ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Ключові слова: основні засоби, визнання, оцінка, переоцінка, первісна вартість (собівартість), справедлива вартість

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визнання та оцінки основних засобів підприємства за національними та міжнародними стандартами. Систематизовано та охарактеризовано критерії визнання основних засобів та види їх вартості. Висвітлено складові первісної вартості (собівартості) основних засобів та розкрито порядок її формування. Встановлено момент припинення формування балансової вартості основних засобів. Визначено моделі обліку основних засобів після їх первісного визнання. Узагальнено методи переоцінки основних засобів та їх вплив на фінансову звітність. Розкрито порядок припинення визнання основних засобів. Проведено порівняння положень національних та міжнародних стандартів щодо зазначених питань. З’ясовано, що національні та міжнародні стандарти, поряд з подібними, містять і відмінні положення щодо визнання та оцінки основних засобів. Доведено, що визнання та оцінка основних засобів є важливими компонентами в системі бухгалтерському обліку.

Посилання

Бєлозерцев В.С., П’ятіна А.Г. Методологічні аспекти оцінки основних засобів за міжнародними стандартами. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 240–244.

Довжик О.О., Гапонюк А.І. Особливості обліку основних засобів у сучасних умовах господарювання. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 803–807.

Задніпровський О.Г., Мартинів І.К. Оцінка основних засобів в бухгалтерському обліку: засади поліваріантності. Інтелект ХХІ. 2019. № 3. С. 56–60.

Каткова Н.В., Глущенко Г.В. Актуальні питання визнання і оцінки основних засобів за П(С)БО і МСФЗ. Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи: матеріали Національної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 7 листопада 2019 р.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2019. С. 106–108.

Коблянська О.І., Круглік К.М. Оцінки в обліковій політиці основних засобів під час переходу на МСФЗ. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2(19). С. 260–263.

Концептуальна основа фінансової звітності. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf (дата звернення: 09.01.2023).

Кудлаєва Н.В. Визнання та оцінка основних засобів: реалії сьогодення. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(69). С. 107–114.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2016_ukr_2021.pdf (дата звернення: 09.01.2023).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2020_ukr_2022.pdf (дата звернення: 09.01.2023).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 «Витрати за позиками». URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2023_ukr.pdf (дата звернення: 09.01.2023).

Овод Л.В., Валькова Н.В. Критерії визнання основних засобів як об’єктів амортизаційної політики на машинобудівних підприємствах України. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 5. С. 170–174.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV. Дата оновлення: 10.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 09.01.2023).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. Дата оновлення: 10.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 09.01.2023).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92. Дата оновлення: 29.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 09.01.2023).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290. Дата оновлення: 03.11.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення: 09.01.2023).

Bielozertsev, V.S., & Piatina, A.H. (2017). Metodolohichni aspekty otsinky osnovnykh zasobiv za mizhnarodnymy standartamy [Methodological Aspects of Measurement of Property, Plant and Equipment According to International Standards]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and National Problems of Economics], 20, 240–244. [in Ukrainian]

Dovzhyk, O.O., & Haponiuk, A.I. (2018). Osoblyvosti obliku osnovnykh zasobiv u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Features of Accounting of Property, Plant and Equipment in Modern Conditions of Management]. Infrastruktura rynku [Market Infrastructure], 25, 803–807. [in Ukrainian]

Zadniprovskyi, O.H., & Martyniv, I.K. (2019). Otsinka osnovnykh zasobiv v bukhhalterskomu obliku: zasady polivariantnosti [Measurement of Property, Plant and Equipment in Accounting: Foundations of Polyvariance]. Intelekt XXI [Intellect XXI], 3, 56–60. [in Ukrainian]

Katkova, N.V., & Hlushchenko, H.V. (2019). Aktualni pytannia vyznannia i otsinky osnovnykh zasobiv za P(S)BO i MSFZ [Topical Issues of Recognition and Measurement of Property, Plant and Equipment According to NR(S)AU and IFRS]. Vektory rozvytku nauky i biznesu v hlobalnomu seredovyshchi: trendy ta perspektyvy: materialy Natsionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Ternopil, 7 lystopada 2019 r.) [Vectors of Science and Business Development in the Global Environment: Trends and Perspectives: Proceedings of the National Scientific and Practical Conference (Ternopil, November 7, 2019)]. Ternopil: FOP Osadtsa Yu.V., 106–108. [in Ukrainian]

Koblianska, O.I., & Kruhlik, K.M. (2020). Otsinky v oblikovii politytsi osnovnykh zasobiv pid chas perekhodu na MSFZ [Estimates in the Accounting Policy of Property, Plant and Equipment During the Transition to IFRS]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk [Pryazovskyi Economic Herald], 2(19), 260–263. [in Ukrainian]

Kontseptualna osnova finansovoi zvitnosti [Conceptual Framework for Financial Reporting]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf [in Ukrainian]

Kudlaieva, N.V. (2019). Vyznannia ta otsinka osnovnykh zasobiv: realii sohodennia [Recognition and Measurement of Property, Plant and Equipment: Today’s Realities]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Problems of Systemic Approach in the Economy], 1(69), 107–114. [in Ukrainian]

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 «Osnovni zasoby» [International Accounting Standard 16 «Property, Plant and Equipment»]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2016_ukr_2021.pdf [in Ukrainian]

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 20 «Oblik derzhavnykh hrantiv i rozkryttia informatsii pro derzhavnu dopomohu» [International Accounting Standard 20 «Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance»]. Available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2020_ukr_2022.pdf [in Ukrainian]

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 23 «Vytraty za pozykamy» [International Accounting Standard 23 «Borrowing Costs»]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2023_ukr.pdf [in Ukrainian]

Ovod, L.V., & Valkova, N.V. (2019). Kryterii vyznannia osnovnykh zasobiv yak obiektiv amortyzatsiinoi polityky na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh Ukrainy [Criteria for Recognition of Property, Plant and Equipment as Objects of Depreciation Policy at Machine-Building Enterprises of Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Herald of Khmelnytskyi National University], 5, 170–174. [in Ukrainian]

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 996-ХIV [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine on July 16, 1999 № 996-XIV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 № 73 [On Approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 1 «General Requirements for Financial Reporting»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine on February 7, 2013 № 73]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby»: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.04.2000 № 92 [On Approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 7 «Property, Plant and Equipment»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine on April 27, 2000 № 92]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 15 «Dokhid»: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.11.1999 № 290 [On Approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 15 «Revenue»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine on November 29, 1999 № 290]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 362
Завантажень PDF: 234
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Гончаренко, А., & Мельник, Т. (2022). ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-11
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ