ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В КОНЦЕПЦІЯХ СТАЛОГО ТУРИЗМУ

Ключові слова: туризм, сталий розвиток, альтернативний туризм, екологічний чинник, сучасні концепції, екологічні ринкові сегменти

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку сталого туризму. Основний акцент зроблено на врахуванні та аналізі його екологічної складової. На основі статистичних спостережень проаналізовано профіль сталого туризму, ємність його ринку та прогнози розвитку. Спираючись на компаративний аналіз, розкрито зміст альтернативного та м’якого туризму як сучасних аналогів сталого туризму. Розглянуто світову практику організації сталого туризму. З точки зору способу врахування екологічної компоненти, авторами виокремлено такі концепції сталого туризму: природоресурсна (узгоджується з природним туризмом), агроцентрична (пов’язана з сільським туризмом), природоохоронна (відповідає екотуризму), природоефективна (корелює з зеленим туризмом) та природостабілізуюча (співвідноситься з кліматично-розумним туризмом). Виведено графічні моделі щодо врахування екологічної складової в сучасних концепція сталого туризму. Обґрунтовано практичну цінність результатів дослідження, які дозволяють виокремити екологічні сегменти в сталому туризмі та відповідно до цього запропонувати релевантні стратегії просування туристичних продуктів екологічної спрямованості.

Посилання

Арсеньєва О.І., Шматків А.С., Феоктистова Н.В. Основні концепції та напрямки екотуризму: компаративний аналіз. Міжвузівський збірник наукових праць. 2005. Випуск 2. С. 186–205. URL: https://infotour.in.ua/arsenjeva.htm (дата звернення 6.12.2022)

Бабенко В. Екотуризм. URL: https://vidpochivai.com.ua/uk/blogs/ekoturizm/ (дата звернення 13.12.2022)

Брич В., Галиш Н. Сталий розвиток туристичної індустрії: екологічний та статистичний вимір. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 23–30.

Заваріка Г., Зеленко О. Сталий туризм як інструмент збереження культурної спадщини та відновлення постраждалих територій. Економіка та суспільство. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-78

Коробейникова Я.С. Екологічні проблеми територій туристичних дестинацій. Науково-технічний журнал. 2013. № 1 (7). С. 91–94.

Лебедєв І.В. Сталий розвиток туризму : досвід Європейського Союзу і завдання для України. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; за ред. : М.І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2018. №3 (67). С. 162–173.

Мелько Л.Ф. Туризм у контексті сталого розвитку. Вчені записки Університету «КРОК». 2017. Випуск 48. С. 190–197.

Осітнянко Д.О., Примак Т.Ю. Впровадження принципів сталого розвитку в туристичній індустрії. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7612 (дата звернення: 19.12.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.152

Пригара О. Екологічні проблеми туризму та шляхи їх вирішення. Актуальні питання гуманітарних наук. 2014. Вип. 8. С. 404–408.

Теличук Г. Як обрати вид туризму для себе. URL: https://zhyvyaktyvno.org/news/alternativn-vidi-turizmu (дата звернення 20.12.2022)

Angeli S. What is Sustainable Travel: 8 Best Practices. URL: https://ecobnb.com/blog/2022/03/sustainable-travel-good-practices/ (дата звернення 20.12.2022)

Brazales H. D. F., Tapia P. J., Koroleva I. S. Alternative tourism as a type of sustainable tourism. Research Result. Business and Service Technologies. 2020. No. 5(2). PP. 3–19. DOI: https://doi.org/10.18413/2408-9346-2020-6-2-0-1

Market size of the ecotourism sector worldwide in 2019, with a forecast for 2027. Official web-site of STATISTA. URL: https://www.statista.com/statistics/1221034/ecotourism-market-size-global/ (дата звернення 22.12.2022)

Sustainable development. Official web-site of UNWTO. URL: https://www.unwto.org/sustainable-development (дата звернення 22.12.2022)

Sustainable tourism statistics. URL: https://luggagehero.com/blog/sustainable-tourism-statistics/ (дата звернення 25.12.2022)

Arsenyeva O.I., Shmatkiv A.S., Feoktistova N.V. (2005) Osnovni kontseptsiyi ta napryamky ekoturyzmu: komparatyvnyy analiz [Basic concepts and directions of ecotourism: a comparative analysis] Mizhvuzivsʹkyy zbirnyk naukovykh pratsʹ, no. 2, pp. 186–205. Available at: https://infotour.in.ua/arsenjeva.htm (accessed December 6, 2022) (in Ukrainian)

Babenko V. Ekoturyzm [Ecotourism]. Available at: https://vidpochivai.com.ua/uk/blogs/ekoturizm/ (accessed December 13, 2022) (in Ukrainian)

Brych V., Halysh N. (2020) Stalyy rozvytok turystychnoyi industriyi: ekolohichnyy ta statystychnyy vymir [Sustainable development of the tourism industry: ecological and statistical dimensions] Ekonomichnyy analiz, issue 30, no. 4, pp. 23–30. (in Ukrainian)

Zavarika G., Zelenko, O. (2022) Stalyy turyzm yak instrument zberezhennya kulʹturnoyi spadshchyny ta vidnovlennya postrazhdalykh terytoriy [Sustainable tourism as a tool for preserving cultural heritage and restoring affected areas] Ekonomika ta suspilʹstvo, no. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-78 (in Ukrainian)

Korobeynykova Ya. S. (2013) Ekolohichni problemy terytoriy turystychnykh destynatsiy [Environmental problems of the territories for tourism destinations] Naukovo-tekhnichnyy zhurnal, no. 1 (7), pp. 91–94. (in Ukrainian)

Lebedyev I. V. (2018) Stalyy rozvytok turyzmu : dosvid Yevropeysʹkoho Soyuzu i zavdannya dlya Ukrayiny [Sustainable development of tourism: experience of the European Union and tasks for Ukraine] Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ, no. 3 (67), pp. 91–94. (in Ukrainian)

Melko L.F. (2017) Turyzm u konteksti staloho rozvytku [Tourism in the context of sustainable development] Vcheni zapysky Universytetu «KROK», no. 48, pp. 190–197. (in Ukrainian)

Ositnyanko D.O., Prymak T.Yu. (2020) Vprovadzhennya pryntsypiv staloho rozvytku v turystychniy industriyi [Implementation of the principles of sustainable development in the tourism industry] Elektronne naukove fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika», no. 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.152 Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7612 (accessed December 19, 2022) (in Ukrainian)

Pryhara O. (2014) Ekolohichni problemy turyzmu ta shlyakhy yikh vyrishennya [Environmental problems of tourism and ways to solve them] Aktualʹni pytannya humanitarnykh nauk, no. 8, pp. 404–408. (in Ukrainian)

Telychuk H. Yak obraty vyd turyzmu dlya sebe [How to choose a type of tourism for yourself]. Available at: https://zhyvyaktyvno.org/news/alternativn-vidi-turizmu (accessed December 20, 2022) (in Ukrainian)

Angeli S. What is Sustainable Travel: 8 Best Practices. Available at: https://ecobnb.com/blog/2022/03/sustainable-travel-good-practices/ (accessed December 20, 2022)

Brazales H. D. F., Tapia P. J., Koroleva I. S. (2020) Alternative tourism as a type of sustainable tourism. Research Result. Business and Service Technologies, no. 5(2), pp. 3–19. DOI: https://doi.org/10.18413/2408-9346-2020-6-2-0-1

Market size of the ecotourism sector worldwide in 2019, with a forecast for 2027. Official web-site of STATISTA. Available at: https://www.statista.com/statistics/1221034/ecotourism-market-size-global/ (accessed December 22, 2022)

Sustainable development. Official web-site of UNWTO. Available at: https://www.unwto.org/sustainable-development (accessed December 22, 2022)

Sustainable tourism statistics. Available at: https://luggagehero.com/blog/sustainable-tourism-statistics/ (accessed December 25, 2022)

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Зігунова, І., Мареха, І., & Троян, М. (2022). ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В КОНЦЕПЦІЯХ СТАЛОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-78

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають