НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Ганна Жовтяк Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4657-1015
  • Дар’я Cерьогіна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-8795-199X
  • Анастасія Жовтяк Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0009-0009-2869-8619
Ключові слова: прибуток будівельних компаній, прибутковість, витрати, резерви, рентабельність

Анотація

Стаття присвячена визначенню напрямів підвищення прибутковості будівельних організацій. Найважливішим показником розвитку компанії є її прибутковість. Питанням прибутковості присвячено ряд праць вітчизняних і зарубіжних учених. Для більшості вітчизняних підприємств проблема підвищення прибутковості залишається вкрай актуальною і потребує невідкладного вирішення, будівельні підприємства не є винятком. Ці підприємства виконують ряд важливих економічних і соціальних функцій. На основі аналізу факторів, що впливають на прибутковість будівельних організацій, доведено, що на сьогоднішній день основними напрямками її підвищення можуть бути технічні, організаційні та економічні. Серед основних визначили «скидання баласту», вдосконалення кадрової політики, оптимізацію управління витратами та логістикою, вдосконалення інвестиційної політики, посилення та оптимізацію маркетингової складової та перегляд цінової політики підприємств.

Посилання

Гайбура Ю. А. Управління прибутковістю підприємства та шляхи її підвищення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 14(2). С. 127–130.

Бершадська І. І., Макалюк І. В. Фактори та резерви підвищення прибутковості на підприємстві. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. Вип 19. С. 159–166.

Партола А. С. Шляхи підвищення прибутковості підприємства. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти. 2017. С. 679–684.

Семенов Г. А. Економіка підприємства. Київ : Центр навчальної літератури, 2014. 324 с.

Воронкова Т. Є., Безпалько Н. Ю. Шляхи підвищення прибутковості підприємства в умовах нестабільного середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 42–44. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2016/10.pdf

Gaibura, Y. A. (2015). Management of enterprise profitability and ways to increase it. Scientific Bulletin of the Kherson State University, 14(2), 127–130.

Bershadska, I. I., and Makaliuk, I. V. (2017). Faktory ta rezervy pidvyshchennia prybutkovosti na pidpryiemstvi“ [Factors and Reserves Increase Profitability of the Enterprise]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, 19, 159–166.

Partola, A. (2017). Ways to increase the profitability of the enterprise. Development of the European Space through the Eyes of Youth: Economic, Social and Legal Aspects, 679–684.

Semenov, H.A. (2014). Ekonomika pidpryyemstva [Business Economics]. Kyiv: Tsentr navchal'noyi literatury.

Voronkova, T. Ye., and Bezpalko, N. Yu. (2016) Shliakhy pidvyshchennia prybutkovosti pidpryiemstva v umovakh nestabilnoho seredovyshcha [Ways to Improve Profitability in a Volatile Environment]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 19, 42–44. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2016/10.pdf

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Жовтяк, Г., CерьогінаД., & Жовтяк, А. (2023). НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-29
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають