ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: мотивація, система мотивації, стимулювання, матеріальне стимулювання, нематеріальне стимулювання, мотивація персоналу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування системи мотивації персоналу на підприємстві. Визначено сутність та методи мотивації персоналу. Обґрунтовано, що мотивація є сукупністю внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають персонал до діяльності, задають межі й форми діяльності, надають діяльності спрямованість орієнтовану на досягнення цілей. Удосконалено підхід до класифікації методів мотивації персоналу за рядом ознак: способом впливу, економічним змістом, місцем виникнення, спрямованістю, функціональним призначенням, об’єктом. Розроблено етапи мотиваційної системи підприємства: визначення проблем підприємства, що виникають через брак мотивації; складання списку ключових завдань; проведення діагностики; розробка системи мотивації на основі отриманих даних; розрахунок фінансових витрат; детальне інформування персоналу про прийдешні зміни; запуск і тестування системи.

Посилання

Васюта В. Б., Бульбаха Л. І. Мотивація праці персоналу на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. №6. 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5041

Вернадський А. А. Механізм мотивації персоналу. Київ, 2000. 410 с.

Верхоглядова Н. І., Ядранський Д. М., Іваннікова Н. А. Економіка підприємства. Київ : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. 384 с.

Войнаренко М. П., Гребінська С. І. Аналіз впливу мотивуючих факторів на результати діяльності машинобудівних підприємств. Вісник економічної науки України. 2012. № 1 (21). С. 41–44.

Грішнова О. А., Міщук Г. Ю. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2013. № 2. С. 167–178.

Завадський Й. С., Червінська Л. П. Мотивація праці в менеджменті. Економіка АПК. 1997. № 6. С. 78–82.

Іванченко Г. В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизняних підприємствах. Економіст. 2010. № 3. С. 21–23.

Козак К. Б. Вплив мотивації на ефективність використання та розвитку трудового потенціалу персоналу. Економіка харчової промисловості. 2011. № 1 (7). C. 69–74.

Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу : підручник. Київ, 2011. 397 с.

Кузьмін О. Є., Ходикіна І. Ю., Подольчак Н. Ю. Матеріальне стимулювання науковців вищих навчальних закладів. Культура народов Причерноморья. 2005. № 73. С. 144–147.

Тимченко І.П., Левіна А.П. Методичний підхід до оцінювання системи мотивації персоналу на підприємстві у умовах Covid-19. Економічний простір. 2021. № 169. С. 84–91. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/890/863/

Vasiuta, V. B., & Bulbakha, L. I. (2016) Motyvatsiia pratsi personalu na pidpryiemstvi v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Stuff motivation in the enterprise under current economic condition]. Efektyvna ekonomika, № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5041 [in Ukrainian]

Vernadskyi, A.A. (2000). Mekhanizm motyvatsii personal [Mechanism of personnel motivation]. Kyiv, 410 p. [in Ukrainian]

Verkhohliadova, N. I., Yadranskyi, D. M., & Ivannikova, N. A. (2008) Ekonomika pidpryiemstva [Business economics]. Kyiv: «Vydavnychyi dim «Profesional», 384 p. [in Ukrainian]

Voinarenko, M. P., & Hrebinska, S. I. (2012). Analiz vplyvu motyvuiuchykh faktoriv na rezultaty diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv [Analysis of the influence of motivating factors on the performance p=of machine-building enterprises]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. № 1 (21), pp. 41-44. [in Ukrainian]

Hrishnova O. A., & Mishchuk H. Yu. (2013). Sotsialni innovatsii u trudovii sferi: sutnist, vydy, osoblyvosti realizatsii v Ukraini [Social innovations in the labor sphere: essence, types, peculiarities of implementation in Ukraine]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. № 2, pp. 167–178. [in Ukrainian]

Zavadskyi, Y. S., & Chervinska, L. P. (1997). Motyvatsiia pratsi v menedzhmenti [Work motivation in management]. Ekonomika APK. № 6, pp. 78–82. [in Ukrainian]

Ivanchenko, H. V. (2010) Osoblyvosti vykorystannia nematerialnykh stymuliv na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Peculiarities of the use of non-material incentives at domestic enterprises]. Ekonomist. № 3, pp. 21–23.

Kozak, K. B. (2011) Vplyv motyvatsii na efektyvnist vykorystannia ta rozvytku trudovoho potentsialu personal [The influence of motivation on the effectiveness of the use and development of labor potential of personnel]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti. № 1 (7, pp). 69–74 [in Ukrainian]

Kolot, A. M., & Tsymbaliuk, S. O. (2011). Motyvatsiia personalu : pidruchnyk [Staff motivation]. Kyiv, 397 p. [in Ukrainian]

Kuzmin, O. Ye., Khodykina, I. Yu., & Podolchak, N. Yu. (2005) Materialne stymuli uvannia naukovtsiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Material stimulation of scientists of higher educational institutions]. Kultura narodov Prychernomoria. № 73, pp. 144–147. [in Ukrainian]

Tymchenko, I. P., & Levina, A. P. (2021) Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia systemy motyvatsii personalu na pidpryiemstvi u umovakh COVID-19 [Enstimation employee motivation system at enterprise under COVID-19 conditions]. Ekonomichnyi prostir. № 169, pp. 84–91. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 427
Завантажень PDF: 395
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Оксенюк, К. (2022). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-59
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають