ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Ключові слова: цифровий маркетинг, сталий розвиток, контент-маркетинг, пошукова оптимізації, омніканальний маркетинг, відео маркетинг

Анотація

Розвиток цифрових технологій перетворює сучасний світ і взаємозв’язки у ньому – торгівля, обмін інформацією і звичайні людські контакти все більше переходять в цифровий вимір, усуваючи кордони між державами та втілюючи в реальність ідею створення цифрового суспільства і глобальної цифрової економіки. Під впливом зазначених тенденцій закономірно змінюється порядок ведення бізнесу і вимоги, які до нього ставить суспільство. У статті досліджено хронологію просочення цифрових технологій у просування товарів. Встановлено фактори, які визначають необхідність застосування цифрового маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності підприємства у рамках поточної діяльності та для цілей сталого розвитку. Наведено етимологію поняття цифровий маркетинг. Графічно відображено переваги цифрового маркетингу перед традиційними методами просування. Систематизовано та розгорнуто види цифрового маркетингу та конкретизовано їх сутність та порядок впровадження. Виокремлено переваги та недоліки зазначених видів маркетингу. Встановлено особливості запровадження інструментів цифрового маркетингу в практику діяльності підприємств та їх роль для сталого розвитку бізнесу.

Посилання

Гузенко С. Digital marketing: основні поняття та інструменти. Elit Blog. 2022. URL: https://elit-web.ua/ua/blog/digital-marketing-chto-ehto

Який тип цифрового маркетингу найкращий? 8 переваг цифрового маркетингу для компаній. ІС Studio. 2022. URL: https://icstudio.online/post/yakij-tip-cifrovogo-marketingu-najkrashchij-8-perevag-cifrovogo-marketingu-dlya-kompanij

Ткаченко А. Digital-marketing для бізнесу. Wezom. 2022. URL: https://wezom.com.ua/ua/blog/digital-marketing-6-preimuschestv-dlja-biznesa

Мелодія Реймонд. Цифровий маркетинг: визначення, види та стратегії. Дохідність бізнесу. 2022. URL: https://businessyield.com/uk/marketing/digital-marketing/

9 Types of Digital Marketing: When and How to Use Them? simplilearn. 2023. URL: https://www.simplilearn.com/types-of-digital-marketing-article

Руденко М., Кирилюк Є., Хуторна М. Цифровізація: маркетингові тренди та платформи реалізації. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2022. № 5-6. С. 83 84.

Божок А. Тенденції цифрового маркетингу: інструменти залучення споживачів. Галузевий аспект розвитку національного господарства. 2020. №4(24). С. 27 32.

Huzenko, S. (2022). Tsyfrovyj marketynh: osnovni poniattia ta instrumenty [Digital marketing: basic concepts and tools]. Elitnyj bloh – Elite Blog. Retrieved from: https://elit-web.ua/ua/blog/digital-marketing-chto-ehto [in Ukrainian]

Studiia IS (2022). Yakyj typ tsyfrovoho marketynhu najkraschyj? 8 perevah tsyfrovoho marketynhu dlia kompanij [What type of digital marketing is best? 8 benefits of digital marketing for companies]. Retrieved from: https://icstudio.online/post/yakij-tip-cifrovogo-marketingu-najkrashchij-8-perevag-cifrovogo-marketingu-dlya-kompanij [in Ukrainian]

Tkachenko, A. (2022). Digital-marketynh dlia biznesu [Digital marketing for business]. Vezom – Wezom. Retrieved from: https://wezom.com.ua/ua/blog/digital-marketing-6-preimuschestv-dlja-biznesa [in Ukrainian]

Melodiia, Rejmond (2022). Tsyfrovyj marketynh: vyznachennia, vydy ta stratehii [Digital Marketing: Definition, Types and Strategies]. Dokhidnist' biznesu – Business profitability. Retrieved from: https://businessyield.com/uk/marketing/digital-marketing/ [in Ukrainian]

Simplilearn (2023). 9 Types of Digital Marketing: When and How to Use Them? Retrieved from: https://www.simplilearn.com/types-of-digital-marketing-article

Rudenko, M., Kyryliuk, Ye., & Khutorna, M. (2022). Tsyfrovizatsiia: marketynhovi trendy ta platformy realizatsii [Digitization: marketing trends and implementation platforms]. Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu – Scientific Bulletin of Odessa National Economic University, 5–6, 83–84. [in Ukrainian]

Bozhok, A. (2020). Tendentsii tsyfrovoho marketynhu: instrumenty zaluchennia spozhyvachiv [Digital marketing trends: tools for attracting consumers]. Haluzevyj aspekt rozvytku natsional'noho hospodarstva – Sectoral aspect of the development of the national economy, 4(24), 27–32. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 219
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Сичова, О., Осипенко, Н., & Петрішина, Т. (2023). ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-32
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають