ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Ключові слова: витрати, управління витратами, підприємство, підходи до управління витратами, методи управління витратами

Анотація

У статті розкрито значення витрат та управління ними, як економічну категорію, яка призводить до ефективності господарської діяльності підприємства, а саме: до розширення виробництва, збільшення власного капіталу, а це означає підвищення платоспроможності підприємства. Досліджуючи поняття «витрати» і «управління витратами» виникає думка, що витрати – це вартісне значення використання всіх видів ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних) для досягнення мети підприємства. У статті відзначено, що витрати, або позитивно, або негативно, впливають на процес прийняття управлінських рішень щодо господарювання на підприємстві. В зв’язку з цим необхідно займатися в теорії і практиці такою важливою проблемою як управління витратами, що є одною із складових системи менеджменту. У статті досліджено витрати за їх кваліфікаційними групами, які необхідні фахівцям для прийнятті рішень щодо ефективного управління суб’єктом господарювання.

Посилання

Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 440 с.

Великий Ю. М., Прохорова В. В., Сабліна Н. В. Управління витратами підприємства : монографія. Харків : ІНЖЕК, 2009. 192с.

Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат : навч. посібн. Київ : КНЕУ, 2003. 219 с.

Грещак М. Г. Управління витратами : навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2002. 131 с.

Гапоненко А. Л., Савельєва М. В. Теорія управління. URL: https://stud.com.ua/31796/menedzhment/teoriya_upravlinnya (дата звернення 12.12.2022).

Козаченко Г. В., Погорєлов Ю. С., Хлапьонов Л. Ю., Макухін Г. А. Управління затратами підприємства : монографія. Київ : Лібра, 2007. 320 с.

Горлова Е. И. Инструменты управления затратами в системе управления предприятием. Экономинфо. 2012. № 17. С. 30–34.

Клюс Ю. І., Персій Ю. О. Стратегічні напрями підвищення ефективності управління затратами промислових підприємств в умовах забезпечення сталого розвитку регіону. Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти : колективна монографія / заг. ред. Ю. І. Клюс, Н. В. Швець. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 332–346.

Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 120 с.

Труніна І. М., Онищенко О. В. Методичні підходи до управління затратами промислових підприємств. Modern Ekonomics. 2018. № 7. С. 182–191.

Скрипник М. І. Затрати і витрати: проблема трактування понять. Міжнародний збірник наукових праць. 2009. Вип. 1 (13). С. 236–240.

Скляренко В. К. Экономика предприятия:учебник. Москва : ИНФРА-М, 2006. 528 с.

Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посібн. Київ : ЦУЛ, 2002. 656 с.

Atamas P. Y. Upravlinskyi oblik: navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. 440 s.

Velykyi Yu. M., Prokhorova V. V., Sablina N. V. Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva: monohrafiia. Kharkiv: INZhEK, 2009. 192 s.

Zadorozhna N. V. Mikroekonomichna teoriia vyrobnytstva i vytrat: navch. posibn. Kyiv: KNEU, 2003. 219 s.

Hreshchak M. H. Upravlinnia vytratamy: navch.-metod. posibn. dlia samost. vyvch. dysts. Kyiv: KNEU, 2002. 131 s.

Haponenko A. L., Savelieva M. V. Teoriia upravlinnia. URL: https://stud.com.ua/31796/menedzhment/teoriya_upravlinnya (12.12.2022).

Kozachenko H. V., Pohorielov Yu. S., Khlaponov L. Yu., Makukhin H. A. Upravlinnia zatratamy pidpryiemstva: monohrafiia. Kyiv: Libra, 2007. 320 s.

Horlova E. Y. Ynstrumenty upravlenyia zatratamy v systeme upravlenyia predpryiatyem. Ekonomynfo. 2012. № 17. S. 30–34.

Klius Yu. I., Persii Yu. O. Stratehichni napriamy pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia zatratamy promyslovykh pidpryiemstv v umovakh zabezpechennia staloho rozvytku rehionu. Zabezpechennia staloho rozvytku rehionu: ekonomichni, upravlinski, pravovi ta informatsiino-tekhnichni aspekty: kolektyvna monohrafiia / zah. red. Yu. I. Klius, N. V. Shvets. Sievierodonetsk: SNU im. V. Dalia, 2017. S. 332–346.

Turylo A. M., Kravchuk Yu. B., Turylo A.A. Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva: navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. 120 s.

Trunina I. M., Onyshchenko O. V. Metodychni pidkhody do upravlinnia zatratamy promyslovykh pidpryiemstv. Modern Ekonomics. 2018. № 7. S. 182–191.

Skrypnyk M. I. Zatraty i vytraty: problema traktuvannia poniat. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. 2009. Vyp. 1 (13). S. 236–240.

Skliarenko V. K. Ekonomyka predpryiatyia: uchebnyk. Moskva: YNFRA-M, 2006. 528 s.

Tsal-Tsalko Yu. S. Vytraty pidpryiemstva: navch. posibn. Kyiv: TsUL, 2002. 656 s.

Переглядів статті: 469
Завантажень PDF: 363
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Ляшенко, Г., & Овсяннікова, В. (2022). ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-27
Розділ
ЕКОНОМІКА