АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ СЕГМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ СТАЛОГО ТУРИЗМУ

Ключові слова: туризм, сталий розвиток, екологічна складова, Європа, рейтингування, аналіз, сегментація, ринок

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням статистичного та порівняльного аналізу екологічних сегментів європейського ринку сталого туризму. Наведено перелік туристичних операторів-лідерів європейських країн, які позиціонують свій туристичний бізнес на засадах сталого розвитку. На основі використання даних різноманітних міжнародних рейтингів, складених зокрема Euromonitor, World Economic Forum та InterNations, зроблено висновок про європейський регіон як домінуючий та провідний екологічний кластер на глобальному ринку сталого туризму. Проведений у статті емпіричний аналіз доповнено теоретико-концептуальними дослідженнями. Так, авторами запропоновано поняття «еко-релевантного туризму», у складі якого для зручності аналізу виокремлено В2С та В2В сегменти. Встановлено, що В2С сегмент охоплює природний, агро- та ековідповідальний туризм, у той час, як В2В сегмент включає «зелений» та кліматоощадний напрямок. Дану логіку покладено в основу подальшої статистичної характеристики екологічних сегментів європейського ринку сталого туризму. Обґрунтовано практичну цінність результатів дослідження, які дозволяють кількісно оцінити екологічні сегменти європейського ринку сталого туризму та сфокусуватися на чітко визначених екологічних потребах споживачів.

Посилання

Безсонов Є.М., Андрєєв В.І. Екологічна складова сталого розвитку: обґрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 6. С. 23–29.

Варламова С.І., Варламова І.С. Екологічна безпека та сталий розвиток: взаємозв’язок та взаємовплив. Ефективна економіка. 2017. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5679

Джинджоян В.В., Шарутенко К.С. Розвиток міжнародного туризму в європейському туристичному регіоні. Ефективна економіка. 2021. № 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.4 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/6.pdf

Корольова А.О., Іванченко В.О. Екологічна та ресурсна складова сталого розвитку підприємств України. Наукові записки. 2015. Вип. 17. С. 47–50.

Пестушко В.Ю. Європейський туристичний ринок в умовах глобальної економічної кризи. Науковий вісник. Економіка, право, політологія, туризм. 2010. Том. 1. № 1. С. 206–210.

Поворознюк І.М. Перспективи розвитку європейського ринку туристичних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 27–30.

Ще одна статистика популярності гірськолижних курортів. URL: https://vkarpaty.org.ua/sche-odna-statystyka-populyarnosti-hirskolyzhnyh-kurortiv/

Що таке зелений туризм: його особливості та різновиди. URL: https://tourkazka.com/shcho-take-zelenyy-turyzm-osoblyvosti-ta-riznovydy/

A European Strategy for more Growth and Jobs in coastal and maritime tourism. URL: https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/sites/default/files/doc_1.en__0.pdf

Bremner C. Europe Leads Euromonitor International’s Sustainable Travel Index. URL: https://www.euromonitor.com/article/europe-leads-euromonitor-internationals-sustainable-travel-index

Dark Sky Parks In Europe. URL: https://www.worldatlas.com/articles/dark-sky-parks-in-europe.html

Environment & Sustainability ranking. An expat insider topical report. 2020. URL: https://cms.in-cdn.net/cdn/file/cms-media/public/2020-09/Expat-Insider-2020-Environment-Sustainability-Report.pdf

Most Environmentally Friendly Countries 2023. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-environmentally-friendly-countries

The European market potential for birdwatching tourism. URL: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/market-potential

The European market potential for nature and ecotourism. URL: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/nature-tourism/nature-eco-tourism/market-potential

The European market potential for sun and beach tourism. URL: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/sun-beach-tourism/market-potential

The European market potential for wildlife tourism. URL: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/wildlife-tourism/market-potential

Sustainable Tourism Market Type, Booking channel, and Geography – Forecast and Analysis 2023-2027. URL: https://www.technavio.com/report/sustainable-tourism-market-industry-analysis

30+ Sustainable travel statistics & trends you need to know. URL: https://www.travelperk.com/blog/sustainable-travel-statistics-trends/

Bezsonov E.M., Andrieiev V.I. (2015) Ekolohichna skladova staloho rozvytku: obgruntuvannya priorytetnosti ta shlyakhy zabezpechennya [Ecological Component of Sustainable Development: Justification of Priority and the Ways of Implementation]. Visnyk Vinnytsʹkoho politekhnichnoho instytutu, no. 6, pp. 23–29. (in Ukrainian)

Varlamova S.I., Varlamova I.S. (2017) Ekolohichna bezpeka ta stalyy rozvytok: vzayemozv’yazok ta vzayemovplyv [Environmental security and sustainable development: relationship and mutual influence]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5679 (in Ukrainian)

Dzhyndzhoyan V.V., Sharutenko K.S. (2021) Rozvytok mizhnarodnoho turyzmu v yevropeysʹkomu turystychnomu rehioni [The development of international tourism in the European tourist region] Efektyvna ekonomika, no. 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.4 Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5679 (in Ukrainian)

Korolʹova A.O., Ivanchenko V.O. (2015) Ekolohichna ta resursna skladova staloho rozvytku pidpryyemstv Ukrayiny [Ecological and resource component of sustainable development of enterprises of Ukraine]. Naukovi zapysky, issue 17, pp. 47–50. (in Ukrainian)

Pestushko V.Yu. (2010) Yevropeysʹkyy turystychnyy rynok v umovakh hlobalʹnoyi ekonomichnoyi kryzy [European tourist market in the conditions of the global economic crisis]. Scientific Bulletin. Economics, law, political science, tourism, vol. 1, no. 1, pp. 206–210. (in Ukrainian)

Povoroznyuk I.M. (2015) Perspektyvy rozvytku yevropeysʹkoho rynku turystychnykh posluh [Prospects for the development of the European tourism services market] Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 2, pp. 27–30. (in Ukrainian)

Shche odna statystyka populyarnosti hirsʹkolyzhnykh kurortiv [On another statistics of the popularity of ski resorts]. Available at: https://vkarpaty.org.ua/sche-odna-statystyka-populyarnosti-hirskolyzhnyh-kurortiv/ (in Ukrainian)

Shcho take zelenyy turyzm: yoho osoblyvosti ta riznovydy [What is green tourism: its features and varieties]. Available at: https://tourkazka.com/shcho-take-zelenyy-turyzm-osoblyvosti-ta-riznovydy/ (in Ukrainian)

A European Strategy for more Growth and Jobs in coastal and maritime tourism. Available at: https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/sites/default/files/doc_1.en__0.pdf

Bremner C. Europe Leads Euromonitor International’s Sustainable Travel Index. Available at: https://www.euromonitor.com/article/europe-leads-euromonitor-internationals-sustainable-travel-index

Dark Sky Parks In Europe. Available at: https://www.worldatlas.com/articles/dark-sky-parks-in-europe.html

Environment & Sustainability ranking. An expat insider topical report. 2020. Available at: https://cms.in-cdn.net/cdn/file/cms-media/public/2020-09/Expat-Insider-2020-Environment-Sustainability-Report.pdf

Most Environmentally Friendly Countries 2023. Available at: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-environmentally-friendly-countries

The European market potential for birdwatching tourism. Available at: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/market-potential

The European market potential for nature and ecotourism. Available at: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/nature-tourism/nature-eco-tourism/market-potential

The European market potential for sun and beach tourism. Available at: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/sun-beach-tourism/market-potential

The European market potential for wildlife tourism. Available at: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/wildlife-tourism/market-potential

Sustainable Tourism Market Type, Booking channel, and Geography – Forecast and Analysis 2023-2027. Available at: https://www.technavio.com/report/sustainable-tourism-market-industry-analysis

30+ Sustainable travel statistics & trends you need to know. Available at: https://www.travelperk.com/blog/sustainable-travel-statistics-trends/

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Мареха, І., Мозгова, Д., & Косяченко, Ф. (2022). АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ СЕГМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ СТАЛОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-36

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають