ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНСТИТУЦІЙНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Ключові слова: трансформація, поствоєнна економіка, децентралізація, принципи, підходи, методи

Анотація

У статті сформовано авторський концепт теоретико-методологічного забезпечення дослідження трансформації поствоєнної економіки в умовах становлення нової архітектоніки міжнародної безпеки та формування постіндустріальних суспільств. Доведено, що в основі теоретико-методологічного інструментарію дослідження трансформаційних процесів в економіці у поствоєнний період має знаходитися комплекс принципів: системності, цілісності, емерджентності, релевантності, комплементарності, історизму. Обґрунтовано, що комбінація перерахованих принципів наукового пізнання виступає основною методологічною детермінантою вибору підходів дослідження сутнісно-змістовних характеристик трансформації поствоєнної економіки. Встановлено, що основними в дослідженні трансформаційних процесів у поствоєнний період виступають такі підходи: системний, інституціональний, телеологічний, тектологічний, когнітивний, градуалістський, мілітаристсько-доктринальний, секторальний та територіальний. Виявлено, що територіальна неоднорідність використання ресурсно-виробничого потенціалу національного господарства та поглиблення децентралізаційних процесів вимагають усестороннього використання територіального та інституціонального підходів, щоб виявити наявні резерви прискорення темпів соціально-економічного піднесення окремих регіонів з врахуванням вигод та додаткових можливостей, які сформувалися внаслідок завершення процесу створення територіальних громад та розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Встановлено, що розкриття різних аспектів і складових та функціональної спрямованості трансформаційних економічних процесів у поствоєнний період буде забезпечено за умови використання таких груп методів дослідження: теоретичних, інституціональних, емпіричних та прогностичних. Доведено, що поєднання теоретичних, інституціональних, емпіричних та прогностичних методів дослідження дасть змогу обґрунтувати модель трансформації поствоєнної економіки України з врахуванням ендогенних ресурсів та екзогенних ризиків.

Посилання

Герасименко А.Г. Економічний зміст та напрямки трансформації економічних систем. Економічний вісник. 2015. № 3. С. 7–22.

Громико О. Зміст поняття «трансформація» як базової наукової категорії. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1/2(46/47). Ч. 1. С. 125–131.

Єрохін С.А. Трансформаційний процес та його структуризація. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 2(44). С. 4–12.

Івашина С.Ю., Івашина О.Ф. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 309–314.

Кирилюк Є.М., Прощаликіна А.М. Методологія дослідження процесів трансформації економічних систем у сучасних теоріях. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С. 172–179.

Малий І.Й., Диба М.І., Галабурда М.К. Держава і ринок: філософія взаємодії. Монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 358 с.

Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. Львів : Світ, 2001. 416 с.

Пелех О.Б. Структурні зрушення і трансформації як процеси та результати структурних змін в економіці. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 8–14.

Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі. Монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 352 с.

Herasymenko A.H. (2015) Ekonomichnyi zmist ta napriamky transformatsii ekonomichnykh system [Economic content and directions of transformation of economic systems]. Ekonomichnyi visnyk, vol. 3, pp. 7–22.

Hromyko O. (2016) Zmist poniattia «transformatsiia» yak bazovoi naukovoi katehorii [The content of the concept of "transformation" as a basic scientific category]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 1/2(46/47) part 1, pp. 125–131.

Ierokhin S.A. (2005) Transformatsiinyi protses ta yoho strukturyzatsiia [The transformation process and its structuring]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 2(44), pp. 4–12.

Ivashyna S.Iu., Ivashyna O.F. (2014) Sotsialno-instytutsionalni aspekty ekonomichnoi transformatsii [Social and institutional aspects of economic transformation]. Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 309–314.

Kyryliuk Ye.M., Proshchalykina A.M. (2011) Metodolohiia doslidzhennia protsesiv transformatsii ekonomichnykh system u suchasnykh teoriiakh [Methodology for researching processes of transformation of economic systems in modern theories]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4, pp. 172–179.

Malyi I.I., Dyba M.I., Halaburda M.K. (2005) Derzhava i rynok: filosofiia vzaiemodii. Monohrafiia [The state and the market: philosophy of interaction. Monograph]. Kyiv: KNEU, 358 p.

Mochernyi S.V. (2001) Metodolohiia ekonomichnoho doslidzhennia [Methodology of economic research]. Lviv: Svit, 416 p.

Pelekh O.B. (2018) Strukturni zrushennia i transformatsii yak protsesy ta rezultaty strukturnykh zmin v ekonomitsi [Structural shifts and transformations as processes and results of structural changes in the economy]. Biznes Inform, vol. 3, pp. 8–14.

Poruchnyk A.M. (2008) Natsionalnyi interes Ukrainy: ekonomichna samodostatnist u hlobalnomu vymiri. Monohrafiia [National interest of Ukraine: economic self-sufficiency in the global dimension. Monograph]. Kyiv: KNEU, 352 p.

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Матрунчик, Д. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНСТИТУЦІЙНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ . Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-57
Розділ
ЕКОНОМІКА