ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

  • Олена Білоусова Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-7434-3469
Ключові слова: фіскальна підтримка, експорт, імпорт, зовнішньоекономічна безпека, експортна стратегія

Анотація

У статті досліджено проблеми фіскальної підтримки зовнішньоекономічної діяльності України у довоєнний та воєнний періоди. Проаналізовано стан зовнішньоекономічної безпеки у 2010-2022 рр., розглянуто положення Експортної стратегії України на 2017-2021 рр. та результати її реалізації в частині фіскальної підтримки експорту. Виявлено зовнішні та внутрішні групи чинників, які визначають потреби фіскальної підтримки для забезпечення зовнішньоекономічної безпеки та зростання національної економіки. Запропоновано до зовнішніх чинників відносити економічні наслідки перебудови світового порядку, повномасштабних воєнних дій російської федерації проти України, торгових санкцій, глобальних торгових конфліктів та інші чинники, що впливають на світову торгівлю; внутрішніх чинників – рівень розвитку національної економіки, експортних можливостей, включаючи запровадження інновацій для диверсифікації експорту та розширення участі у міжнародній торгівлі. Обґрунтовано необхідність зміни пріоритетних напрямів експортної стратегії України та фіскальної підтримки зовнішньоекономічної діяльності на період пост-воєнного економічного розвитку. Розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою забезпечення підтримки пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності.

Посилання

Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : наукова доповідь / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Електрон. дані. Київ, 2022. 305 с.

Іванов С.В., Ляшенко В.І., Осадча Н.В. Стратегічні напрями формування експортної стратегії України в умовах відновлення економіки. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 1 (67). С. 16–27.

Головаш Б.Е. Напрями формування експортної стратегії України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 13. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/8.pdf (дата звернення: 25.01.2023).

Гетманцев Д. Програма стрімкого розвитку експорту України. Саміт експортерів Forbes. URL: https://forbes.ua/money/retsept-strimkogo-zrostannya-eksportu-ta-ekonomiki-vid-danila-getmantseva-za-pidsumkami-dialogu-z-biznesom-na-samiti-eksporteriv-forbes-21032023-12520 (дата звернення: 23.03.2023).

Mazzucato M. (2013) Financing innovation: creative destruction vs. destructive creation. Industrial and Corporate Change, Vol. 22, Issue 4, 851–867.

Глобалізаційні процеси у світовій економіці: виклики та можливості для України : колективна монографія / за заг. ред. О.О. Борзенко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Електрон. дані. Київ, 2022. 264 c.

Осташко Т.О. Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України. Економіка України. 2017. № 5-6. С. 136–150.

Боднарчук Т.Л. Теоретико-методологічні засади аналізу політики протекціонізму. Український соціум. 2013. № 1(44). С. 117–128.

Merchandise trade (% of GDP). World Trade Organization, and World Bank GDP estimates. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS (дата звернення: 25.01.2023).

WTO Staff, Report to the TPRB from the Director – General on the Financial and Economic Crisis and Trade – Related Developments. 2009. February 9. URL: www.wto.org (дата звернення: 25.01.2023).

Антикризова політика в світі та Україні : порівняльна оцінка заходів та економічних ефектив : аналіт. доп. Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. 2009. URL: www.ier.kiev.ua (дата звернення: 25.01.2023).

Gereffi G. Global value chains in a post-Washington Consensus world. Review of International Political Economy, 2014. Vol. 21, No. 1, 9–37.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 25.01.2023).

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року. Указ Президента України від 11.08.2021 р. № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 25.01.2023).

Результати роботи ПАТ «Експортно-кредитне агентство». URL: https://www.eca.gov.ua (дата звернення: 25.01.2023).

Гашев Р. Навіщо експортерам експортно-кредитне агентство Український виробник товарів та послуг з високою доданою вартістю все ще є неконкурентним на світовому ринку. Як це змінити? Економічна правда. 12.02.2021. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/12/670988/ (дата звернення: 25.01.2023).

Результати опитування бізнесу та громадськості щодо оновлення Експортної стратегії України. Міністерство економіки України. Травень 2021. URL: https://www.me.gov.ua (дата звернення: 25.01.2023).

Vidnovlennia ta rekonstruktsiia povoiennoi ekonomiky Ukrainy [Restoration and reconstruction of the post-war economy of Ukraine]. naukova dopovid [scientific report]. NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Elektron. dani. Kyiv, 2022. 305 p. (in Ukrainian)

Ivanov S.V., Liashenko V.I. & Osadcha N.V. (2022). Stratehichni napriamy formuvannia eksportnoi stratehii Ukrainy v umovakh vidnovlennia ekonomiky [Strategic directions for the formation of Ukraine's export strategy in conditions of economic recovery]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. № 1 (67). 16–27. (in Ukrainian)

Holovash B.E. (2017). Napriamy formuvannia eksportnoi stratehii Ukrainy [Directions of formation of Ukraine's export strategy]. Ekonomika i suspilstvo. Vyp. 13. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/8.pdf (аccessed January 25, 2023) (in Ukrainian).

Hetmantsev D. (2023). Prohrama strimkoho rozvytku eksportu Ukrainy [The program of rapid export development of Ukraine]. Samit eksporteriv Forbes. Available at: https://forbes.ua/money/retsept-strimkogo-zrostannya-eksportu-ta-ekonomiki-vid-danila-getmantseva-za-pidsumkami-dialogu-z-biznesom-na-samiti-eksporteriv-forbes-21032023-12520 (аccessed March 23, 2023) (in Ukrainian).

Mazzucato M. (2013). Financing innovation: creative destruction vs. destructive creation. Industrial and Corporate Change, Vol. 22, Issue 4, 851–867.

Hlobalizatsiini protsesy u svitovii ekonomitsi: vyklyky ta mozhlyvosti dlia Ukrainy [Globalization processes in the world economy: challenges and opportunities for Ukraine]. kolektyvna monohrafiia [collective monograph]. O.O. Borzenko ; NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Elektron. dani. Kyiv, 2022. 264 p. (in Ukrainian)

Ostashko T.O. (2017). Protektsionizm u torhovelnii politytsi SShA: vysnovky dlia Ukrainy [Protectionism in the trade policy of the USA: conclusions for Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. № 5-6. 136-150. (in Ukrainian)

Bodnarchuk T.L. (2013). Teoretyko-metodolohichni zasady analizu polityky protektsionizmu [Theoretical and methodological principles of protectionist policy analysis]. Ukrainskyi sotsium. № 1(44). 117-128. (in Ukrainian)

Merchandise trade (% of GDP). World Trade Organization, and World Bank GDP estimates. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS (аccessed January 25, 2023).

WTO Staff, Report to the TPRB from the Director – General on the Financial and Economic Crisis and Trade – Related Developments. 2009. February 9. Available at: www.wto.org (аccessed January 25, 2023).

Antykryzova polityka v sviti ta Ukraini: porivnialna otsinka zakhodiv ta ekonomichnykh efektyv [Anti-crisis policy in the world and Ukraine: comparative assessment of measures and economic effectiveness]: analit. dop. In-t ekon. doslidzh. ta polit. konsultatsii. 2009. Available at: www.ier.kiev.ua (аccessed January 25, 2023) (in Ukrainian).

Gereffi G. (2014). Global value chains in a post-Washington Consensus world. Review of International Political Economy. Vol. 21, No. 1, 9–37.

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine]. Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 № 1277. Available at: https://zakon.rada.gov.ua (аccessed January 25, 2023) (in Ukrainian).

Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku. [Strategy of economic security of Ukraine for the period until 2025]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11.08.2021 № 347/2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/ (аccessed January 25, 2023) (in Ukrainian).

Rezultaty roboty PAT «Eksportno-kredytne ahentstvo» [Results of PJSC "Export Credit Agency"]. Available at: https://www.eca.gov.ua (аccessed January 25, 2023) (in Ukrainian).

Hashev R. (2021). Navishcho eksporteram eksportno-kredytne ahentstvo Ukrainskyi vyrobnyk tovariv ta posluh z vysokoiu dodanoiu vartistiu vse shche ye nekonkurentnym na svitovomu rynku. Yak tse zminyty? [Why do exporters need an export credit agency? The Ukrainian producer of goods and services with high added value is still uncompetitive on the world market. How to change it?] Ekonomichna pravda. 12.02.2021. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/12/670988/ (аccessed January 25, 2023) (in Ukrainian).

Rezultaty opytuvannia biznesu ta hromadskosti shchodo onovlennia Eksportnoi stratehii Ukrainy [Results of a survey of business and the public regarding the update of the Export Strategy of Ukraine]. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Traven 2021. Available at: https://www.me.gov.ua (аccessed January 25, 2023) (in Ukrainian).

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Білоусова, О. (2023). ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-45
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ