МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: маркетингова стратегія, цифрове середовище, електронний маркетинг, етапи реалізації електронного маркетингу, типи стратегій електронного маркетингу

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі розробки маркетингової стратегії організації в умовах цифрової економіки. Систематизована інформація щодо основних концепцій електронного маркетингу, його особливості, процесу реалізації, причинам його поширення, перевагам та недолікам. Найважливішими висновками дослідження стали: застосування електронного маркетингу вимагає забезпечення відповідного цифрового середовища, доступність Інтернету та поширення електронного управління зробили електронний маркетинг необхідністю нашої ери, а успіх електронного маркетингу вимагає покладання на відповідні стратегії. Дослідження також показало, що кілька стратегій можуть використовуватися в одній організації відповідно до розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища. Дослідження уточнило, що використання стратегій електронного маркетингу надає багато можливостей, таких як досягнення конкурентної переваги та стратегічної позиції на ринку.

Посилання

Войтович Н., Терещук О. Особливості маркетингової стратегії в умовах цифрової трансформації. Соціальна економіка. 2021. № 62. С. 122–129. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-11

Кіржецька М., Кіржецький Ю. Особливості цифрової стратегії підприємства залежно від розміру бізнесу. Галицький економічний вісник. 2020. №. 5 (66). С. 7–15.

Соковніна Д.М. Адаптивна маркетингова стратегія підприємства: методика формування та реалізація. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 89–92.

Стець О.М., Крикавський Є.В. та Дмитрів А.Я. Стратегія маркетингу цінності: концептуальна модель впровадження. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний наукометричний журнал. 2019. № ½. C. 35–40.

Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Маркетингова стратегія управління розвитком організаційної культури підприємства. Проблеми економіки. 2020. № 2. C. 303–311. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-303-311

Шульга Л.В., Терещенко О.І., Шарлай О.В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2020. № 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.9.63 (дата звернення: 13.12.2022)

Ibrahim E.B., Harrison T. The impact of internal, external, and competitor factors on marketing strategy performance. Journal of Strategic Marketing. 2019. Vol. 28, Issue 7. pp. 639–658. DOI: https://doi.org/10.1080/0965254X.2019.1609571

Ismail M.H., Khater M., Zaki M. Digital Business Transformation and Strategy: What Do We Know So Far? University of Cambridge. 2018. pp. 1–36.

Kniazieva T., Kolbushkin Yu., Smerichevskyi S. Method of Strategic Planning and Management Decisions Making Considering the Life Cycle Theory. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol 3, No 5. pp. 175–182.

Morgan N.A., Whitler K.A., Feng H., Chari S. Research in marketing strategy. Journal of the Academy of Marketing Science. 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/s11747-018-0598-1

Voytovych N. & Tereshchuk O. (2021). Osoblyvosti marketynhovoyi stratehiyi v umovakh tsyfrovoyi transformatsiyi [Peculiarities of marketing strategy in conditions of digital transformation]. Sotsialʹna ekonomika. No 62, pp. 122–129. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-11 (in Ukrainian)

Kirzhetskaya, M., & Kirzhetsky, Y. (2020). Osoblyvosti tsyfrovoyi stratehiyi pidpryyemstva zalezhno vid rozmiru biznesu [Features of the digital strategy of the enterprise depending on the size of the business]. Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk. No 5 (66), pp. 7–15. (in Ukrainian)

Sokovnina D.M. (2020). Adaptyvna marketynhova stratehiya pidpryyemstva: metodyka formuvannya ta realizatsiya [Adaptive marketing strategy of the enterprise: method of formation and implementation]. Ekonomika ta derzhava. No 10, pp. 89–92. (in Ukrainian)

Stetsʹ O.M., Krykavsʹkyy YE.V., Dmytriv A.YA. (2019). Stratehiya marketynhu tsinnosti: kontseptualʹna modelʹ vprovadzhennya [Value Marketing Strategy: A Conceptual Model of Implementation]. Ekonomika. Finansy. Pravo: shchomisyachnyy informatsiyno-analitychnyy naukometrychnyy zhurnal. № 1/2, pp. 35–40. (in Ukrainian)

Trushkina N.V., Rynkevych N.S. (2020). Marketynhova stratehiya upravlinnya rozvytkom orhanizatsiynoyi kulʹtury pidpryyemstva [Marketing strategy for managing the development of the enterprise's organizational culture]. Problemy ekonomiky. No 2. pp. 303–311. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-303-311 (in Ukrainian)

Shulʹha L.V., Tereshchenko O.I., Sharlay O.V. (2020). Suchasni marketynhovi stratehiyi upravlinnya pidpryyemstvom [Modern marketing strategies of enterprise management]. Efektyvna ekonomika: elektronne naukove fakhove vydannya. No 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.9.63 (accessed 13.12.2022) (in Ukrainian)

Ibrahim E.B., & Harrison T. (2019). The impact of internal, external, and competitor factors on marketing strategy performance. Journal of Strategic Marketing, 28(7), pp. 639–658. DOI: https://doi.org/10.1080/0965254X.2019.1609571

Ismail M.H., Khater M., Zaki M. (2018). Digital Business Transformation and Strategy: What Do We Know So Far? University of Cambridge. pp. 1–36.

Kniazieva T., Kolbushkin Yu., Smerichevskyi S. (2017). Method of Strategic Planning and Management Decisions Making Considering the Life Cycle Theory. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 3, No 5. pp. 175–182.

Morgan N.A., Whitler K.A., & Feng Hetal. (2018). Research in marketing strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(1), pp. 4–29. DOI: https://doi.org/10.1007/s11747-018-0598-1

Переглядів статті: 448
Завантажень PDF: 252
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Князєва, Т., & Казанська, О. (2022). МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-21
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають