РИЗИКОРІЄНТОВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Ельміра Гатаулліна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-0082-4627
  • Марина Клименко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5880-5106
Ключові слова: ризик-менеджмент, корпоративне підприємство, ризики діяльності, стратегічний менеджмент

Анотація

Сьогодення диктує нові умови для господарюючих підприємств, на діяльність яких впливають невизначеність, ендогенні та екзогенні ризики. На успішність їх фінансових результатів значних чином здійснює вплив цілісна система управління ризиками. Відповідно до цього виникає необхідність запровадження на підприємствах ризик-менеджменту, тому мета статті полягає у дослідженні властивостей формування ризикорієнтовного менеджменту на корпоративних підприємствах. У статті досліджено особливості внутрішніх та зовнішніх ризиків корпоративних підприємств, включно із специфічними ризиками, що є властивими лише для підприємств корпоративної форми. Також виявлено критерії системи ризикорієнтовного менеджменту, що націлена на гарантування фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності у нестабільних умовах економіки у світі. Визначено роль та місце ризикорієнтовного менеджменту у загальній системі управління діяльністю корпоративного підприємства.

Посилання

Антоненко В.І. Корпоративне управління – важливий елемент менеджменту на підприємстві. Вісник КНТЕУ. 2014. Випуск № 3. С. 120–128.

Волинець І. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. Випуск № 2. С. 51–55.

Довганець О., Довба І. Роль ризик-менеджменту в системікорпоративного управління. Геополітика України: історія і сучасність. 2019. Випуск 2 (23). С. 147–163.

Дячков Д.В. Формування системи ризик-менеджменту підприємства. Економічний форум. 2015. Випуск № 4. С. 235–241.

Ковернега Т.А. Особливості формування стратегії управління економічними ризиками для забезпечення економічної безпеки на вітчизняних підприємствах. Науковий вісник ХДУ. Серія "Економічні науки". 2014. Випуск 8. Частина 7. С. 98–102.

Корж Н.В. Методи управління фінансовими ризиками. Траєкторія науки. 2016. Випуск № 10. С. 1.1–1.6.

Кривець Ю.М. Підвищення ефективності корпоративного управління агроформувань на засадах визначення принципів, рейтингових оцінок індикаторів, ризик-менеджменту та контролінгу. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. 2015. Випуск 1 (10). С. 170–175.

Метрологія, 2014. ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013. Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. URL: http://metrology.com.ua/download/iso$iecohsas$i$dr/87$eea/1062$dstu$ies$iso$31010$2013

Насікан Н.І., Гринчук Ю.С., Вдовічена О.Г. Ризикорієнтовний менеджмент корпоративних підприємств у сучасних умовах. Економiка та держава. 2021. Випуск № 3. С. 71–76.

Стандарт ISO 31000:2018 Riskmanagement – Guidelines. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed$2:v1:e

Antonenko V.I. (2014) Korporatyvne upravlinnia – vazhlyvyi element menedzhmentu na pidpryiemstvi [Corporate governance is an important element of enterprise management]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, vol. 3, pp. 120–128.

Volynets I. (2016) Orhanizatsiia ryzyk-menedzhmentu na pidpryiemstvi [Organization of risk management at the enterprise]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University, vol. 2, pp. 51–55.

Dovhanets O., Dovba I. (2019) Rol ryzyk-menedzhmentu v systemikorporatyvnoho upravlinnia [The role of risk management in the system of corporate governance]. Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist – Geopolitics of Ukraine: history and modernity, vol. 2 (23), pp. 147–163.

Diachkov D.V. (2015) Formuvannia systemy ryzyk-menedzhmentu pidpryiemstva [Formation of the enterprise's risk management system]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, vol. 4, pp. 235–241.

Koverneha T.A. (2014) Osoblyvosti formuvannia stratehii upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy dlia zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Peculiarities of the formation of an economic risk management strategy to ensure economic security at domestic enterprises]. Naukovyi visnyk KhDU. Seriia "Ekonomichni nauky" – Scientific Bulletin of KhSU. Series "Economic Sciences", vol. 8 (7), pp. 98–102.

Korzh N.V. (2016) Metody upravlinnia finansovymy ryzykamy [Methods of financial risk management]. Traiektoriia nauky – The trajectory of science, vol. 10, pp. 1.1–1.6.

Kryvets Yu.M. (2015) Pidvyshchennia efektyvnosti korporatyvnoho upravlinnia ahroformuvan na zasadakh vyznachennia pryntsypiv, reitynhovykh otsinok indykatoriv, ryzyk-menedzhmentu ta kontrolinhu [Increasing the efficiency of corporate management of agricultural formations based on the definition of principles, rating assessments of indicators, risk management and controlling]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomichni nauky – Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. Economic sciences, vol. 1 (10), pp. 170–175.

Metrolohiia (2014) DSTU IES/ISO 31010:2013. Natsionalnyi standart Ukrainy. Keruvannia ryzykom. Metody zahalnoho otsiniuvannia ryzyku [Metrology. DSTU IES/ISO 31010:2013. National standard of Ukraine. Risk management. Methods of general risk assessment]. Available at: http://metrology.com.ua/download/iso$iecohsas$i$dr/87$eea/1062$dstu$ies$iso$31010$2013 (accessed November 4, 2022)

Nasikan N.I., Hrynchuk Yu.S., Vdovichena O.H. (2021) Ryzykoriientovnyi menedzhment korporatyvnykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Risk-based management of corporate enterprises in modern conditions]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, vol. 3, pp. 71–76.

Standart ISO 31000:2018 Riskmanagement – Guidelines [Standard ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines]. Available at: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed$2:v1:e (accessed November 1, 2022)

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Гатаулліна, Е., & Клименко, М. (2022). РИЗИКОРІЄНТОВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-18
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ