АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ УКРАЇНИ ТА ЄС

  • Світлана Переверзева Український національний комітет Міжнародної торгової палати https://orcid.org/0000-0001-9992-0314
Ключові слова: торговельно-економічні відносини, антикризове управління, Європейський Союз, експорт, імпорт

Анотація

В статті проаналізовано особливості антикризового управління торговельно-економічними відносинами України та ЄС. Визначено, що антикризове управління торговельно-економічними відносинами повинно передбачати ряд заходів націлених на вихід з кризового стану та розробку механізмів щодо попередження негативного впливу зовнішнього середовища в контексті формування системи торговельно-економічних зв’язків між країнами з метою розвитку найбільш сприятливих сегментів взаємодії. Спрогнозовано обсяги експорту та імпорту товарів до країн ЄС за допомогою середовища MS Excel. Окреслено стан торгівельних відносин України після повномасштабного вторгнення. Проаналізовано географічну структуру зовнішньої торгівлі України товарами за підсумками 7 місяців 2022 р. Проведено узагальнений SWOT-аналіз торговельно-економічних відносин України та ЄС. Окреслено концептуальні засади антикризового управління торговельно-економічними відносинами України та ЄС.

Посилання

Антикризове управління національною економікою : монографія / за заг. ред. І. Малого. Київ : КНЕУ, 2017. 368 с.

Відносини Україна – ЄС. URL: https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes

Вплив війни на зовнішню торгівлю України (за підсумками першого півріччя 2022 р.) / НІДС. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/vplyv-viyny-na-zovnishnyu-torhivlyu-ukrayiny-za-pidsumkamy

Динаміка й тенденції зовнішньої торгівлі України за підсумками 7 місяців 2022 р. / НІДС. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/dynamika-y-tendentsiyi-zovnishnoyi-torhivli-ukrayiny-za

Дністрян Д.С., Ерфан Є.А. Пріоритети торговельного співробітництва України з ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Випуск 45. С. 20–25.

Залізнюк В.П. Конкурентна концепція торгівельно-економічних відносин та співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-39

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Рахман М.С., Морєва М.Ю. Дослідження економічних відносин України з Францією. Економіка та суспільство. 2021. Випуск 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-24

Худавердієва В.А. Політико-економічні аспекти української євроінтеграції: реальність і перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Випуск 44. С. 116–122.

Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі : колективна монографія за заг. ред. О.В. Ареф’євої. Київ : НАУ, 2019. 342 с.

Вовк О.М., Вовк П.П. Міжнародний досвід інвестиційно-інноваційних відносин при формуванні ринків інжинірингових послуг. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. № 2(02). С. 87–91. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-15

Anti-crisis management of the national economy: monograph / in general ed. I. Maloy. Kyiv: KNEU, 2017. 368 p.

Vidnosyny Ukraina – EU [Ukraine-EU relations]. Retrieved from https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes

Vplyv viiny na zovnishniu torhivliu Ukrainy (za pidsumkamy pershoho pivrichchia 2022 r.) [The impact of the war on foreign trade of Ukraine (according to the results of the first half of 2022] / NIDS. Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/vplyv-viyny-na-zovnishnyu-torhivlyu-ukrayiny-za-pidsumkamy

Dynamika y tendentsii zovnishnoi torhivli Ukrainy za pidsumkamy 7 misiatsiv 2022 r. [Dynamics and trends of foreign trade of Ukraine according to the results of 7 months of 2022]. / NIDS. Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/dynamika-y-tendentsiyi-zovnishnoyi-torhivli-ukrayiny-za

Dnistrian, D.S., & Erfan, Ye.A. (2022) Priorytety torhovelnoho spivrobitnytstva Ukrainy z YeS [Priorities of trade cooperation between Ukraine and the EU]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 45, 20–25.

Zalizniuk, V.P. (2022) Konkurentna kontseptsiia torhivelno-ekonomichnykh vidnosyn ta spivrobitnytstva mizh Ukrainoiu ta krainamy Blyzkoho [Skhodu Competitive concept of trade and economic relations and cooperation between Ukraine and the countries of the Middle East]. Economy and society, 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-39

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/

Rakhman, M.S., & Morieva, M. Yu. (2021) Doslidzhennia ekonomichnykh vidnosyn Ukrainy z Frantsiieiu [Study of economic relations of Ukraine with France]. Economy and society, 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-24

Khudaverdiieva, V. A. (2021) Polityko-ekonomichni aspekty ukrainskoi yevrointehratsii: realnist i perspektyvy [Political and economic aspects of Ukrainian European integration: reality and prospects]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 44, 116–122.

Arefieva, О. et al. (2019). Konkurentospromozhnist pidpryyemstv u mizhnarodnomu tsyfrovomu prostori. Kyiv: NAU.

Vovk, O., & Vovk, P. (2022). International experience of investment and innovation relations in the formation of markets for engineering services. Digital Есопоmу and Economic Security, 2(02), 87–91. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-15

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Переверзева, С. (2022). АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ УКРАЇНИ ТА ЄС. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-39
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ