НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ЦІЛІ ТА ФУНКЦІЇ

Ключові слова: неурядова організація, суспільно-політичні НУО, соціально-економічні НУО, ознаки НУО, функції НУО

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності неурядових організацій (НУО), як ефективних незалежних інституційних посередників, між з бізнесом та урядовим сектором, що відіграють важливу роль в економічному розвитку держави. Проаналізовано НУО як: суспільно-політичну інституцію, яка сприяє вирішенню суспільно-політичних проблем, що носять глобальний та локальний характер та здатна до генерування шляхів та способів для їх вирішення; а також як соціально-економічну інституцію, що здатна активно вливатись в економічне та соціальне життя суспільства шляхом створення робочих місць, надання різного роду послуг (платних та безоплатних), що стимулюють підвищення рівня та якості життя суспільства, тощо. Виокремлено основні ознаки неурядових організацій, їх цілі, функції та принципи діяльності. Окреслено види підзвітності неурядових організацій, як сектору громадянського суспільства.

Посилання

Статут Організації Об’єднаних Націй. URL: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf (дата звернення: 11.12.2022).

What is an NGO: Definition, Duties, Types, Role in Civil Society. URL: https://www.liberties.eu/en/stories/what-is-an-ngo/44392 (дата звернення: 11.12.2022)

Definitions of an NGO. URL: https://www.gdrc.org/ngo/wb-define.html (дата звернення: 11.12.2022).

NGOs – Non Govermental Organizations. URL: https://www.nonprofitexpert.com/ngos-non-govermental-organizations/ (дата звернення: 14.12.2022).

Malena C. (1995). Working With NGOs; A Practical Guide to Operational collaboration Between the World Bank and Non-Governmental Organisations (1st ed.). OPD, World Bank. URL: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1995/03/01/000009265_3961219103437/Rendered/PDF/multi_page.pdf (дата звернення: 14.12.2022).

Дмитренко О. А. Інституційна спроможність неурядових організацій в Україні: фінансовий аспект. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2020. Вип. 28. С. 48–55.

Lewis D., Wallace T. New Roles and Relevance: Development NGOs and the Challenge of Change. Bloomfield: Kumarian Press. 2000. 272 р.

Сambridge dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/non-governmental-organization (дата звернення: 11.12.2022).

Карпенко С. Г., Котенко Н. В. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку. Вісник Сумського державного університету. 2014. № 3. С. 71–81.

Грицай І. О. Неурядові правозахисні організації України та Європейського Союзу: інституціональний аспект порівняння. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 76–83.

Новакова О. В. Роль неурядових організацій в реалізації концепції сталого розвитку. Політологічні записки. 2013. № 7. С. 11–28.

Lambell R., Ramia G., Nyland C., Michelotti M. NGOs and international business research: progress, prospects and problems. International journal of management reviews. 2008. Vol. 10 (1). P. 75–92.

Сибіга І. І. Сутність та специфіка діяльності неурядових організацій у контексті взаємодії з державною владою (теоретичні аспекти). Економіка та держава. 2013. № 3. С. 126–128.

Шуміло О., Кравчук Н. Роль неурядових організацій в становленні та розвитку правозахисного руху : навчальний посібник. Київ : ФОП Голембовська О. О., 2018. 227 с.

Чернявська Л. Н. Роль міжнародних неурядових організацій у перебудові політичної системи світу в умовах глобалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2005. Вип. 53/1. С. 95–104.

Токвіль А. Про демократію в Америці: пер. з фр. / Г. Філіпчук, М. Москаленко. Київ : Всесвіт, 1999. 590 с.

Климанська Л., Макферсон Д. Врядування неурядових організацій: тренінговий модуль. Київ : Канадсько-український проєкт «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», 2010. 54 с.

Головенко В. А. Взаємодія органів влади та громадських організацій як необхідний чинник розбудови в Україні громадянського суспільства. Український соціум. № 4 (31). С. 118–127.

Functions of an NGO. URL: https://www2.fundsforngos.org/cat/functions-of-an-ngo/ (дата звернення: 11.12.2022).

Non-Governmental Organization (NGO) Meaning. URL: https://www.wallstreetmojo.com/ngo/ (дата звернення: 14.12.2022).

Statut Orhanizatsiyi Obʺyednanykh Natsiy. Available at: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf (accessed: 11.12.2022).

What is an NGO: Definition, Duties, Types, Role in Civil Society. Available at: https://www.liberties.eu/en/stories/what-is-an-ngo/44392 (accessed: 11.12.2022).

Definitions of an NGO Available at: https://www.gdrc.org/ngo/wb-define.html (accessed: 11.12.2022).

NGOs – Non Govermental Organizations. Available at: https://www.nonprofitexpert.com/ngos-non-govermental-organizations/ (accessed: 14.12.2022).

Malena C. (1995). Working With NGOs; A Practical Guide to Operational collaboration Between the World Bank and Non-Governmental Organisations (1st ed.). OPD, World Bank Available at: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1995/03/01/000009265_3961219103437/Rendered/PDF/multi_page.pdf (accessed: 14.12.2022).

Dmytrenko O. A. (2020) Instytutsiyna spromozhnist neuryadovykh orhanizatsiy v Ukrayini: finansovyy aspekt. Naukovyy chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Vyp. 28. S. 48–55.

Lewis D., Wallace T. (2000) New Roles and Relevance: Development NGOs and the Challenge of Change. Bloomfield: Kumarian Press. 272 R.

Sambridge dictionary. Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/non-governmental-organization (accessed: 11.12.2022).

Karpenko S. H., Kotenko N. V. (2014) Neuryadovi orhanizatsiyi: ponyattya, vydy ta dzherela finansuvannya v umovakh staloho rozvytku. Visnyk Sumsʹkoho derzhavnoho universytetu. № 3. S. 71–81.

Hrytsay I. O. (2014) Neuryadovi pravozakhysni orhanizatsiyi Ukrayiny ta Yevropeyskoho Soyuzu: instytutsionalnyy aspekt porivnyannya. Naukovyy visnyk Dnipropetrovs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 4. S. 76–83.

Novakova O. V. (2013) Rol neuryadovykh orhanizatsiy v realizatsiyi kontseptsiyi staloho rozvytku. Politolohichni zapysky. № 7. S. 11–28.

Lambell R., Ramia G., Nyland C., Michelotti M. (2008) NGOs and international business research: progress, prospects and problems. International journal of management reviews. Vol. 10 (1). P. 75–92.

Sybiha I. I. (2013) Sutnist ta spetsyfika diyalnosti neuryadovykh orhanizatsiy u konteksti vzayemodiyi z derzhavnoyu vladoyu (teoretychni aspekty). Ekonomika ta derzhava. № 3. S. 126–128.

Shumilo O., Kravchuk N. (2018) Rol neuryadovykh orhanizatsiy v stanovlenni ta rozvytku pravozakhysnoho rukhu: navchalnyy posibnyk. Kyiv: FOP Holembovska O. O., 227 s.

Chernyavska L. N. (2005) Rol mizhnarodnykh neuryadovykh orhanizatsiy u perebudovi politychnoyi systemy svitu v umovakh hlobalizatsiyi. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vyp. 53/1. S. 95–104.

Tokvil A. (1999) Pro demokratiyu v Amerytsi: per. z fr. / H. Filipchuk, M. Moskalenko. Kyiv: Vsesvit, 590 s.

Klymanska L., Makferson D. (2010) Vryaduvannya neuryadovykh orhanizatsiy: treninhovyy modul. Kyiv: Kanadsko-ukrayinskyy proyekt «Inklyuzyvna osvita dlya ditey z osoblyvymy potrebamy v Ukrayini», 54 s.

Holovenko V. A. Vzayemodiya orhaniv vlady ta hromads’kykh orhanizatsiy yak neobkhidnyy chynnyk rozbudovy v Ukrayini hromadyans’koho suspilʹstva. Ukrayins’kyy sotsium. № 4 (31). S. 118–127.

Functions of an NGO. Available at: https://www2.fundsforngos.org/cat/functions-of-an-ngo/ (accessed: 11.12.2022).

Non-Governmental Organization (NGO) Meaning. Available at: https://www.wallstreetmojo.com/ngo/ (accessed: 14.12.2022).

Переглядів статті: 997
Завантажень PDF: 495
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Вахович, І., & Смолич, Д. (2022). НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ЦІЛІ ТА ФУНКЦІЇ . Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-31
Розділ
ЕКОНОМІКА