ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • Ельміра Гатаулліна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-0082-4627
Ключові слова: фінансовий ринок, фондовий ринок, індекс ПФТС

Анотація

На фінансовому ринку відбувається концентрація та централізація фінансових ресурсів, організація, класифікація та перерозподіл усіх фінансових потоків, які є джерелом національного багатства будь-якої країни. Протягом останнього десятиліття фінансовий ринок зробив стрибок у розвитку починаючи від звичайних готівкових розрахунків до формування віртуальних грошей. Такі зміни супроводжується виникненням нових фінансових інструментів з їх унікальними особливостями. Усе це підвищує актуальність досліджуваної теми адже всебічний аналіз теоретичних та практичних засад функціонування фінансового ринку забезпечить належний рівень розвитку не лише держави, але й кожної людини зокрема. Економічна ситуація в Україні вимагає вагомих перетворень, тому що існує ряд основних проблем: мобілізації фінансових ресурсів, нерозвиненості та недосконалості фінансової системи України. Військова агресія Росії проти України, фінансова криза, яка зумовлена пандемією коронавірусу, різкі коливання валютних курсів зумовлюють погіршення стану фінансового ринку.

Посилання

Ганзюк С.М. Фінансовий ринок: конспект лекцій. Кам’янське : ДДТУ, 2022. 64 с.

Індекси акцій. Параметри ЦП Індексу ПФТС. Офіційний сайт біржі ПФТС. URL: http://pfts.ua/trade-info/indexes/shares-indexes

Машлій Г., Галюк М. стан та перспективи розвитку фінансового ринку України. Наукові конференції. Наукові конференції. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3776/ (дата звернення: 18.03.2023).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ (дата звернення: 20.03.2023)

Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 15.03.2023)

Офіційний сайт НКЦПФР. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення: 20.03.2023)

Офіційний сайт Української біржі. URL: https://www.ux.ua/ (дата звернення: 20.03.2023).

Селіверстова Л.С., Адаменко І.П. Особливості розвитку фінансового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 13–17.

Татарин Н.Б., Бундз Н.Б., Кравчук А.С Фондовий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Молодий вчений. 2021. № 3. С. 379–383.

Hanzyuk S.M. (2022). Financial market: summary of lectures. Kamianske: DDTU, 64 p.

Share indices. CPU parameters of the PFTS Index. The official site of the PFTS exchange. URL: http://pfts.ua/trade-info/indexes/shares-indexes

Mashlii H., Halyuk M. Status and prospects of the development of the financial market of Ukraine. Scientific conferences. Scientific conferences. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3776/ (access date: 03/18/2023).

Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://minfin.com.ua/ (date of application: 03/20/2023)

Official website of the NBU. URL: https://bank.gov.ua/ (date of application: 15.03.2023)

The official website of the NCCPFR. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (date of application: 03/20/2023)

Official website of the Ukrainian Stock Exchange. URL: https://www.ux.ua/ (date of application: 03/20/2023).

Seliverstova L.S., Adamenko I.P. (2018). Peculiarities of the development of the financial market of Ukraine. Investments: practice and experience. No. 9. P. 13–17.

Tataryn N.B., Bundz N.B., Kravchuk A.S. (2021) The stock market of Ukraine: current state and problems of development. Young Scientist. No. 3. P. 379–383.

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 400
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Гатаулліна, Е. (2023). ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-21
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ