СТАЛИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: сталий туризм, сталий розвиток туризму, «зелена» економіка, сільський «зелений» (екологічний) туризм, сертифікація сталості туризму

Анотація

Звернено увагу на теоретико-методичні та практичні аспекти сталого туризму в Україні. Акцентовано увагу на визначення сталого туризму та сільського «зеленого» (екологічного) туризму. Проаналізовано основні принципи сталого туризму. Виявлено, що сучасні дослідження щодо перспектив упровадження «зеленої» економіки дозволяють визначити пріоритетні види економічної діяльності. Сформовано рекомендації щодо розвитку сталого туризму в Україні. Звернено увагу на те, що сталий туризм повинен стати взірцем для екологізації всієї індустрії туризму. Підкреслено, що розвиток сільського «зеленого» (екологічного) туризму належить до першочергових видів економічної діяльності з впровадження засад «зеленої» економіки. Обґрунтовано, що одним із важливих інструментів державного регулювання туристичної діяльності є екологічна сертифікація туризму.

Посилання

How to be a sustainable tourism business. URL: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/how-be-sustainable-tourism-business

Пендерецький О.В. Екологічні аспекти розвитку промислового туризму в нафтогазовидобувних регіонах України. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2009. Вип. 4 (22). С. 148–152.

Якимчук А., Попадинець Н., Валюх А., Скрипко Т., Левков К. Сільський «зелений» туризм як каталізатор розвитку місцевої економіки в процесі децентралізації влади. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 1. Pp. 232–259. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.12

Regmi, N. Rural tourism in Nepal: Development and sustainability, A case study of Parbat District, Nepal. Bachelor’s Thesis, Central University of Applied Science. Finland. 2016. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/38134327.pdf

Новицька С.Р. Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туристичної сфери. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Географія. 2013. № 2. С. 164–169.

Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ столітті (географічний аспект) / за ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2005. 320 с.

Sustainable Tourism certification. URL: https://preferredbynature.org/certification/sustainable-tourism/sustainable-tourism-certification

Концепція соціально-економічної адаптації Львівщини до умов воєнного стану і стратегічних напрямів економічного відродження на післявоєнний період. URL: https://doc.drohobych-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Sustainability certification in tourism: pursue or avoid? - Good Tourism Institute URL: https://goodtourisminstitute.com/library/sustainability-certification/

The Pros and Cons of Certification for Sustainable Tourism. URL: https://www.linkedin.com/pulse/pros-cons-certification-sustainable-tourism-glenn-jampol

How to be a sustainable tourism business. Available at: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/how-be-sustainable-tourism-business

Penderetsky O.V. (2009) Ekolohichni aspekty rozvytku promyslovoho turyzmu v naftohazovydobuvnykh rehionakh Ukrainy [Ecological aspects of the development of industrial tourism in the oil and gas producing regions of Ukraine]. Naukovyi visnyk IFNTUNH – IFNTUNG scientific bulletin, no. 4 (22), pp. 148–152.

Yakymchuk, A., Popadynets, N., Valyukh, A., Skrypko, T., & Levkov, K. (2021). Silskyi «zelenyi» turyzm yak katalizator rozvytku mistsevoi ekonomiky v protsesi detsentralizatsii vlady [Rural “green” tourism as a driver of local economy development in the process of decentralization of power]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, no. 7(1), pp. 232–259. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.12

Regmi, N. (2016). Rural tourism in Nepal: Development and sustainability, A case study of Parbat District, Nepal. Bachelor’s Thesis, Central University of Applied Science. Finland. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/38134327.pdf

Novytska S.R. (2013) Ekolohichnyi turyzm yak priorytetnyi napriamok staloho rozvytku turystychnoi sfery [Ecological tourism as a priority direction of sustainable development of the tourism sphere]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. : Heohrafiia. – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Ser. : Geography, no 2, pp. 164–169.

Rudenko L.H. (Ed.) (2005). Ukraina: osnovni tendentsii vzaiemodii suspilstva i pryrody u KhKh stolitti [Ukraine: the main trends of interaction between society and nature in the 20th century]. Kyiv: Akademperiodyka. 320 p. (in Ukrainian)

Sustainable Tourism certification. Available at: https://preferredbynature.org/certification/sustainable-tourism/sustainable-tourism-certification

The concept of socio-economic adaptation of Lviv Oblast to the conditions of martial law and strategic directions of economic revival for the post-war period. Available at: https://doc.drohobych-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Sustainability certification in tourism: pursue or avoid? - Good Tourism Institute. Available at: https://goodtourisminstitute.com/library/sustainability-certification/

The Pros and Cons of Certification for Sustainable Tourism. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/pros-cons-certification-sustainable-tourism-glenn-jampol (accessed May 15, 2023).

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Соловій, І., Адамовський, О., & Дубовіч, І. (2023). СТАЛИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-79
Розділ
ЕКОНОМІКА