ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: банк, діджиталізація, фінансові технології, необанки, кіберризикі, COVID-19

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних чинників діджиталізації банківського сектору України. Представлено цикл впровадження діджитал-технологій у діяльність банку, складовими ланками якого є тригер, розробка, аналіз технологій, адаптація, впровадження, удосконалення. Визначено наслідки діджиталізації банківського сектору України. З’ясовано, що результатом активної діджиталізації банківського сектору стала поява та стрімкий розвиток необанків: їх постійні витрати є нижчими, тоді як дохід від клієнтів становить одну тридцяту від середнього банківського, і він може досягати рентабельності капіталу понад 30%. Охарактеризовано тенденції та ризики діджиталізації банківського сектору України. Узагальнено виклики та перспективи провадження діджитал-технологій у банківський сектор України. Зазначено, що в умовах діджиталізації банківського сектору виникають нові ризики, пов’язані з технологічним розвитком. Більш широке використання технологій і більш активне залучення третіх сторін, наприклад, через аутсорсинг і хмарні обчислення, зробить банки більш залежними від доступності ІТ-послуг і більш вразливими до кіберризиків.

Посилання

Oxford Learner's Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/digital-economy?q=digital+economy

Олешко Т.І., Касьянова Н.В., Смерічевський С.Ф. та ін. Цифрова економіка : підручник. Київ : НАУ, 2022. 200 с. URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54129/1/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf

Маркевич Л. Цифровізація: переваги та шляхи подолання викликів. Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова трансформація бізнесу: виклики і можливості для партнерства» (9–10 веренся 2021р). URL: https://razumkov.org.ua/statti/tsyfrovizatsiia-perevagy-ta-shliakhy-podolannia-vyklykiv

Стратегія Національного банку до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-natsionalniy-bank-do-2025-roku-fokus-na-aktivizatsiyu-ekonomichnogo-zrostannya-ta-tsifrovizatsiyu

Наглядова статистика Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Демографічна та соціальна статистика, ринок праці, зайнятість та безробіття. URL: https://ukrstat.gov.ua/

European Banking Federation. URL: https://www.ebf.eu/

Top Neobanks 2022. URL: https://payspacemagazine.com/all/top-neobanks-2022/

Кльоба Л.Г., Добош Н.М., Сорока О.П. Впровадження фінансових технологій – стратегічний напрям розвитку банків. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.128

Дуднець Л.А. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/149.pdf

Чубарь О.Г., Мінкович В.Т. Ринок FinTech в Україні: особливості та перешкоди розвитку. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/32545/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%852018.pdf

Звіт про реалізацію Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року за 2021 рік. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-realizatsiyu-strategiyi-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku-za-2021-rik

Банківський сектор завдяки високій операційній ефективності отримав прибуток 24,7 млрд грн у 2022 році. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankivskiy-sektor-zavdyaki-visokiy-operatsiyniy-efektivnosti-otrimav-pributok-247-mlrd-grn-u-2022-rotsi

Закон України «Про платіжні послуги». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20/conv#n845

Закон України «Про Національну програму інформатизації». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text

Постанова Правління НБУ №42 від 08.03.2022 «Про використання банками хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0042500-22#Text

Річний звіт АТ КБ «ПриватБанк» 31.12.2021. URL: https://static.privatbank.ua/files/doc2_09092022.pdf

Офіційний сайт АТ «Універсал Банк». URL: https://www.universalbank.com.ua/

Pentti Hakkarainen The digital transformation of the European banking sector: the supervisor’s perspective. URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2022/html/ssm.sp220113~8101be7500.en.html

Oxford Learner's Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/digital-economy?q=digital+economy

Oleshko T.I., Kasyanova N.V., Smerichevskyj S.F. ta in. (2022) Cyfrova ekonomika: pidruchnyk. Kyiv: NAU, 20 p. URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54129/1/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf

Markevych L. Cyfrovizaciya: perevagy ta shlyaxy podolannya vyklykiv. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferenciya «Cyfrova transformaciya biznesu: vyklyky i mozhlyvosti dlya partnerstva» (9–10 veresnya 2021y). URL: https://razumkov.org.ua/statti/tsyfrovizatsiia-perevagy-ta-shliakhy-podolannia-vyklykiv

Strategiya Nacionalnogo banku do 2025 roku. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-natsionalniy-bank-do-2025-roku-fokus-na-aktivizatsiyu-ekonomichnogo-zrostannya-ta-tsifrovizatsiyu

Naglyadova statystyka Nacionalnogo banku Ukrayiny. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Demografichna ta socialna statystyka, rynok praci, zajnyatist ta bezrobittya. URL: https://ukrstat.gov.ua/

European Banking Federation. URL: https://www.ebf.eu/

Top Neobanks 2022. URL: https://payspacemagazine.com/all/top-neobanks-2022/

Kloba L.G., Dobosh N.M., Soroka O.P. Vprovadzhennya finansovyx texnologij – strategichnyj napryam rozvytku bankiv. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.128

Dudnecz L.A. Rozvytok finansovyx texnologij yak faktor modernizaciyi finansovoyi systemy. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/149.pdf

Chubar O.G., Minkovych V.T. Rynok FinTech v Ukrayini: osoblyvosti ta pereshkody rozvytku. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/32545/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%852018.pdf

Zvit pro realizaciyu Strategiyi rozvytku fintexu v Ukrayini do 2025 roku za 2021 rik. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-realizatsiyu-strategiyi-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku-za-2021-rik

Bankivskyj sektor zavdyaky vysokij operacijnij efektyvnosti otrymav prybutok 24,7 mlrd grn u 2022 roci. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankivskiy-sektor-zavdyaki-visokiy-operatsiyniy-efektivnosti-otrimav-pributok-247-mlrd-grn-u-2022-rotsi

Zakon Ukrayiny «Pro platizhni poslugy». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20/conv#n845

Zakon Ukrayiny «Pro Nacionalnu programu informatyzaciyi». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text

Postanova Pravlinnya NBU #42 vid 08.03.2022 «Pro vykorystannya bankamy xmarnyx poslug v umovax voyennogo stanu v Ukrayini». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0042500-22#Text

Richnyj zvit AT KB «PryvatBank» 31.12.2021. URL: https://static.privatbank.ua/files/doc2_09092022.pdf

Oficijnyj sajt AT «Universal Bank». URL: https://www.universalbank.com.ua/

Pentti Hakkarainen The digital transformation of the European banking sector: the supervisor’s perspective. URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2022/html/ssm.sp220113~8101be7500.en.html

Переглядів статті: 196
Завантажень PDF: 309
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Копилова, О., Пічугіна, Ю., & Гончар, К. (2023). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-47
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають