КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПДВ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: податок на додану вартість, податкове планування, податкове навантаження, оптимізація податкових платежів з ПДВ, податкова політика підприємства

Анотація

Стаття присвячена впровадженню та вдосконаленню податкового планування на підприємстві з метою оптимізації сплати податку на додану вартість (ПДВ) в умовах динамічних законодавчих змін. Розглянуто вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємства. Досліджено деякі питання організації обліку та звітності ПДВ суб’єктом господарювання, нормативно-законодавче регулювання, фактори впливу на механізм справляння ПДВ до бюджету. Проаналізовано та систематизовано складові аналізу інформаційної податкової бази підприємства. Досліджено підходи щодо розуміння поняття «податкове планування» у науковій літературі та сформульовано узагальнене визначення. Розкрито доцільність застосування податкового планування на підприємстві. Визначено сутність та основні функції податкового планування. Окреслено методи податкового планування для зниження податкового навантаження з ПДВ та наголошено на необхідності їх застосування з метою оптимізації податкових платежів.

Посилання

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень: Закон України від 30.11.2021 р. № 1914-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-20

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. № 1165. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF

Греца Я.В. Зміст, правові засоби та межі податкового планування зарубіжний досвід та українська практика : монографія. Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2020. 420 с.

Онишко С.В. Податковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій: [монографія] / С.В. Онишко, Ю.М. Коваленко, І. . Чуницька та ін.; за науковою ред. д.е.н., професора С.В. Онишко. Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. 282 с.

Замасло О., Кобильник М. Оцінка фіскальної ефективності бюджетоутворюючих податків в Україні. Світ фінансів. 2021. № 2(67). С. 66–78.

Лєгостаєва О.О., Лисьонкова Н.М. Податковий аналіз як складова оптимізації податкової політики підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 55. С. 50–58.

Лободіна З.М., Кізима А.Я., Марущак Л.І. Оцінювання фіскальної та регулюючої ролі податку на додану вартість. Галицький економічний вісник. 2020. № 67. С. 129–136.

Меліхова Т.О., Штепа В.В. Удосконалення оподаткування, обліку та аудиту податку на додану вартість для поліпшення податкового планування. Агросвіт. 2020. № 22. С. 34–42.

Опарін В.М., Сарнецька Я.А. Імперативи бюджетного регулювання в Україні в умовах фіскальної децентралізації. Фінанси України. 2020. Вип. 1. С. 58–73.

Очеретько Л. М., Сітало В.О. Особливості організації внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ. Економiка та держава. 2018. № 9. С. 66–70.

Погрібна О.П. Організація контролю розрахунків з податку на додану вартість в умовах законодавчих змін. Ефективна економіка. 2015. № 10.

Соколовська А.М. Базова структура і податкові витрати з ПДВ в Україні: методологічний і прагматичний аспекти. Економіка і прогнозування. 2022. № 1. С. 78–106.

Соколовська А.М. Дискусійні аспекти визначення податкових витрат у системі непрямого оподаткування. Фінанси України. 2022. С. 50–73.

Яндульська Ю.С., Головко В.І. Оцінка впливу податку на додану вартість на фінансово-господарську діяльність підприємства. Шевченківська весна 2021. Економіка. На шляху до сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ : Інтерсервіс, 2021. Вип. ХІХ. С. 136–137.

Яндульська Ю.С., Мельник Т.Г. Організація бухгалтерського обліку і звітності з податку на додану вартість в умовах динамічних законодавчих змін. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 27 жовтня 2022 р. С. 822–824.

Fedosov V., Tymchenko O., Babichenko V. Tax Transformations Effects. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 2. No 29. P. 462–475.

Krysovatyy A., Fedosov V., Tymchenko O., Silchenko M. Taxation, economic growth and welfare in a low-income country.. Economic Annals-XXI. 2020. No 181. P. 44–56.

Статистичний збірник: «Бюджет України 2018» підгот. відділом статистики державних фінансів Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України. – Київ, 2019. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf

Статистичний збірник: «Бюджет України 2019» підгот. відділом статистики державних фінансів Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України. – Київ, 2020. URL: https://mof.gov.ua/uk/download/page/2937

Показники виконання Зведеного бюджету України за 2018-2021 роки. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets

Принципи функціонування СМКОР. Зупинення реєстрації ПН/РК. FinElf 7eminar Academy. Облік ПДВ. Урок 4. URL: https://storage.7eminar.ua/content/finelf_record/2073/m3/NDS_presentation_m3_les4.pdf

Сплачуємо ПДВ розумно! Офіційний сайт міжнародної юридичної консалтингової компанії SAFIR Law&Finance. URL: https://safir.ua/we-pay-vat-reasonably.html

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 №73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (in Ukrainian)

Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 996-KhIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnykh nadkhodzhen: Zakon Ukrainy vid 30.11.2021 № 1914-IKh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-20 (in Ukrainian)

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.1999 №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (in Ukrainian)

Poriadok zupynennia reiestratsii podatkovoi nakladnoi/rozrakhunku koryhuvannia v Yedynomu reiestri podatkovykh nakladnykh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.12.2019 № 1165. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF (in Ukrainian)

Hretsa Ya.V. (2020) Zmist, pravovi zasoby ta mezhi podatkovoho planuvannia zarubizhnyi dosvid ta ukrainska praktyka : monohrafiia. Uzhhorod : TOV «RIK-U», 420 p. (in Ukrainian)

Onyshko S.V. (2021) Podatkovyi potentsial finansovykh ta nefinansovykh korporatsii: [monohrafiia] / S.V. Onyshko, Yu.M. Kovalenko, I.I. Chunytska ta in.; za naukovoiu red. d.e.n., profesora S.V. Onyshko. Irpin : Universytet DFS Ukrainy, 282 p. (in Ukrainian)

Zamaslo O., Kobylnyk M. (2021) Otsinka fiskalnoi efektyvnosti biudzhetoutvoriuiuchykh podatkiv v Ukraini. Svit finansiv. № 2(67), pp. 66–78. (in Ukrainian)

Liehostaieva O.O., Lysonkova N.M. (2016) Podatkovyi analiz yak skladova optymizatsii podatkovoi polityky pidpryiemstva. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, № 55, pp. 50–58. (in Ukrainian)

Lobodina Z.M., Kizyma A.Ia., Marushchak L.I. (2020) Otsiniuvannia fiskalnoi ta rehuliuiuchoi roli podatku na dodanu vartist. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, № 67, pp. 129–136. (in Ukrainian)

Melikhova T.O., Shtepa V.V. (2020) Udoskonalennia opodatkuvannia, obliku ta audytu podatku na dodanu vartist dlia polipshennia podatkovoho planuvannia. Ahrosvit, № 22, pp. 34-42. (in Ukrainian)

Oparin V.M., Sarnetska Ya.A. (2020) Imperatyvy biudzhetnoho rehuliuvannia v Ukraini v umovakh fiskalnoi detsentralizatsii. Finansy Ukrainy, № 1, pp. 58–73. (in Ukrainian)

Ocheretko L.M., Sitalo V.O. (2018) Osoblyvosti orhanizatsii vnutrishnoho kontroliu rozrakhunkiv za PDV. Ekonomika ta derzhava, № 9, pp. 66–70. (in Ukrainian)

Pohribna O.P. (2015) Orhanizatsiia kontroliu rozrakhunkiv z podatku na dodanu vartist v umovakh zakonodavchykh zmin. Efektyvna ekonomika, № 10. (in Ukrainian)

Sokolovska A.M. (2022) Bazova struktura i podatkovi vytraty z PDV v Ukraini: metodolohichnyi i prahmatychnyi aspekty. Ekonomika i prohnozuvannia, №1, pp. 78–106. (in Ukrainian)

Sokolovska A.M. (2022) Dyskusiini aspekty vyznachennia podatkovykh vytrat u systemi nepriamoho opodatkuvannia. Finansy Ukrainy, pp. 50–73. (in Ukrainian)

Yandulska Yu.S., Holovko V.I. (2021) Otsinka vplyvu podatku na dodanu vartist na finansovo-hospodarsku diialnist pidpryiemstva. Shevchenkivska vesna 2021. Ekonomika. Na shliakhu do staloho rozvytku, materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh. Kyiv: Interservis, Vyp. ХIХ. pp. 136–137. (in Ukrainian)

Yandulska Yu.S., Melnyk T.H. (2022) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku i zvitnosti z podatku na dodanu vartist v umovakh dynamichnykh zakonodavchykh zmin. Bukhhalterskyi oblik, kontrol ta analiz v umovakh instytutsiinykh zmin: Zbirnyk naukovykh prats Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. m. Poltava, 27 zhovtnia, pp. 822–824 (in Ukrainian)

Fedosov V., Tymchenko O., Babichenko V. (2019) Tax Transformations Effects. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 2. No 29. p. 462–475.

Krysovatyy A., Fedosov V., Tymchenko O., Silchenko M. (2020) Taxation, economic growth and welfare in a low-income country. Economic Annals-XXI. No 181, p. 44–56.

Statystychnyi zbirnyk: «Biudzhet Ukrainy 2018» pidhot. viddilom statystyky derzhavnykh finansiv Departamentu derzhavnoho biudzhetu Ministerstva finansiv Ukrainy. – Kyiv, 2019. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (in Ukrainian)

Statystychnyi zbirnyk: «Biudzhet Ukrainy 2019» pidhot. viddilom statystyky derzhavnykh finansiv Departamentu derzhavnoho biudzhetu Ministerstva finansiv Ukrainy. – Kyiv, 2020. URL: https://mof.gov.ua/uk/download/page/2937 (in Ukrainian)

Pokaznyky vykonannia Zvedenoho biudzhetu Ukrainy za 2018-2021 roky. Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. URL: https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets (in Ukrainian)

Pryntsypy funktsionuvannia SMKOR. Zupynennia reiestratsii PN/RK. FinElf 7eminar Academy. Oblik PDV. Urok 4. URL: https://storage.7eminar.ua/content/finelf_record/2073/m3/NDS_presentation_m3_les4.pdf (in Ukrainian)

Splachuiemo PDV rozumno! Ofitsiinyi sait mizhnarodnoi yurydychnoi konsaltynhovoi kompanii SAFIR Law&Finance. URL: https://safir.ua/we-pay-vat-reasonably.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Яндульська, Ю., & Мельник, Т. (2022). КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПДВ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-43
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ