ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • Ігор Бараняк ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-1467-0262
  • Ірина Жеребило ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-3147-9590
Ключові слова: cоціальна сфера, нестабільність, виклики, міграційна мобільність молоді, соціально-економічні проблеми

Анотація

Стаття присвячена ідентифікації викликів розвитку соціальної сфери в умовах нестабільності. За результатами соціологічного дослідження проведеного серед молоді областей Карпатського регіону з міграційним досвідом узагальнено проблеми соціальної сфери, які впливають на рівень міграційної активності населення України. Детерміновано рівень задоволеності молоді Карпатського регіону з міграційним досвідом умовами навчання та працевлаштування в Україні та за кордоном. Оцінено рівень впливу капіталізації міграційного досвіду на умови та оплату праці в Карпатському регіоні. Визначено наміри мігрантів щодо декларації страхового стажу отриманого закордоном в Україні. Оцінено рівень формування соціального капіталу емігрантами Карпатського регіону закордоном. Узагальнено наміри мігрантів Карпатського регіону щодо інвестування міграційного капіталу в Україну. Визначено тенденції реалізації міграційного капіталу у проекції рееміграційних намірів молоді Карпатського регіону.

Посилання

Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2 (33). С. 10–26.

Малиновська О. А. Міжнародна міграція в контексті модернізації суспільства. Демографія та соціальна економіка. 2012. № 1. С. 77–86.

Саріогло В.Г., Огай М.Ю. Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією. Статистика України. 2019. № 1. С. 35–43.

Лібанова Е.М., Позняк О.В. Зовнішня трудова міграція з України: вплив COVID-19. Демографія та соціальна економіка. 2020. №4 (42). С. 25–40.

Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети. Фінанси України. 2012. № 7. С. 47–58.

Теслюк Р.Т., Бараняк І.Є. Мезорегіональні відмінності демографічних процесів в Україні у світлі новітніх міграційних викликів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. С. 608–614.

Семів Л. К. Особливості середовищного творення освітньої міграції в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 4. С. 79–83.

Sadova U., Stepura T., Baranyak I. Ukraine in the territorial migration systems: current structural-qualimetric aspects of the formation and development. European Journal of Transformation Studies. 2020. Vol.8, no. 1. Рp. 60–78.

Мульска О. П., Бараняк І. Є., Іванюк У. В., Колосінська М. І. Соціально-демографічні чинники та міграційні процеси населення Карпатського регіону. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7418

Mulska O., Baranyak I. Demographic and Socioeconomic Effects of Strengthening External Migration Activity of the Population in Ukraine. Modern Economics, 21(2020). Рр. 149–154.

Левицька О., Мульска О. Моделювання інтенсивності зовнішньої міграції населення України в умовах посилення середовища виштовхування. Економіка України. 2020. № 9. С. 48–65.

Libanova, E.M. (2018). Zovnishni trudovi mihratsii ukraintsiv: masshtaby, prychyny, naslidky [External labor migration of ukrainians: scale, causes, consequences]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika — Demography and Social Economy, 2(33), 10–26. [in Ukrainian]

Malynovska, O. A. (2012). Mizhnarodna mihratsiia v konteksti modernizatsii suspilstva [International migration in the context of modernization of society]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika — Demography and Social Economy, 1, 77–86. [in Ukrainian]

Sarioglo, V. H., & Ogay, M. Yu. (2019). Otsinka potreb u zamishchenni robochoi syly v Ukraini, obumovlenykh yii vybuttiam za vikom ta trudovoiu mihratsiieiu [Estimation the Labor Force Replacement Demand in Ukraine, Caused by Its Outflow Due to the Age and Labor Migration]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 1, 35–43. DOI: https://doi.org/10.31767/su.1(84)2019.01.04 [in Ukrainian]

Libanova, E. M., & Pozniak, O. V. (2020). Zovnishnia trudova mihratsiia z Ukrainy: vplyv COVID-19 [External labor migration from Ukraine: the impact of COVID-19]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika — Demography and Social Economy, 4(42), 25–40. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2020.04.025 [in Ukrainian]

Dykha, M. V. (2012). Stratehichne rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoi sfery: problemy, tsili, priorytety [Strategic regulation of social and economic spheres: problems, goals, priorities]. Finansy Ukrainy — Finance of Ukraine, 7, 47–58. [in Ukrainian]

Teslyuk, R. T. & Baranyak, I. Ye. (2016). Mesoregional differences of demographic processes in Ukraine in the light of the latest migration challenges [Mesoregional differences of demographic processes in Ukraine in the light of the latest migration challenges]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and national economic problems, 9, 608–614. [in Ukrainian]

Semiv, L. K. (2019). Osoblyvosti seredovyshchnoho tvorennia osvitnoi mihratsii v Ukraini [Peculiarities of the environmental creation of educational migration in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy — Socio‐economic problems of the modern period of Ukraine, 4, 79–83. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-13 [in Ukrainian]

Sadova, U., Stepura, T., & Baranyak, I. (2020). Ukraine in the territorial migration systems: current structural-qualimetric aspects of the formation and development. European Journal of Transformation Studies, 8, 1, 60–78.

Mulska, O. P., Baraniak, I. Ye., Ivaniuk, U. V. & Kolosinska, M. I. (2019). Sotsialno-demohrafichni chynnyky ta mihratsiini protsesy naselennia karpatskoho rehionu. [Socio-demographic factors and migration processes of the population in the carpathian region]. Efektyvna ekonomika – Efektyvna ekonomika, 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7418. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.11.66 [in Ukrainian]

Mulska, O., & Baranyak, I. (2020). Demographic and Socioeconomic Effects of Strengthening External Migration Activity of the Population in Ukraine. Modern Economics, 21(2020), 149–154. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-23

Levytska, O., & Mulska, O. (2020). Modeliuvannia intensyvnosti zovnishnoi mihratsii naselennia Ukrainy v umovakh posylennia seredovyshcha vyshtovkhuvannia [Modeling of intensity of external migration of Ukrainian population in the conditions of strengthening of the push environment]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 48–65. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.048 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Бараняк, І., & Жеребило, І. (2022). ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ . Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-85
Розділ
ЕКОНОМІКА