://minjust.gov.ua/m/str_20086 (accessed 25 May 2023). [in Ukrainian]

Vatahovych M. I. (2017). Suchasni teoretychni zasady mytnoho rehuliuvannia v konteksti derzhavnoho rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky: mizhnarodni aspekty [Modern theoretical foundations of customs regulation in the context of state regulation of the national economy: international aspects] Efektyvna ekonomika. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6933 (accessed 25 May 2023). [in Ukrainian]

Podra O. P., Petryshyn N. Ya., Nodzhak L. S. (2021) Osoblyvosti klasyfikatsii ta vykorystannia zakhodiv netaryfnoho rehuliuvannia [Peculiarities of classification and use of non-tariff regulation approaches] Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». 2 (8). Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25354/211219ekonomiknove-100-110_0.pdf (accessed 25 May 2023). [in Ukrainian]

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Ковальова, М. (2023). ВПЛИВ ЗАХОДІВ ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-5
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ