ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – БАЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: людський капітал, інтелектуальний капітал, нематеріальні активи, потенціал, інтелектуальна індустрія

Анотація

У статті розглянуті проблеми цінностей, які формує людський капітал. Обґрунтовано, що на стадії постіндустріальної економіки знання, навички, творчі здібності, досвід, вміння вносять свій вклад в економічні результати за рахунок підвищення виробничих і управлінських процесів, на підприємстві забезпечується наростання вартості і доходів, а держава отримує економічне зростання і накопичення національного багатства. Також у статті дана характеристика знанням. За допомогою людського капіталу формуються нові галузі й інтелектуальна індустрія.

Посилання

Коляденко Д.Л. Людський капітал – фактор інституціальної трансформації в АПК. Ефективна економіка. 2017. № 5. С. 62–67.

Юхименко П.І. Історія економіки та економічної думки. Харків : Знання, 2011. 646 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. Москва : Academia, 2004. 944 с.

Bell D. Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest. 1967. № 7. С. 102–118.

Schulz T.W. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y., 1968. 384 p.

Becher G. Human Capital. N. Y.: Columbia University Press. 1964. 539 p.

Бородіна О.М. Людський капітал як основне джерело економічного зростання. Економіка України. 2003. № 7. С. 48–53.

Менкью Н.Г. Принципы экономики / пер. с англ.; 2-у изд. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 642 с.

Фишер С., Дорнбуш Р. Шмалензи Р. Экономика. Москва : Дело ЛТД, 1995. 864 с.

Куценко В.І., Євтушенко Г.І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення. Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник. 1999. № 10. С. 136–145.

Edvinsson L., Malone M.S. Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots / L .Edvinsson, M. Malone: Harper Business, 1997. 240 p.

Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. А.И. Анчишкина. Москва : Прогресс, 1978. 275 с.

Koliadenko D.L. (2017) Liudskyi kapital – faktor instytutsialnoi transformatsii v APK [Human capital is a factor of institutional transformation in the agricultural sector]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 5, pp. 62–67. [in Ukrainian]

Iukhymenko P.I. (2011) Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky [History of economics and economic thought]. Kharkiv: Znannia, 646 p. [in Ukrainian]

Bell D. (2004) Hriadushchee postyndustryalnoe obshchestvo. Opыt sotsyalnoho prohnozyrovanyia [The coming post-industrial society. The experience of social forecasting]. Moskva: Akademyia, 944 p. [in Russian]

Bell D. (1967) Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest, no 7, pp. 102–118.

Schulz T.W. (1968) Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y. 384 p.

Becher G. (1964) Human Capital. N. Y.: Columbia University Press. 539 p.

Borodina O.M. (2003) Liudskyi kapital yak osnovne dzherelo ekonomichnoho zrostannia [Human capital as the main source of economic growth]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, no 7, pp. 48–53. [in Ukrainian]

Menkiu N.H. (2003) Pryntsypy ekonomyky [Principles of economics]. Sankt-Peterburh: Pyter, 642 p. [in Russian]

Fysher S., Dornbush R., Shmalenzy R. (1995) Ekonomyka [Economy]. Moskva: Delo LTD, 864 p. [in Russian]

Kutsenko V.I., Yevtushenko H.I. (1999) Liudskyi kapital yak faktor sotsialnoho zakhystu naselennia: problemy zmitsnennia [Human capital as a factor of social protection of the population: problems of strengthening]. Zainiatist ta rynok pratsi: Mizhvidomchyi naukovyi zbirnyk. – Employment and the labor market:Interdepartmental scientific collection, no. 10, pp. 136–145. [in Ukrainian]

Edvinsson L., Malone M.S. (1997) Intellectual Capital. Realizing Your Companys True Value by Finding Its Hidden Roots/ L. Edvinsson, M. Malone.: Harper Business, 240 p.

Kendryk Dzh. (1978) Sovokupnыi kapytal SShA y eho formyrovanye [The total capital of the United States and its formation]. Moskva: Prohress, 275 p. [in Russian]

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Ляшенко, Г. (2023). ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – БАЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-62
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають