ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПОСТ-ВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Олена Білоусова Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-7434-3469
Ключові слова: фінансовий стан підприємств, інвестиційні очікування, фінансова взаємодія держави та підприємств, відновлення національної економіки, пост-воєнний період

Анотація

У статті досліджено проблеми забезпечення розвитку національної економіки у повоєнний період; оцінено вплив воєнних дій на фінансовий стан великих та середніх вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності; проаналізовано здійснення експортно-імпортних операцій у воєнний період; окреслено інвестиційні очікування підприємств на 2023 р.; узагальнено підходи до забезпечення розвитку національної економіки у повоєнний період, зокрема у розрізі пріоритетних напрямів економічного відновлення України; обґрунтовано особливості забезпечення розвитку національної економіки, що полягають у зміні засад фінансових взаємовідносин держави та великих і середніх підприємств у повоєнний період для забезпечення відновлення господарської діяльності таких підприємств, післявоєнної повномасштабної відбудови та реконструкції, активізації інноваційних факторів економічного зростання.

Посилання

Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України: наукова доповідь / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2022. 305 с.

Кіндзерський Ю. Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 2. С. 101–117.

Sharov, O. (2022). Methodology of studying international economic processes: context of the preparation of Ukraine’s post-war economic recovery programme. Journal of European Economy. V. 21. N. 3. 225–241.

Відновлення України: точка відліку і напрями дій влади. Аналітична доповідь. Центр Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/images/2022/17/2022_MATRA_IV_KVARTAL_1.pdf

Кораблін С.О. Україна: фінансовий вимір війни. Вісник Національної академії наук України. 2022. № 7. С. 39–41.

Bogdan, T., Landesmann, M., Grieveson, R. (2022). Evaluation of Ukraine’s National Recovery Draft Plan. Policy Notes and Reports. 61. The Vienna Institute for International Economic Studies Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. URL: https://wiiw.ac.at/evaluation-of-ukraine-s-national-recovery-draft-plan-dlp-6405.pdf

Одотюк І.В. Вітчизняні інновації у короткостроковій воєнній перспективі: суперечності розвитку, виклики, можливості відновлення. Ефективна економіка. 2022. № 11. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.3

Шкрум А. Підсумки конференції зі стійкості та відновлення України у Парижі. Українська правда. 17.12.2022. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/shkrum/639d9e493ccb8/

Луніна І.О. Потенціал публічних фінансів для забезпечення видатків воєнного періоду та поствоєнного відновлення України. Фінанси України. 2022. № 8. С. 7–26.

Жаліло Я.А. Про перспективи відновлення національної економіки, про пріоритетні напрями повоєнного розвитку України, про власну стратегію економічного відродження. Інтерв’ю в рамках проєкту «Про науку. Компетентно». URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9157

Діяльність підприємств. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Зовнішня торгівля України товарами за 9 місяців 2022 року. Експрес випуск. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Інформація щодо сплати податків Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. URL: https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/621678.html

Ділові очікування підприємств України. ІV кв. 2022 р. Вип. № 4 (68). Національний банк України. Департамент статистики та звітності. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/dilovi-ochikuvannya-pidpriyemstv-iv-kvartal-2022-roku

Інвестиційні очікування у промисловості (2015-2023). Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Данилишин Б. Якими мають бути стратегічні напрями відбудови національної економіки. Економічна правда. 1 вересня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/1/691022/

Романчук Я. Взгляд на восстановление Украины от американской элитной CSIS. URL: https://hvylya.net/uk/analytics/266006-vzglyad-na-vosstanovlenie-ukrainy-ot-amerikanskoy-elitnoy-csis

Луніна І.О., Білоусова О.С. Інструментарій прогнозування бюджетних наслідків податкового стимулювання інноваційної діяльності. Статистика України. 2018. № 2. С. 51–61.

Vidnovlennia ta rekonstruktsiia povoiennoi ekonomiky Ukrainy [Restoration and reconstruction of the post-war economy of Ukraine] naukova dopovid. NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Kyiv, 2022. 305 (in Ukrainian).

Kindzerskyi Yu. (2022). Povoienne vidnovlennia promyslovosti Ukrainy: vyklyky ta osoblyvosti polityky [Post-war recovery of Ukrainian industry: challenges and policy features]. Ekonomichnyi analiz. 32. № 2. 101–117 (in Ukrainian).

Sharov O. (2022). Methodology of studying international economic processes: context of the preparation of Ukraine’s post-war economic recovery programme. Journal of European Economy, V. 21, N. 3, 225–241.

Vidnovlennia Ukrainy: tochka vidliku i napriamy dii vlady [Restoration of Ukraine: reference point and directions of government actions]. 2022. Analitychna dopovid. Tsentr Razumkova. Available at: https://razumkov.org.ua/images/2022/17/2022_MATRA_IV_KVARTAL_1.pdf (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian).

Korablin S.O. (2022). Ukraina: finansovyi vymir viiny [Ukraine: the financial dimension of the war]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 7. 39–41. (in Ukrainian)

Bogdan, T., Landesmann, M., Grieveson, R. (2022). Evaluation of Ukraine’s National Recovery Draft Plan. Policy Notes and Reports, 61. The Vienna Institute for International Economic Studies Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Available at: https://wiiw.ac.at/evaluation-of-ukraine-s-national-recovery-draft-plan-dlp-6405.pdf

Odotiuk I.V. (2022). Vitchyzniani innovatsii u korotkostrokovii voiennii perspektyvi: superechnosti rozvytku, vyklyky, mozhlyvosti vidnovlennia [Domestic innovations in the short-term military perspective: development contradictions, challenges, opportunities for recovery]. Efektyvna ekonomika. 11. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.3 (in Ukrainian)

Shkrum A. Pidsumky konferentsii zi stiikosti ta vidnovlennia Ukrainy u Paryzhi. Ukrainska pravda. Available at: https://blogs.pravda.com.ua/authors/shkrum/639d9e493ccb8/ (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Lunina I.O. (2022). Potentsial publichnykh finansiv dlia zabezpechennia vydatkiv voiennoho periodu ta postvoiennoho vidnovlennia Ukrainy [The potential of public finances to support the expenses of the war period and the post-war reconstruction of Ukraine]. Fìnansi Ukr. 8. 7–26. (in Ukrainian)

Zhalilo Ya.A. (2022). Pro perspektyvy vidnovlennia natsionalnoi ekonomiky, pro priorytetni napriamy povoiennoho rozvytku Ukrainy, pro vlasnu stratehiiu ekonomichnoho vidrodzhennia [About the prospects for the restoration of the national economy, about the priority areas of Ukraine's post-war development, about its own economic revival strategy]. Interviu v ramkakh proiektu «Pro nauku. Kompetentno». Available at: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9157 (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Diialnist pidpryiemstv [Activities of enterprises]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Zovnishnia torhivlia Ukrainy tovaramy za 9 misiatsiv 2022 roku [Ukraine's foreign trade in goods for 9 months of 2022]. Ekspres vypusk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Tsentralne mizhrehionalne upravlinnia DPS po roboti z velykymy platnykamy podatkiv [Central interregional administration of the DPS for work with large taxpayers]. Available at: https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/621678.html (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Dilovi ochikuvannia pidpryiemstv Ukrainy. ІV kvartal 2022 roku [Business expectations of Ukrainian enterprises. ІV quarter of 2022]. 4 (68). Departament statystyky ta zvitnosti NBU. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/dilovi-ochikuvannya-pidpriyemstv-iv-kvartal-2022-roku (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Investytsiini ochikuvannia u promyslovosti (2015-2023) [Investment expectations in industry (2015-2023)]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Danylyshyn B. (2022). Yakymy maiut buty stratehichni napriamy vidbudovy natsionalnoi ekonomiky [What should be the strategic directions of reconstruction of the national economy]. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/1/691022/ (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Romanchuk YA. (2022). Vzglyad na vosstanovleniye Ukrainy ot amerikanskoy elitnoy CSIS [A look at the recovery of Ukraine from the American elite CSIS]. Available at: https://hvylya.net/uk/analytics/266006-vzglyad-na-vosstanovlenie-ukrainy-ot-amerikanskoy-elitnoy-csis (accessed December 30, 2022) (in Ukrainian)

Lunina I.O., Bilousova O.S. (2018). Instrumentarii prohnozuvannia biudzhetnykh naslidkiv podatkovoho stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti [Toolkit for forecasting the budgetary consequences of tax incentives for innovative activity]. Statystyka Ukrainy. 2. 51–61 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Білоусова, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПОСТ-ВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-49
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ