ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МСБ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: релокація, бізнес, доходи, місцеві бюджети, стимулювання

Анотація

Розглянуто державну підтримку для розвитку малого (середнього) бізнесу в період дії воєнного стану в Україні. Визначено основні інструменти такої державної підтримки. Акцентовано увагу на затребуваних програмах релокації бізнесу і на нових умовах кредитування МСП. Запропоновано актуальні способи стимулювання розвитку підприємницьких ініціатив серед внутрішньо переміщених осіб в межах нової урядової програми "єРобота". Означено перспективи реєстрації бізнесу на території юрисдикції відповідних органів місцевого самоврядування через надходження до місцевих бюджетів коштів від оподаткування підприємницької діяльності та від оренди вільних площ приміщень комунальної власності. Вартість оренди запропоновано покривати коштом нової одноразової допомоги від держави, започаткованої для відкриття власної справи за урядовою програмою.

Посилання

Кондратюк М.В., Обруч Г.В., Фролова Н.Л. Еволюція трансформації системи державного регулювання малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020/2021. № 72-73. С. 66–78.

Дикань В.Л., Толстова А.В. Механізм державного регулювання відтворення та розвитку економіки України в ринкових умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2021/2022. № 76-77. С. 5–12.

Мельник Т.Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2(100). С. 3–11. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-3-11

Дикань В.Л., Шраменко О.В. Стратегічні орієнтири державного регулювання суб‘єктів малого та середнього бізнесу. Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств у цифровому економічному просторі : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Ареф‘євої О.В. Київ : ФОП Маслаков, 2019. С. 47–55.

Дячун О., Нагорняк І. Стимулювання розвитку підприємництва в Україні в контексті європейських стандартів. Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем : монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. С. 85–89.

Стрілець В.Ю. Забезпечення розвитку малих підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2019. 457 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Національний банк України. Просто про економіку (за матеріалами Інфляційного звіту за липень 2022 року). Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/prosto-pro-ekonomiku-za-materialami-inflyatsiynogo-zvitu-za-lipen-2022-roku (дата звернення: 03.10.2022).

Підтримка ФОПів та скасування акцизу на пальне. Верховна Рада ухвалила податкові стимули для бізнесу. URL: https://forbes.ua/news/pidtrimka-fopiv-ta-skasuvannya-aktsizu-na-palne-verkhovna-rada-ukhvalila-podatkovi-stimuli-dlya-biznesu-15032022-4668 (дата звернення: 30.09.2022).

Підтримка бізнесу в умовах війни. Дія.Бізнес – Головна сторінка. URL: https://business.diia.gov.ua/wartime (дата звернення: 04.10.2022).

Економіка їде на захід: як рятується український бізнес від війни. – 2022. URL: https://lb.ua/economics/2022/05/11/516454_ekonomika_ide_zahid_yak_ryatuietsya.html. (дата звернення: 22.10.2022).

Бізнес в час війни: підттримка релокованих на Львівщину підприємств. URL: https://loda.gov.ua/news/35523 (дата звернення: 24.10.2022).

Офіційний веб-портал парламенту України. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39235 (дата звернення: 17.10.2022).

Міністерство економіки України. Новини. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 05.10.2022).

Огляд інструментів підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні (за 01.07 – 31.07.2022 р.). URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-biznesu-v-period-voyennoho-stanu-v-0 (дата звернення: 03.10.2022).

U. Vatamanyuk-Zelinska, O. Melnychenko. The effectiveness of financial and economic regulation of land relations in the context of stimulating entrepreneurial activity in the regions of Ukraine Problems and Perspectives in Management. 2020. 18(3). pp. 11-27. ISSN: 1727-7051 E-ISSN: 1810-5467

Uliana Z. Vatamanyuk-Zelinska (2020). Development of small entrepreneurship in ATCS. International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 449-462. Article ID: IJM_11_06_039. Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6. Journal Impact Factor (2020): 10.1471 (Calculated by GISI) www.jifactor.com. ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510. DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.039

Uliana Z. Vatamaniuk-Zelinska, Nataliia Tkachova, Yevhen M. Dankevych, Olha I. Yemets, Oleh F. Stasiv. Small business support in the territories in a decentralized environment. Revista San Gregorio, [S.l.], n. 44, mar. 2021. ISSN 2528-7907. Disponible en: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1596/17. Fecha de acceso: 29 mar. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i44.1596

Допомога на відкриття бізнесу: як отримати гроші від держави на відкриття власної справи. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/dopomoga-na-vidkrittya-biznesu-yak-otrimati-dopomogu-vid-derzhavi-na-vidkrittya-vlasnoji-spravi-novini-ukrajina-11901714.html (дата звернення: 16.11.2022).

Kondratiuk M.V., Obruch H.V., Frolova N.L. Evoliutsiia transformatsii systemy derzhavnoho rehuliuvannia maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. 2020/2021. № 72-73. S. 66–78.

Dykan V.L., Tolstova A.V. Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia vidtvorennia ta rozvytku ekonomiky Ukrainy v rynkovykh umovakh. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. 2021/2022. № 76-77. S. 5–12.

Melnyk T.Iu. Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia rozvytku biznesu v Ukraini pid chas dii voiennoho stanu. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. 2022. № 2(100). S. 3–11. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-3-11

Dykan V.L., Shramenko O.V. Stratehichni oriientyry derzhavnoho rehuliuvannia sub‘iektiv maloho ta serednoho biznesu. Stratehichni aspekty upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv u tsyfrovomu ekonomichnomu prostori : kolektyvna monohrafiia za red. d.e.n., prof. Aref‘ievoi O.V. Kyiv : FOP Maslakov, 2019. S. 47–55.

Diachun O., Nahorniak I. Stymuliuvannia rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini v konteksti yevropeiskykh standartiv. Naroshchuvannia finansovo-ekonomichnoho potentsialu subiektiv ekonomichnykh vidnosyn yak osnova postupalnoho rozvytku terytorialno-hospodarskykh system : monohrafiia. Ternopil : FOP Palianytsia V.A., 2021. S. 85–89.

Strilets V.Iu. Zabezpechennia rozvytku malykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Poltava : PUET, 2019. 457 s.

The official site of Ministry of Economy of Ukraine -> News > (2022). Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (access date October 05, 2022).

Natsional'nyj bank Ukrainy. Prosto pro ekonomiku (za materialamy Infliatsijnoho zvitu za lypen' 2022 roku). National bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/prosto-pro-ekonomiku-za-materialami-inflyatsiynogo-zvitu-za-lipen-2022-roku (access date October 03, 2022)

Pidtrymka FOPiv ta skasuvannia aktsyzu na pal'ne. Verkhovna Rada ukhvalyla podatkovi stymuly dlia biznesu – Forbes.ua. Forbes.ua | Biznes, mil'iardery, novyny, finansy, investytsii, kompanii. Available at: https://forbes.ua/news/pidtrimka-fopiv-ta-skasuvannya-aktsizu-na-palne-verkhovna-rada-ukhvalila-podatkovi-stimuli-dlya-biznesu-15032022-4668 (access date September 30, 2022).

Pidtrymka biznesu v umovakh vijny. Diia.Biznes – Holovna storinka. Available at: https://business.diia.gov.ua/wartime (access date October 04, 2022).

Ekonomika ide na zakhid: iak riatuiet'sia ukrains'kyj biznes vid vijny. – (2022)/ Available at: https://lb.ua/economics/2022/05/11/516454_ekonomika_ide_zahid_yak_ryatuietsya.html. (access date October 22, 2022)

Biznes v chas vijny: pidttrymka relokovanykh na L'vivschynu pidpryiemstv. Available at: https://loda.gov.ua/news/35523 (date of application: 10/24/2022).

Ofitsiinyi veb-portal parlamentu Ukrainy. Proekt Zakonu Ukrainy pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39235 (application date: 17/10/2022).

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Novyny. Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (application date: 05/10/2022).

Ohliad instrumentiv pidtrymky biznesu v period voiennoho stanu v Ukraini (za 01.07 – 31.07.2022 r.). Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-biznesu-v-period-voyennoho-stanu-v-0 (access date October 03, 2022)

U. Vatamanyuk-Zelinska, O. Melnychenko. The effectiveness of financial and economic regulation of land relations in the context of stimulating entrepreneurial activity in the regions of Ukraine Problems and Perspectives in Management. 2020. 18(3). pp. 11-27. ISSN: 1727-7051 E-ISSN: 1810-5467

Uliana Z. Vatamanyuk-Zelinska (2020). Development of small entrepreneurship in ATCS. International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 449-462. Article ID: IJM_11_06_039. Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6. Journal Impact Factor (2020): 10.1471 (Calculated by GISI) www.jifactor.com. ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510. DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.039

Uliana Z. Vatamaniuk-Zelinska, Nataliia Tkachova, Yevhen M. Dankevych, Olha I. Yemets, Oleh F. Stasiv. Small business support in the territories in a decentralized environment. Revista San Gregorio, [S.l.], n. 44, mar. 2021. ISSN 2528-7907. Disponible en: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1596/17. Fecha de acceso: 29 mar. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i44.1596.

Dopomoha na vidkryttia biznesu: iak otrymaty hroshi vid derzhavy na vidkryttia vlasnoi spravy. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/dopomoga-na-vidkrittya-biznesu-yak-otrimati-dopomogu-vid-derzhavi-na-vidkrittya-vlasnoji-spravi-novini-ukrajina-11901714.html (application date: 11/16/2022).

Переглядів статті: 187
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Ватаманюк-Зелінська, У., Кілочко, О., & Зелінський, М.-П. (2022). ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МСБ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-77
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ