ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: планування, системи планування, аграрні підприємства, цифрові технології, технічне оброблення, інформація

Анотація

Становлення та функціонування підприємництва в Україні має низку особливостей формування цивілізованих ринкових відносин. Особливістю підприємництва в Україні є посилення впливу таких факторів як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Більшість аграрних підприємств в Україні під час здійснення діяльності як на території України, так і при виході на зовнішній ринок не приділяють належної уваги плануванню діяльності, тим більше, що в нестабільному середовищі це не завжди є доцільним. Тим більше близько 80% аграрних підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, не мають стратегії розвитку в період кризи, а управління здійснюється на оперативному рівні, щоб хоча б забезпечити беззбитковість. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності планування діяльності аграрних підприємств. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, моделювання. Отримані результати дозволили провести порівняння представлених на ринку програм планування, виявити переваги та недоліки, а також вибрати найоптимальніший засіб планування. Практична значимість полягає у розробці заходів щодо вибору та впровадження систем планування в аграрних підприємствах.

Посилання

Болтянська Л.О. Економіка підприємства : навч. посібник. Херсон : Олді-плюс, 2015. 668 с.

Войтко С.В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0. : монографія. Київ : Політехніка, 2019. 200 с.

Довгань Л.Є. Управління стійким розвитком підприємства в умовах турбулентного середовища. Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ЛЕФ, 2017. Ч. 1. 95 с.

Дуброва О.С. Стратегічна стійкість підприємства: складові та напрями її забезпечення. Вісник Хмельницького нац. у-ту. 2010. URL: http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2010/(145)%20VKNU-ES2010N1-Volume1.pdf#page=15 (дата звернення: 01.12.2022).

Ковтун Е.О. Шляхи оптимізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжна родні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (1). С. 172–174.

Кошулько О. 10 найкращих програм для планування виробництва на 2023 рік. URL: https://gmdhsoftware.com/ua/production-planning-software/ (дата звернення: 01.12.2022).

Литнєва Н.А. Механізм управління сталим розвитком промисловий. Сучасні технології управління. 2016. № 4. URL: http://sovman.ru/article/6403/ (дата звернення: 01.12.2022).

Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на макрорівні : монографія. Київ : Наукова думка, 1998. 508 с.

Boltyanska L.O. (2015) Ekonomika pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk [Economics of business: study guide]. Kherson : Oldi-plus, 668 p. (in Ukrainian)

Dovgan L.Y. (2017) Upravlinnia stiikym rozvytkom pidpryiemstva v umovakh turbulentnoho seredovyshcha. Ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku krainy: suchasnyi stan, tendentsii ta problemy vidtvorennia [Managing the sustainable development of business in the minds of a turbulent medium. Economic potential of steel development of the country: current camp, trends and problems in development]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – materials of the International Scientific and Practical Conference. Lviv: LEF, Part 1. 95 p. (in Ukrainian)

Dubrova O.S. (2010) Stratehichna stiikist pidpryiemstva: skladovi ta napriamy yii zabezpechennia [Strategic stability of business: warehouses and direct security]. Visnyk Khmelnytskoho nats. u-tu. Bulletin of the Khmelnitsky nat. u-tu. Available at: http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2010/(145)%20VKNU-ES2010N1-Volume1.pdf#page=15 (accessed December, 1. 2022)

Kovtun E. (2016) Shliakhy optymizatsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Ways to optimize the modern economic activities of the business enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhho rodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhna rodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University. Series: International relatives of economics and the blue of the state of the world, vol. 6(1), pp. 172-174. (in Ukrainian)

Koshulko A. (2022) 10 najkrashchih program dlya planuvannya virobnictva na 2023 rіk [Top 10 Production Planning Software for 2023]. Available at: https://gmdhsoftware.com/ua/production-planning-software/ (accessed December, 1, 2022)

Litneva N.A. (2016) Mekhanizm upravlinnia stalym rozvytkom promyslovyi [The mechanism of management has become a development of trades]. Suchasni tekhnolohii upravlinnia. Modern technologies of management. Available at: http://sovman.ru/article/6403/ (accessed December, 1, 2022)

Oleksyuk O.S. (1998) Systemy pidtrymky pryiniattia finansovykh rishen na makrorivni: monohrafiia [Support systems for accepting financial decisions on macrolevels: a monograph]. Kyiv: Naukova Dumka, 508 p. (in Ukrainian)

Voitko S. (2019) Upravlinnia proektamy ta startapamy v Industrii 4.0.: monohrafiia [Project management and start-ups in Industry 4.0: a monograph]. Kyiv: Politekhnika. 200 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Станкова, А. (2022). ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-18
Розділ
ЕКОНОМІКА