ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ: ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ

Ключові слова: зовнішньоторговельні операції, транспортне забезпечення, мультимодальні перевезення, логістичний підхід

Анотація

У статті проаналізовано основні принципи та критерії щодо транспортного забезпечення зовнішньоторговельних операцій. Особливу увагу приділено факторам, що впливають на вибір виду транспорту, який забезпечує доставку товару від продавця до покупця. Акцентовано увагу на необхідності більш широкого використання мультимодальних перевезень, особливо з врахуванням воєнного стану в Україні та неможливості використання наразі окремих видів транспорту. Аргументовано необхідність врахування при виборі транспорту такого критерію як екологічність та вплив на довкілля, що є важливим для подальшої інтеграції транспортної інфраструктури України у світову транспортну систему. Наголошено, що в мультимодальних транспортних системах використовується логістичний підхід, який сприяє оптимізації витрат та мінімізації втрат часу при можливих простоях транспорту при проходженні митного контролю та виконання вимог дозвільної системи на міжнародні перевезення.

Посилання

Льовкін Г.Г. Комерційна логістика : навчальний посібник. Київ : «Директ-Медіа», 2018. 205 с.

Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.І., Хом`як Ю.М. Організація торгівлі: Підручник. 2-ге видання., перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 632 с.

Галкін А.С., Левада В.П., Давідіч Ю.А., Давідіч Н.В., Вакуленко К.Є. Міжнародні перевезення : теорія та практика : навч. посібник : у 2 кн. Кн. 1 Харків : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2018. 182 с.

Закон України «Про мультимодальні перевезення» від 17.11.2021 № 1887-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1887-20#Text (дата звернення: 29.05.2022).

Lovkin, H.H. (2018) Komertsiina lohistyka: navchalnyi posibnyk [Commercial logistics: tutorial]. Kyiv: «Dyrekt-Media». (in Ukrainian)

Apopii V.V., Mishchuk I.P., Rebytskyi V.M., Rudnytskyi S.I., Khomiak Yu.M. (2018). Orhanizatsiia torhivli: Pidruchnyk [Trade Organization: Textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Halkin A.S., Levada V.P., Davidich Yu.A., Davidich N.V., Vakulenko K.Ye. (2018) Mizhnarodni perevezennia: teoriia ta praktyka [International transportation: theory and practice]. Kharkiv: Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro multymodalni perevezennia»від 17.11.2021 № 1887-IX Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1887-20#Text (accessed 29 May, 2022). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 273
Завантажень PDF: 324
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Ковальова, М. (2022). ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ: ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-42
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ