РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ПЕРЕДОВОГО ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: регіональний вимір, інноваційна трансформація, поствоєнна економіка, старопромислові регіони, імплементація, іноземні інвестиції

Анотація

У статті розкрито зміст регіонального виміру імплементації передового іноземного досвіду інноваційної трансформації поствоєнної економіки України на основі врахування об’єктивних умов розвитку регіональних господарських комплексів та перспектив формування сектору високотехнологічних виробництв у депресивних регіонах. Встановлено, що важливою складовою імплементації кращих іноземних практик поствоєнного відновлення національних економік є перенесення на рівень регіонів комплексу регуляторів, котрі стимулюють розвиток основних структуроутворюючих ланок місцевого господарства та сприяють активізації інноваційної діяльності. Виявлено, що на озброєння українськими центральними та регіональними регуляторними органами має бути взятий досвід Західної Німеччини в частині структурної перебудови ресурсномістких та енергомістких старопромислових регіонів через формування комплексу сучасних екологічно-орієнтованих та наукомістких виробництв. Дослідження показали, що запорукою прискореної інноваційної трансформації поствоєнної економіки України є імплементація досвіду Південної Кореї стосовно підтримки експортоорієнтованих галузей та реалізації програм імпортозаміщення, розбудови освітянської інфраструктури та стимулювання громадян щодо інвестування власних заощаджень у національну економіку. Встановлено, що національні вимоги відновлення і модернізації поствоєнної економіки та регіональні виклики інноваційної трансформації господарського комплексу України найбільшою мірою будуть враховані на основі імплементації передового іноземного досвіду, яка передбачатиме поєднання різноманітних методів та інструментів регуляторного впливу на відбудовчі процеси, які застосовувалися у різних країнах. Доведено, що пріоритети інноваційної трансформації поствоєнної економіки регіонів України мають базуватися на врахуванні ресурсно-виробничого потенціалу територіальних утворень, наявної бази науково-технічного та інноваційного розвитку, потенціалу поєднання внутрішніх джерел інвестування та міжнародної фінансової допомоги.

Посилання

Баркалова І.М. Формування економічної політики Німеччини в контексті політичних змін у 1950-і рр. Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 4. С. 7–10.

Богдан Т. Відбудова економіки: напрямки, важелі, інститути. Як фінансувалося післявоєнне відновлення у Боснії і Герцеговині і який досвід відбудови можна застосувати в Україні? Економічна правда. 25 квітня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686208/

Богдан Т. Фінансово-економічні наслідки війни. LB.ua. 31 березня 2023. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html

Венгер В.В., Романовська Н.І. Механізми та напрями фінансування української промисловості у повоєнний період: світовий досвід. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. 2022. № 3. Том 1. URL: https://man.org.ua/nv/index.php/about/article/view/27

Геєць В.М. Про оцінку економічних втрат України внаслідок збройної агресії РФ. Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 року. Вісник Національної академії наук України. 2022. Вип. 5. С. 30–38.

Гуменюк В.В. Зарубіжний досвід повоєнної трансформації державного управління і уроки для України. Економіка України. 2022. № 8(729). С. 34–54.

Данилишин Б. Як відновлювати економіку після війни. Програмна відбудова Боснії та Герцеговини: уроки для України. LB.ua. 25 березня 2022. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/510994_yak_vidnovlyuvati_ekonomiku_pislya.html

Мельник М.І., Лещух І.В. Вплив збройної агресії РФ на ендогенний потенціал регіонів України. Економіка України. 2022. № 9(730). С. 21–44.

Міхель Р. Соціально-ринкова економіка Німеччини в економічній системі ЄС. Наук. ред. проф. І.М. Грабинського. Львів : НВФ «Українські технології», 2015. 200 с.

Небрат В.В. Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2022. Том 7. Випуск 1. С. 79–86.

Носирєв О. Структурні перебудови промислової політики повоєнного відновлення економіки. Механiзм регулювання економіки. 2022. № 3-4(97-98). С. 90–97.

Опанасюк В. Українське повоєнне диво: від плану до втілення. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 3. С. 218–226.

Плотніков О.В. Повоєнне відновлення України в контексті фрагментації світової економіки. Економіка України. 2022. № 12(733). С. 3–12.

Резнікова Н. Яким насправді має бути план економічної відбудови України? – пояснюють економісти. Український тиждень. 22 квітня 2022. URL: https://tyzhden.ua/iakym-naspravdi-maie-buty-plan-ekonomichnoi-vidbudovy-ukrainy-poiasniuiut-ekonomisty/

Снігова О.Ю. Державна політика структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України в період повоєнного відновлення. Економіка України. 2022. № 9(730). С. 45–57.

Швець К.А. Світові моделі управління постконфліктними територіями. Досвід для України. Політичне життя. 2022. № 2. С. 61–69.

Шрамович В. Корейське прискорення. Український тиждень. 2010. № 23(136). URL: https://tyzhden.ua/korejske-pryskorennia/

Юрків Ю. Від руїн до світового лідерства в економіці. Як зруйнована Німеччина після Другої світової війни завдяки реформам змогла вийти на олімп світової економіки? Економічна правда. 27 червня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/27/688588/

Barkalova I.M. (2011) Formuvannia ekonomichnoi polityky Nimechchyny v konteksti politychnykh zmin u 1950-i rr. [Formation of Germany's economic policy in the context of political changes in the 1950s]. Nauka. Relihiia. Suspilstvo, no 4, pp. 7–10.

Bohdan T. (2022) Vidbudova ekonomiky: napriamky, vazheli, instytuty. Yak finansuvalosia pisliavoienne vidnovlennia u Bosnii i Hertsehovyni i yakyi dosvid vidbudovy mozhna zastosuvaty v Ukraini? [Reconstruction of the economy: directions, levers, institutions. How was post-war reconstruction financed in Bosnia and Herzegovina and what reconstruction experience can be applied in Ukraine?]. Ekonomichna pravda. 25 April. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686208/

Bohdan T. Finansovo-ekonomichni naslidky viiny. LB.ua. 31 bereznia 2023 [Financial and economic consequences of the war]. Available at: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html

Venher V.V., Romanovska N.I. (2022) Mekhanizmy ta napriamy finansuvannia ukrainskoi promyslovosti u povoiennyi period: svitovyi dosvid [Mechanisms and directions of financing Ukrainian industry in the post-war period: world experience]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoi asotsiatsii naukovtsiv. Seriia: ekonomika, upravlinnia, bezpeka, tekhnolohii. № 3. Tom 1. Available at: https://man.org.ua/nv/index.php/about/article/view/27

Heiets V.M. (2022) Pro otsinku ekonomichnykh vtrat Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii RF. Stenohrama dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 30 bereznia 2022 roku [About the assessment of economic losses of Ukraine as a result of the armed aggression of the Russian Federation. Transcript of the report at the meeting of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine on March 30, 2022]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, no 5, pp. 30–38.

Humeniuk V.V. (2022) Zarubizhnyi dosvid povoiennoi transformatsii derzhavnoho upravlinnia i uroky dlia Ukrainy [Foreign experience of post-war transformation of public administration and lessons for Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, no 8(729), pp. 34–54.

Danylyshyn B. (2022) Yak vidnovliuvaty ekonomiku pislia viiny. Prohramna vidbudova Bosnii ta Hertsehovyny: uroky dlia Ukrainy [How to rebuild the economy after the war. Programmatic reconstruction of Bosnia and Herzegovina: lessons for Ukraine]. LB.ua. 25 March. Available at: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/510994_yak_vidnovlyuvati_ekonomiku_pislya.html

Melnyk M.I., Leshchukh I.V. (2022) Vplyv zbroinoi ahresii RF na endohennyi potentsial rehioniv Ukrainy [The influence of the armed aggression of the Russian Federation on the endogenous potential of the regions of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, no 9(730), pp. 21–44.

Mikhel R. (2015) Sotsialno-rynkova ekonomika Nimechchyny v ekonomichnii systemi YeS. Nauk. red. prof. I.M. Hrabynskoho [The social market economy of Germany in the economic system of the EU]. Lviv : NVF «Ukrainski tekhnolohii», 200 p.

Nebrat V.V. (2022) Metodolohiia istoryko-ekonomichnoho doslidzhennia dosvidu povoiennoi vidbudovy [Methodology of historical and economic research of post-war reconstruction experience]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, vol. 7 no 1, pp. 79–86.

Nosyriev O. (2022) Strukturni perebudovy promyslovoi polityky povoiennoho vidnovlennia ekonomiky [Structural restructuring of the industrial policy of post-war economic recovery]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, no 3-4(97-98), pp. 90–97.

Opanasiuk V. (2022) Ukrainske povoienne dyvo: vid planu do vtilennia [The Ukrainian postwar miracle: from plan to implementation]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no 3, pp. 218–226.

Plotnikov O.V. (2022) Povoienne vidnovlennia Ukrainy v konteksti frahmentatsii svitovoi ekonomiky [Post-war recovery of Ukraine in the context of the fragmentation of the world economy]. Ekonomika Ukrainy, no 12(733), pp. 3–12.

Reznikova N. (2022) Yakym naspravdi maie buty plan ekonomichnoi vidbudovy Ukrainy? – poiasniuiut ekonomisty [What should be the plan of economic reconstruction of Ukraine? – economists explain]. Ukrainskyi tyzhden. 22 April. Available at: https://tyzhden.ua/iakym-naspravdi-maie-buty-plan-ekonomichnoi-vidbudovy-ukrainy-poiasniuiut-ekonomisty/

Snihova O.Iu. (2022) Derzhavna polityka strukturnoi transformatsii ekonomiky staropromyslovykh rehioniv Ukrainy v period povoiennoho vidnovlennia [State policy of structural transformation of the economy of old industrial regions of Ukraine in the period of post-war recovery]. Ekonomika Ukrainy, no 9(730), pp. 45–57.

Shvets K.A. (2022) Svitovi modeli upravlinnia postkonfliktnymy terytoriiamy. Dosvid dlia Ukrainy [World models of management of post-conflict territories. Experience for Ukraine]. Politychne zhyttia, no 2, pp. 61–69.

Shramovych V. (2010) Koreiske pryskorennia [Korean acceleration]. Ukrainskyi tyzhden, no 23(136). Available at: https://tyzhden.ua/korejske-pryskorennia/

Iurkiv Yu. (2022) Vid ruin do svitovoho liderstva v ekonomitsi. Yak zruinovana Nimechchyna pislia Druhoi svitovoi viiny zavdiaky reformam zmohla vyity na olimp svitovoi ekonomiky? [From ruins to world leadership in the economy. How did the destroyed Germany after the Second World War, thanks to the reforms, be able to reach the Olympus of the world economy?]. Ekonomichna pravda. 27 June. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/27/688588/

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Матрунчик, Д. (2023). РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ПЕРЕДОВОГО ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-46
Розділ
ЕКОНОМІКА