ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренти, конкурентні переваги, фактори конкурентоспроможності, рентабельність підприємства

Анотація

Перехід до ринкової економіки неможливий без забезпечення конкурентоспроможності підприємств, особливо у тому випадку, якщо підприємство приймає рішення вийти зі своєю продукцією на міжнародний ринок. У статі досліджено питання конкурентоспроможності, які стосуються умов як зовнішнього, і внутрішнього ринків, коли з найважливіших ознак – конкуренція – стає невід'ємною складовою. Також представлена інформація про такі фактори, як загроза появи нових конкурентів та товарів (послуг), здатність покупців торгуватися, суперництво конкурентів. Всю діяльність із вивчення конкурентів існуючої маркетингової інформаційної системи важливо здійснювати з певною структурою. У статі досліджується питання залежності рівня конкурентоспроможності суб'єктів господарювання та його залежності від змін кон’юнктури на внутрішньому та глобальному ринках, а у свою чергу методи оцінки конкурентоспроможності мають враховувати ці відмінності. Конкурентні переваги, сформовані в умовах здійснення підприємством діяльності на внутрішньому ринку, зазнають суттєвих змін у ситуації розширення ринків збуту та виходу на міжнародні ринки, що викликає необхідність перегляду принципів систематизації та методів оцінки факторів конкурентоспроможності підприємств при виході на міжнародні ринки. Логіка розвитку та динаміка сучасного ринку свідчать – жоден успішний підприємець уже не може обійтися без плану розвитку свого бізнесу. Причому цей план має бути складено високому професійному рівні. Без детального бізнес-планування не обійтися не лише на етапі створення своєї справи, а й на стадіях просування товару чи послуги на ринок, розширення бізнесу, при виході на нові ринки, а також у разі реорганізації підприємств та проваджень, здійснення інвестиційних проектів. Глобалізаційний вплив пояснюється кардинальними змінами на рівні попиту, розривами між внутрішніми та світовими цінами, ступенем впливу держави на рівень конкурентоспроможності тощо. В статі представлені критерії конкурентоспроможності товару: стабільність рівня якості, рівень новизни товару, його імідж, інформативність, витрати споживача з його експлуатацію.

Посилання

Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. Київ : Професіонал, 2019. 256 с.

Білоцерківець В.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю : конспект лекцій з дисципліни для студентів. Дніпро : НМетАУ, 2019. 49 с.

Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія. Харків : ІНЖЕК, 2018. 352 с.

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2016. 527 с.

Лупак Р.Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с.

П’ятницька Г.Т. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посіб. Київ : Кондор, 2018. 700 с

Цибульська Е.І. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб.. Харків : Вид-во НУА, 2018. 320 с.

Balabanova L.V. (2019) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of the competitiveness of the enterprise] : navch. posib. [study guide]. Kyiv: Professional. 256 p. (in Ukrainian)

Bilotserkivets V.V. (2019) Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu ta zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu [Management of international competitiveness and foreign economic activity] : konspekt lektsiy z dystsypliny dlia studentiv [Synopsis of lectures on the discipline for students]. Dnipro : NMetAU. 49 p. (in Ukrainian)

Dolzhansky I.Z. (2006) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise] : navchalnyi posibnyk [study guide]. Kyiv : Center for Educational Literature. 384 p. (in Ukrainian)

Ivanov Yu.B. (2018) Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development] : monohrafiia [a monograph]. Kharkiv : INZHEK. 352 p. (in Ukrainian)

Klymenko S.M. (2016) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of the competitiveness of the enterprise] : navchalnyi posibnyk [study guide]. Kyiv : KNEU. 527 p. (in Ukrainian)

Lupak R.L. (2016) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise] : navch. posib. [study guide]. Lviv : LKA Publishing House. 484 p. (in Ukrainian)

Pyatnytska G.T. (2018) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv [Management of the competitiveness of enterprises] : navchalnyi posibnyk [study guide]. Kyiv : Condor. 700 p. (in Ukrainian)

Tsybulska E.I. (2018) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise] : navch. posib. [study guide]. Kharkiv : NUA Publishing House. 320 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Станкова, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-66
Розділ
ЕКОНОМІКА