ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ ЯК ІНСТУМЕНТІВ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: банківська система, індикатори фінансової стійкості, монетарне регулювання

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних індикативних показників діяльності банківської системи України з ціллю оцінки її фінансової стійкості з метою монетарного регулювання. Охарактеризовано інструментарій регулювання банківської діяльності через фінансів індикатори економіці нормативи Національного банку України. Проаналізовано моніторинг та аналіз фінансів індикаторів фінансової стійкості банків, що дозволило сформувати висновки про існуючі показники та ймовірність виникнення відхилень розвитку банківської системи, розробити пропозиції щодо застосування інструментів управління банківським сектором. Сформовано висновки про неефективну діяльність комерційних банків, внаслідок якої банки зазнають збитків та відбувається скорочення капіталу банків і триває тенденція до погіршення їх фінансової стійкості та ефективності діяльності.

Посилання

Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 228 с.

Краснокутская О. Влияние нових требований Базель-3 для Украины неоднозначно. URL: http://ru.unicredit.ua/news/view/216.

Левицький В. В. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/

Торконяк Н.М. Закордонний досвід впровадження вимог Базеля ІІІ та їх вплив на управління фінансовими ресурсами банку. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2011. Випуск 8 (29). Ч.4. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_4/37.pdf.

Задерей Н. Капитальные реформы Базеля. URL: http://www.expert.ua/articles/9/0/8236.

Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. 1018 с.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/

Kovalenko, V.V. (2010) Strategichne upravlinnya finansovoyu stiykistyu bankivs'koi sistemi: metodologiya i praktika [Strategic management of financial stability of the banking system: methodology and practice]. Sumi: DVNZ «UABS NBU».

Krasnokutskaya, O. (2010) «The impact of new requirements of Basel 3 is ambiguous for the Ukraine». Аvailable at: http://ru.unicredit.ua/news/view/216 (аccessed 15 May 2015).

Levytskyy, V. (2011) Upravlinnya finansovoyu stiykistyu komertsiynoho banku [Management of financial stability of a commercial bank]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya “Ekonomichni nauky».

Torkonyak, N.M. (2011) «Foreign experience of implementing of the requirements of Basel III and their impact on the financial resources management of the bank”. Ekonomichni nauky, [Online], vol. 8(29). Аvailable at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_4/37.pdf (аccessed 20 Аpril 2014).

Zaderey, N. (2010) «Capital reforms of Basel». Аvailable at: http://www.expert.ua/articles/9/0/8236 (аccessed 15 May 2015).

Ofitsiynyy sayt Natsionalnoho banku Ukrayiny (2015–2020). Аvailable at: http://www.bank.gov.ua/

Sinki, J. (2007) Finansovyy menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovykh uslug [Financial management in commercial banks and in the financial services industry]. Moscow: Alpina Biznes Buks.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Лінтур, І., & Демчик, С. (2021). ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ ЯК ІНСТУМЕНТІВ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-46
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ