ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: економіка, екологічний ризик, управління, «зелена економіка», підприємство, фактори, процес, розробка

Анотація

У статті визначено теоретичні підходи до трактування сутності екологічних ризиків, надано класифікацію екологічних ризиків для сучасних підприємств, представлено джерела і фактори екологічного ризику. Стаття містить детальний аналіз етапів процесу управління ризиками, дослідження тенденцій світової «зеленої» економіки та передумов необхідності управління екологічними ризиками. Показано, що для розуміння того, як вирішити проблеми, пов'язані з екологічними ризиками, необхідно вивчити взаємодію підприємства з навколишнім середовищем у таких сферах, як ресурсозабезпечення, виробництво та реалізація продукції. Як висновок зазначено, що нова модель соцiально-вiдповiдального iнвестування передбачає усвідомлення бізнесом його впливу на навколишнє середовище і суспільство та керівництво підприємства має приділяти підвищену увагу зовнішнім і внутрішнім факторам, які можуть спричинити екологічні ризики.

Посилання

Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1976). The Glasgow edition of the works and correspondence of Adam Smith. 1776. Т. 2.

Malthus T. R. An essay on the principle of population (1798). The Works of Thomas Robert Malthus, London, Pickering & Chatto Publishers. 1986. Т. 1. P. 1-139.

FTSE Russel Report. Overtaking Fossil Fuel Industry. 08 June 2018. URL: https://unfccc.int/news/green-economy-overtaking-fossil-fuel-industry-ftse-russel-report (дата звернення: 30.11.2022).

Environmental economy – statistics by Member State. Eurostat Statistic Explained. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_goods_and_services_sector&oldid=61204/ (дата звернення: 07.12.2022).

Джусов О.А., Красніков П.Д. Роль ринків відновлюваної енергетики у вирішенні глобальних проблем сучасності. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 150. Дніпро: ПДАБА. 2019. C. 194–209.

Джусов О. А., Краснікова Н. О., Бененсон О. О. Дослідження інвестиційного потенціалу акцій компаній циркулярного бізнесу. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 172. Дніпро: ПДАБА. 2021. C. 29–34.

S. K. Chaulya, G. M. Prasad. Sensing and Monitoring Technologies for Mines and Hazardous Areas. Elsevier. 2016. 403 p.

V. Ustohalova. Encyclopedia of Environmental Health. Elsevier. 2011.

Ілляшенко С. М., Божкова В. В. Екологічні ризики інновацій: Класифікація та аналіз. Фінанси України. 2005. № 1. С. 49–59.

Семенова С. М. Класифікація ризиків: систематизований підхід з метою управління. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. № 4(2). С. 42–51.

Тиркало Ю. Є. Оптимізація управлінських рішень в умовах підприємницького ризику і невизначеності. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2022. Вип. № 3. С. 12–16.

Трикоз І. В., Саранов В. В., Саранов В. Ф. Удосконалення управління господарськими ризиками підприємства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2021. № 1. С. 78–83.

Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1976). The Glasgow edition of the works and correspondence of Adam Smith. 1776. Т. 2.

Malthus T. R. An essay on the principle of population (1798). The Works of Thomas Robert Malthus, London, Pickering & Chatto Publishers. 1986. Т. 1. P. 1–139.

FTSE Russel Report. Overtaking Fossil Fuel Industry. 08 June 2018. Retrieved from: https://unfccc.int/news/green-economy-overtaking-fossil-fuel-industry-ftse-russel-report.

Environmental economy – statistics by Member State. Eurostat Statistic Explained. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_goods_and_services_sector&oldid=61204/.

Dzhusov O. A., Krasnikov P. D. (2019) Rol' rynkiv vidnovliuvanoi enerhetyky u vyrishenni hlobal'nykh problem suchasnosti [The role of renewable energy markets in solving contemporary global problems]. Ekonomichnyj prostir: Zbirnyk naukovykh prats'. № 150. Dnipro: PDABA. pp. 194–209.

Dzhusov O. A., Krasnikova N. O., Benenson O. O. (2021) Doslidzhennia investytsijnoho potentsialu aktsij kompanij tsyrkuliarnoho biznesu [Investigating the investment potential of shares of circular business companies]. Ekonomichnyj prostir: Zbirnyk naukovykh prats'. № 172. Dnipro: PDABA. pp. 29–34.

S. K. Chaulya, G. M. Prasad. (2016) Sensing and Monitoring Technologies for Mines and Hazardous Areas. Elsevier. 403 p.

V. Ustohalova (2011). Encyclopedia of Environmental Health. Elsevier.

Illiashenko S. M., Bozhkova V. V. (2005) Ekolohichni ryzyky innovatsij: Klasyfikatsiia ta analiz [Environmental risks of innovation: Classification and analysis]. Finansy Ukrainy. № 1, pp. 49–59.

Semenova S. M. (2020) Klasyfikatsiia ryzykiv: systematyzovanyj pidkhid z metoiu upravlinnia [Risk classification: a systematic approach for the purpose of management]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. № 4(2), pp. 42–51.

Tyrkalo Yu. Ye. (2022) Optymizatsiia upravlins'kykh rishen' v umovakh pidpryiemnyts'koho ryzyku i nevyznachenosti [Optimization of management decisions in conditions of entrepreneurial risk and uncertainty]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka». № 3, pp. 12–16.

Trykoz I. V., Saranov V. V., Saranov V. F. (2021) Udoskonalennia upravlinnia hospodars'kymy ryzykamy pidpryiemstva [Improvement of enterprise economic risk management]. Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu. № 1, pp. 78–83.

Переглядів статті: 1794
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Джусов, О., Корх, Н., & Асєєва, А. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-66
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ