РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: логістика, аутсорсинг, логістичний аутсорсинг, провайдер, логістична послуга, ланцюг поставок

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку логістичного аутсорсингу в Україні. Визначено роль логістичного аутсорсингу в діяльності підприємств та подано історичний екскурс розвитку світового логістичного аутсорсингу. Виділено можливості передачі логістичних функцій залученим організаціям. Наведено різновиди логістичного аутсорсингу: складський, виробничий; транспортний, митний; закупівельний, інформаційний; пов'язаний з ресурсами або збутом товарів. Встановлено, що логістичний аутсорсинг передбачає делегування обов’язків логістичних бізнес-процесів, що містять: транспортування ТМЦ, складський облік, прийом і розвантаження товарів, стикеровку товарів, розміщення і зберігання продукції на складі тощо. Сформовано пріоритетність послуг логістичного аутсорсингу в Україні. Визначені функціональні напрями діяльності підприємств, які застосовують аутсорсинг. Окреслено переваги, недоліки та ризики передачі логістичних послуг на аутсорсинг.

Посилання

Глазун В.В., Бондаренко С.Р., Запорожченко С.І. Аутсорсинг логістичних послуг: реалії та тенденції. Економіка та управління підприємствами. 2019. Вип. 3 (20). С .156–159.

Данилюк Т., Ющишина Л., Мохнюк А. Логістичний аутсорсинг в системі управління підприємством: доходи та витрати провайдерів. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. Вип. 3. С. 55–62.

Харун О.А., Грицина Л.А. Перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4. Том 1. С. 186–194.

Радіонова Н.Й. Оптимізація витрат швейного підприємства за допомогою аутсорсингу. Економічний простір. 2019. № 143. С. 160–172.

Дергачова В.В., Островерха Д.В. Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 14. С. 95–97.

Hlazun, V.V., Bondarenko, S.R., & Zaporozhchenko, S.I. (2019) Autsorsynh lohistychnykh posluh: realii ta tendentsii [Outsourcing of logistics services: realities and trends]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 3 (20), pp. 156–159. (in Ukrainian)

Danyliuk, T., Yushchyshyna, L., & Mokhniuk, A. (2019) Lohistychnyi autsorsynh v systemi upravlinnia pidpryiemstvom: dokhody ta vytraty provaideriv [Logistics outsourcing in the enterprise management system: revenues and costs of providers]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 3, pp. 55–62. (in Ukrainian)

Kharun, O.A., & Hrytsyna, L.A. (2020) Perspektyvy rozvytku lohistychnoho autsorsynhu v Ukraini [Prospects for the development of logistics outsourcing in Ukraine and Europe countries]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 4, pp. 186–194. (in Ukrainian)

Radionova, N.I. (2019) Optymizatsiia vytrat shveinoho pidpryiemstva za dopomohoiu autsorsynhu [Optimization of costs of the garment enterprises with help of outsourcing]. Ekonomichnyi prostir, vol. 143, pp. 160–172. (in Ukrainian)

Derhachova, V.V., & Ostroverkha, D.V. (2017) Rol ta znachennia mizhnarodnoho autsorsynhu: zarubizhnyi dosvid ta perspektyvy yoho vprovadzhennia v Ukraini [Role and importance of international outsourcing: foreign experience and prospects of its implementation]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», vol. 14, pp. 95–97. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 210
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Оксенюк, К. (2022). РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-8
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ