ІНФРАСТРУКТУРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ

Ключові слова: модернізація, інфраструктура, регіон, , децентралізаційні процеси, асиметрія, постіндустріальне суспільство

Анотація

У статті здійснено сутнісно-змістовну характеристику інфраструктурної модернізації економіки регіонів в умовах подолання наслідків військового вторгнення Російської Федерації на територію України, а також в умовах децентралізації системи управління соціально-економічними процесами, територіальної диференціації темпів розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу, загострення регіональних викликів через посилення асиметрії у рівні руйнувань об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, ресурсному забезпеченні реалізації секторальних проєктів розвитку територіальних громад базового рівня, можливостей переходу до випереджального типу розвитку регіональних господарських комплексів. В контексті дослідження теоретико-методологічного підґрунтя інфраструктурної модернізації економіки регіонів здійснено періодизацію хвиль дослідження модернізації як процесу інноваційного оновлення на основі теорій класичної модернізації, постіндустріального суспільства, рефлексивної модернізації, множинних сучасностей та постмодернізму. Встановлено, що прикметними рисами модернізації економіки виступають наступні характеристики: прогресивні зміни, оновлення, осучаснення, багатовимірний здвиг, інтенсифікація економічного відтворення. Обґрунтовано, що особливостями модернізації економіки регіонів в умовах поглиблення децентралізаційних процесів є: революційний процес, системний процес, глобальний процес, довготривалий процес, поетапний процес, процес зближення, незворотній процес, прогресивний процес. Сформовано авторський концепт ідентифікації результатів модернізації економіки регіонів, згідно якого виокремлюються такі результати: радикальні зміни, комплексні зміни, інноваційні зміни, поступовість змін, поетапність змін, зближення регіонів, зростаючий напрямок, підвищення добробуту. Удосконалено теоретико-методологічні підходи до розкриття сутності та виокремлення складових інфраструктури соціально-економічного розвитку регіону, у відповідності з якими, регіональна інфраструктура – це територіально-галузевий комплекс необхідних для забезпечення життєдіяльності підприємств і видів діяльності виробничих та соціальних ланок, які забезпечують перманентний процес розширеного відтворення різноманітних форм реального та фіктивного капіталу, а також використання ендогенних ресурсів і резервів соціально-економічного піднесення територіальних утворень різного таксономічного рівня.

Посилання

Дубницький В.І., Федулова С.О., Василюк О.В. Регіональна інфраструктура: модернізація, пріоритети та перспективи розвитку. Проблеми економіки. 2017. № 2. С. 161–168.

Жаворонкова Г., Шкода Т. Людський капітал у забезпеченні модернізації національної економіки. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78513881.pdf

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. (Редакція від 05.12.2012). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації. Аналітичне дослідження. ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень». Фонд імені Фрідріха Еберта. Київ, 2017. 108 с.

Мельничук Д.П. Модернізація суспільства: теоретичні аспекти та практичні суперечності. Модернізація українського суспільства: чинники, передумови, перспективи. URL: https://dse.org.ua/arhcive/17/2.pdf

Мороз Л., Просович О. Модернізація економіки України: стратегічні аспекти. Економіка. Фінанси. Право. 2021. №11/2. С. 19–22.

Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення. Право та інновації. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2007_5/8.PDF

Осучаснення. Переклад. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki

Підоричева І.Ю. Модернізація економіки: теоретичний аспект. Вісник економічної науки України. 2016. №1. С. 114–121.

Поліщук Ю. Модернізація як теоретичний концепт: витоки, становлення, сучасні виклики. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Випуск 78. С. 194–207.

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%CC%EE%E4%E5%F0%ED%B3%E7%E0%F6%B3%FF

Хвилі дослідження модернізації у другій частині ХХ століття [CMR 2003: Modernization Theories and Prospect / China Center for Modernization Research, Chinese Academy of Sciences]. URL: http://en.modernization.ac.cn/document.action?docid=23935

Хом’як М.С. Формування інфраструктури у регіональному фінансовому просторі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 5. С. 188–191.

Eisenstadt S.N. Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs, 1966. P. 1–5.

Huntington Samuel P. The Change to Change: Modernization, Development, and Politics. Comparative Politics. Vol. 3. №3. Р. 289. URL: http://home. ku.edu.tr/~dyukseker/huntington-changetochange.pdf

Smelser N.J. Processes of social change. Sociology: An Introduction. New York. Wiley, 1973. P. 747–748.

Dubnytskyi V.I., Fedulova S.O., Vasyliuk O.V. (2017) Rehionalna infrastruktura: modernizatsiia, priorytety ta perspektyvy rozvytku [Regional infrastructure: modernization, priorities and development prospects]. Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 161–168.

Zhavoronkova H., Shkoda T. Liudskyi kapital u zabezpechenni modernizatsii natsionalnoi ekonomiky [Human capital in ensuring the modernization of the national economy]. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/78513881.pdf

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» vid 04.07.2002 r. (Redaktsiia vid 05.12.2012) [Law of Ukraine "On Innovative Activity" dated 04.07.2002 (Revision dated 05.12.2012)]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Infrastruktura rehioniv Ukrainy. Priorytety modernizatsii. Analitychne doslidzhennia. HO «Poliskyi fond mizhnarodnykh ta rehionalnykh doslidzhen». Fond imeni Fridrikha Eberta. Kyiv, 2017. 108 s. [Infrastructure of the regions of Ukraine. Priorities of modernization. Analytical research. NGO "Polish Foundation for International and Regional Studies". Friedrich Ebert Foundation. Kyiv, 2017. 108 p.].

Melnychuk D.P. Modernizatsiia suspilstva: teoretychni aspekty ta praktychni superechnosti. Modernizatsiia ukrainskoho suspilstva: chynnyky, peredumovy, perspektyvy [Modernization of society: theoretical aspects and practical contradictions. Modernization of Ukrainian society: factors, prerequisites, prospects]. Available at: https://dse.org.ua/arhcive/17/2.pdf

Moroz L., Prosovych O. (2021) Modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: stratehichni aspekty [Modernization of the economy of Ukraine: strategic aspects]. Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 11/2, pp. 19–22.

Nezhyborets V. Innovatsiina infrastruktura: problemy, perspektyvy, rishennia. Pravo ta innovatsii [Innovative infrastructure: problems, prospects, solutions. Law and Innovation]. Available at: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2007_5/8.PDF

Osuchasnennia. Pereklad [Modernization. Translation]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki

Pidorycheva I.Iu. (2016) Modernizatsiia ekonomiky: teoretychnyi aspekt [Modernization of the economy: theoretical aspect]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, pp. 114–121.

Polishchuk Yu. Modernizatsiia yak teoretychnyi kontsept: vytoky, stanovlennia, suchasni vyklyky [Modernization as a theoretical concept: origins, development, modern challenges]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, vol. 78, pp. 194–207.

Dictionary of foreign words. Available at: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%CC%EE%E4%E5%F0%ED%B3%E7%E0%F6%B3%FF

Waves of modernization research in the second part of the 20th century [CMR 2003: Modernization Theories and Prospect / China Center for Modernization Research, Chinese Academy of Sciences]. Available at: http://en.modernization.ac.cn/document.action?docid=23935

Khomiak M.S. (2015) Formuvannia infrastruktury u rehionalnomu finansovomu prostori [Formation of infrastructure in the regional financial space]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 5, pp. 188–191.

Eisenstadt S.N. (1966) Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs, P. 1–5.

Huntington Samuel P. The Change to Change: Modernization, Development, and Politics. Comparative Politics. Vol. 3. № 3. Р. 289. Available at: http://home.ku.edu.tr/~dyukseker/huntington-changetochange.pdf

Smelser N.J. (1973) Processes of social change. Sociology: An Introduction. New York. Wiley, P. 747–748.

Переглядів статті: 123
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Вахович, І., & Погуляйко, Ю. (2022). ІНФРАСТРУКТУРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-71
Розділ
ЕКОНОМІКА