ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИКИ

Ключові слова: державний кредит, запозичення, облігації внутрішньої державної позики, дохідність

Анотація

Досліджено особливості та сутність облігації внутрішньої позики. Проаналізовано динаміку розміщення ОВДП на первинному ринку в Україні та динаміку обсягів коштів залучених до Державного бюджету України за терміном обігу, а також динаміку дохідності облігацій внутрішньої державної позики за період 2016-2020 рр. Встановлено проблеми функціонування ринку облігацій внутрішньої позики в Україні та представлено перспективні напрямки розвитку внутрішнього ринку державних облігацій. Розроблено рекомендації щодо покращення умов функціонування ринку облігацій внутрішньої позики в Україні. Результати дослідження можуть бути використані для розробки програми оптимального та раціонального використання державних запозичень з максимальною користю.

Посилання

Вірченко В. Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. № 139. С. 21–25. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/139_5.pdf (дата звернення: 29.08.2021).

Базилевич В.Д. Цінні папери : підручник / за ред. В.Д. Базилевич. Київ : Знання, 2011. 1094 с.

Термін «облігація». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/18138 (дата звернення: 29.08.2021).

Григораш Т.Ф., Мягков О.С., Воєводський Г.Ю. Облігації як інструмент залучення грошових ресурсів. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3(14). С. 362–368. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/61.pdf (дата звернення: 29.08.2021).

Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480 «Про цінні папери і фондову біржу» Редакція від 24.09.2020, підстава – 852-IX, 3480-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата звернення: 29.08.2021).

Бюджетний кодекс України Редакція від 01.01.2021, підстава –1081-IX, 1082-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 29.08.2021).

Грубляк О. М., Урсакі Я.С. Особливості функціонування ринку державних облігацій в Україні. Економічні студії. 2017. №1 (14). URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewbyfileid/588968.pdf (дата звернення: 29.08.2021).

Дохідніть ОВДП на первинному ринку. Національний банк України Офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/primary-ovdp-chart (дата звернення: 29.08.2021).

Укрексімбанк докапіталізують за рахунок ОВДП на 7 млрд грн. Financial Club. Офіційний сайт. URL: https://finclub.net/ua/news/ukreksimbank-dokapitalizuyut-za-rakhunok-ovdp-na-7-mlrd-grn.html

Рейтинг первинних дилерів на ринку ОВДП у 2020 році. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ranking_of_primary_dealers_in_the_domestic_government_bond_market_in_2020-2657 (дата звернення: 29.08.2021).

Мещерякова Т.К. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні. Вінницький національний технічний університет. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17077/2063.pdf?sequence=3 (дата звернення: 29.08.2021).

Virchenko V. (2012) Peculiarities of evolution and the current state of the market of government debt securities of Ukraine. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, № 139. Рр. 21–25. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/139_5.pdf (access date: 29.08.2021).

Bazylevych V.D. (2011) Securities: a textbook / for ed. V.D. Bazilevich. Kyiv: Znannia, 1094 p.

The term «bond». Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/18138 (access date: 29.08.2021).

Grigorash T.F., Myagkov O.S., Voevodsky G.Yu. (2019) Bonds as a tool for attracting monetary resources. Priazovsky Economic Bulletin, № 3 (14). Pp. 362–368. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/61.pdf (access date: 29.08.2021).

Law of Ukraine of February 23, 2006 № 3480 «On Securities and the Stock Exchange» Revision of September 24, 2020, grounds – 852-IX, 3480-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show / 3480-15 # Text (appeal date: 29.08.2021).

Budget Code of Ukraine Edition from 01.01.2021, basis – 1081-IX, 1082-IX Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (appeal date: 29.08.2021).

Grublyak O.M., Ursaki J.S. (2017) Peculiarities of the functioning of the government bond market in Ukraine. Economic Studies, №1 (14). Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewbyfileid/588968.pdf (access date: 29.08.2021).

Revenue IGLBs in the primary market. National Bank of Ukraine. Official site. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/primary-ovdp-chart (access date: 29.08.2021).

Ukreksimbank dokapitaliziruyut za schet OVGZ na 7 mlrd grn. Financial Club. Оfficial site. Available at: https://finclub.net/ua/news/ukreksimbank-dokapitalizuyut-za-rakhunok-ovdp-na-7-mlrd-grn.html (access date: 29.08.2021).

Rating of primary dealers in the IGLBs market in 2020. Ministry of Finance of Ukraine. Official site. Available at: https://mof.gov.ua/uk/news/ranking_of_primary_dealers_in_the_domestic_government_bond_market_in_2020-2657 (access date: 29.08.2021).

Meshcheryakova T. K. Problems of securities market development in Ukraine. Vinnytsia National Technical University. Available at: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17077/2063.pdf?sequence=3 (access date: 29.08.2021).

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Ватаманюк-Зелінська, У. (2021). ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-15
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ