СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

  • Ельміра Гатаулліна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-0082-4627
  • Марина Клименко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5880-5106
Ключові слова: фінансова система, похідні цінні папери, деривативи, інновації, фондовий ринок

Анотація

Стаття висвітлює особливості розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні. Аналіз сучасного стану вітчизняного ринку похідних цінних паперів та його частки на фондовому ринку підтвердив те, що похідні фінансові інструменти недостатньо розвинені в Україні, що здійснює негативний вплив на економіку в цілому, адже розвиток світового фінансового ринку спричинив появу нових цінних паперів, що грають важливу роль на світовому фінансовому ринку. Завдяки активній діяльності суб’єктів господарювання на фондовому ринку з’являється все більше деривативів, що забезпечують зменшення ризиків. Тож ефективне використання цих фінансових інструментів є вкрай важливим для функціонування вітчизняного фондового ринку, адже вони дозволяють покращити управління фінансовими, грошовими та товарними ризиками й пришвидшують розвиток фінансових інновацій.

Посилання

Абасова К. Валютні деривативи в Україні: стан та перспективи. Вісник Національного банку України. 2014. № 9. С. 45–49.

Про похідні фінансові інструменти (деривативи). Проєкт Закону України від 14.06.2013. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4668/17

Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2021 рік. URL: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-4

Хома І.Б., Угринюк О.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 769–774.

Шевчук С.В., Котик Б.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 1273–1278.

Шелудько В., Вірченко В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Економіка». 2014. № 10. С. 81–87.

Ярошевська О.В. Похідні цінні папери в системі формування капіталу і управління ризиками суб'єктів господарювання. Наукове фахове видання з питань економіки «Агросвіт». 2020. № 11. С. 75–82.

Abasova, K. (2014). Valyutni deryvatyvy v Ukrayini: stan ta perspektyvy [Currency derivatives in Ukraine: status and prospects]. Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 9, 45–49.

Pro pokhidni finansovi instrumenty (deryvatyvy): Proyekt Zakonu Ukrayiny [On derivative financial instruments (derivatives): Draft Law of Ukraine]. Proyekt Zakonu Ukrayiny vid 14.06.2013 – Draft Law of Ukraine of June 14, 2013. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4668(17 (in Ukrainian)

Richnyy zvit Natsionalʹnoyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku za 2021 rik [Annual Report of the National Commission on Securities and Stock Market for 2021]. Retrieved from: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-4 (in Ukrainian)

Khoma, I., & Uhrynyuk, O. (2017). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku rynku pokhidnykh tsinnykh paperiv v Ukrayini [Current state and prospects of development of the derivatives market in Ukraine]. Young Scientist – Young Scientist, 5, 769–774.

Shevchuk, S., & Kotik, B. (2017). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku rynku pokhidnykh tsinnykh paperiv v Ukrayini [Current state and prospects of development of the derivatives market in Ukraine]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economy and society, 13, 1273–1278.

Sheludko, V., & Virchenko, V. (2014). Suchasni tendentsiyi rozvytku svitovoho rynku deryvatyviv [Current trends in the world derivatives market]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka «Ekonomika» – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv "Economics", 10, 81–87.

Yaroshevskaya, O. (2020). Pokhidni tsinni papery v systemi formuvannya kapitalu i upravlinnya ryzykamy sub'yektiv hospodaryuvannya [Derivative securities in the system of capital formation and risk management of economic entities]. Naukove fakhove vydannya z pytanʹ ekonomiky «Ahrosvit» – Scientific professional publication on economics "Agrosvit", 11, 75–82.

Переглядів статті: 698
Завантажень PDF: 598
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Гатаулліна, Е., & Клименко, М. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-23
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ