ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: зайнятість, нестандартна зайнятість, ринок праці, соціально-трудові відносини, фріланс, цифровізація економіки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій трансформації соціально-трудових відносин зайнятості в умовах цифровізації економіки. Розглянуто підходи до визначення сутності цифровізації, визначено основні форми нестандартної зайнятості та наслідки її поширення, визначено чинники, які матимуть як позитивний, так і негативний вплив на соціально-трудові відносини зайнятості, розглянуто вплив поглиблення процесів цифровізації на зміст і форми праці, робочі місця, характер соціально-трудових відносин. Ринок праці найгостріше реагує на поглиблення та прискорення темпів процесів цифровізації економіки. До основних тенденцій трансформації соціально-трудових відносин зайнятості в сучасних умовах слід віднести: зміну структури зайнятості; поширення таких нестандартних форм зайнятості як тимчасова зайнятість, замасковані трудові відносини, залежна самостійна зайнятість, тимчасова запозичена праця та інших багатосторонніх трудових відносин; робота не тільки за трудовими договорами, але і за цивільно-правовими договорами тощо. В цьому контексті виникає низка проблем та ризиків у соціально-трудовій сфері, зокрема таких як зниження рівня соціального захисту, втрата соціального статусу, безробіття, та інші, які зумовлюють необхідність подальшого дослідження даної проблематики.

Посилання

Чмерук Г.Г. Цифровізація – тренд світового розвитку, який визначає розвиток економіки і суспільства. Економічний простір. 2020. № 153. С. 18–24. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/153-3

Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Вплив цифрових трансформацій на економіку та сферу праці: соціально-економічні ризики та наслідки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3. С. 181–188. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-181-188

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки: схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/67-2018-р

Цифрова адженда України – 2020 (Цифровий порядок денний – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти – цифровізації України до 2020 року. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Ковбаско О.М. Трансформація зайнятості в умовах розвитку цифрової економіки. Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання : матеріали засідання круглого столу (м. Київ, 17 трав. 2018 р.). Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. С. 34–38.

Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects – Overview. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534496.pdf

Гузар У.Є., Луцик М.В. Нестандартні форми зайнятості в умовах розвитку постіндустріального суспільства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 1. С. 467–476.

Круглов В. Державна політика трансформації ринку праці: виклики цифрової епохи. Науковий вісник: державне управління. 2021. № 1. С. 140–161.

Work for a brighter future. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf

Вишновецька С.В. Проблеми трудового законодавства в умовах прекаризації та цифровізації зайнятості. Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. Харків, 2018. С. 57–60.

Соболєв В.М., Мусіюк І.О. Тенденції зайнятості в умовах цифрової економіки. Бізнес Інформ. 2020. № 10. С. 143–148. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-143-148

Тютюнникова С.В., Романіка Т.К. Нестійка зайнятість молоді в умовах панування цифрової економіки. Молодий вчений. 2019. № 5. С. 246–250. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-54

Chmeruk, H.Н. (2020). Tsyfrovizatsiia – trend svitovoho rozvytku, yakyi vyznachaie rozvytok ekonomiky i suspilstva [Digitization is a global development trend that determines the development of the economy and society]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 153, 18–24. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/153-3 [in Ukrainian]

Khandii, O.О., Shamileva, L.L. (2019). Vplyv tsyfrovykh transformatsii na ekonomiku ta sferu pratsi: sotsialno-ekonomichni ryzyky ta naslidky [Impact of digital transformations on the economy and the sphere of work: socio-economic risks and consequences]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of Donbass, 3, 181–188. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-181-188 [in Ukrainian]

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky: skhval. rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r. (2018). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/67-2018-р

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 (Tsyfrovyi poriadok dennyi – 2020). Kontseptualni zasady (versiia 1.0). Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty – tsyfrovizatsii Ukrainy do 2020 roku (2016). Available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Kovbasko, O.M. Transformatsiia zainiatosti v umovakh rozvytku tsyfrovoi ekonomiky [Transformation of employment in the conditions of the development of the digital economy]. Suchasni problemy rynku pratsi i zainiatosti v konteksti polityky shvydkoho ekonomichnoho zrostannia : materialy zasidannia kruhloho stolu – Modern problems of the labor market and employment in the context of the policy of rapid economic growth: materials of the round table meeting (m.Kyiv, 17 may. 2018 r.). Kyiv : IPK DSZU. [in Ukrainian]

Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects – Overview (2016). Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534496.pdf

Huzar, U.Ye., Lutsyk, M.V. (2013). Nestandartni formy zainiatosti v umovakh rozvytku postindustrialnoho suspilstva [Non-standard forms of employment in the conditions of development of post-industrial society]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1, 467–476. [in Ukrainian]

Kruhlov, V. (2021). Derzhavna polityka transformatsii rynku pratsi: vyklyky tsyfrovoi epokhy [State policy of labor market transformation: challenges of the digital era]. Naukovyi visnyk: derzhavne upravlinnia – Scientific bulletin: public administration, 1, 140–161. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1(7)-140-161 [in Ukrainian]

Work for a brighter future (2019). Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf

Vyshnovetska, S.V. (2018). Problemy trudovoho zakonodavstva v umovakh prekaryzatsii ta tsyfrovizatsii zainiatosti [Problems of labor legislation in conditions of precarization and digitization of employment]. Aktualni problemy trudovoho zakonodavstva, zakonodavstva pro derzhavnu sluzhbu ta sluzhbu v pravookhoronnykh orhanakh : materialy VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Actual problems of labor legislation, legislation on public service and service in law enforcement agencies: materials of the VII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (m. Kharkiv, 16 lystopada 2018 r.) ; za zah. red. K.Yu. Melnyka. Kharkiv, 57–60. [in Ukrainian]

Soboliev, V.M., Musiiuk, I.O. (2020). Tendentsii zainiatosti v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Employment trends in the digital economy]. Biznes Inform – Business inform, 10, 143–148. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-143-148 [in Ukrainian]

Tyutyunnikova, S.V., Romanika, T.K. (2019). Nestiika zainiatist molodi v umovakh panuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Unstable youth employment in the conditions of the dominance of the digital economy]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 5, 246–250. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-54 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 96
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Лісніченко, М., Плинокос, Д., & Галан, О. (2023). ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-52
Розділ
ЕКОНОМІКА